Внутрішній контроль

Внутрішній контроль (Internal Control) – сукупність процедур, організаційних заходів та методик, прийнятих керівництвом банку для контролю за правильним та ефективним веденням фінансово-господарської діяльності. Внутрішній контроль включає контроль виконання наказів та розпоряджень керівництва, розподіл відповідальності, забезпечення збереження майна та дотримання вимог законодавства, попередження та виявлення фактів шахрайства та помилок, забезпечення точності та повноти бухгалтерських записів, а також своєчасності підготовки достовірної фінансової інформації.

Основною метою внутрішнього контролю є об’єктивне вивчення фактичного стану справ, виявлення та попередження факторів та умов, які негативно впливають на виконання прийнятих рішень та досягнення банком поставлених цілей.

Внутрішній контроль належить до найважливіших елементів операційної та управлінської структури банку. Ефективний внутрішній контроль є невід’ємним компонентом системи управління у банку, забезпечує безпеку та надійність його роботи. Внутрішній контроль створює впевненість у тому, що у процесі досягнення своєї довгострокової мети банк діятиме у законодавчому полі відповідно до внутрішніх положень, планів та процедур. Система внутрішнього контролю дозволяє знизити ризики, пов’язані з функціонуванням банку.

Базельський комітет із банківського нагляду виділяє такі основні цілі системи внутрішнього контролю:

  1. Ефективність проведення операцій. Ефективність використання активів та інших джерел та захист банку від втрат. Система внутрішнього контролю має забезпечити, щоб весь персонал чесно працював задля досягнення основної мети банку без зайвих витрат та врахування інтересів інших сторін.
  2. Надійність та цілісність фінансової інформації керівництва. Для прийняття рішень інформація має готуватися своєчасно та бути достовірною. Система внутрішнього контролю повинна забезпечувати надання достовірної щорічної звітності та іншої фінансової інформації як для внутрішнього, так і для зовнішнього використання. Інформація має бути якісною та цілісною.
  3. Відповідність законам та нормативним актам. Система внутрішнього контролю повинна гарантувати, що вся діяльність банку здійснюється відповідно до чинного законодавства, нормативних актів, вимог органів нагляду, а також внутрішніх положень та процедур.

Процес внутрішнього контролю повинен забезпечувати скорочення шахрайства, розтрат і помилок, однак, зараз він має ширші завдання, пов’язані з аналізом усіх можливих ризиків, на які наражається банк.

Головними завданнями внутрішнього контролю є реалізація системи заходів щодо якісного управління активами, запобігання шахрайству, мінімізації помилок, перевірки точності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ефективності операцій та дотримання внутрішніх положень та вказівок керівництва.

Система внутрішнього контролю складається з п’яти основних елементів:

  1. Нагляд із боку керівництва банку.
  2. Забезпечення адекватної оцінки ризиків.
  3. Систематичне виконання контрольних функцій.
  4. Забезпечення інформацією та каналами комунікацій.
  5. Моніторинг роботи системи внутрішнього контролю.

Правління банку, як правило, делегує право з розробки специфічних положень та процедур керівникам відповідних підрозділів. Добре розроблені положення, процедури, організаційна структура чітко визначають повноваження, забезпечують хороші канали комунікації, що є запорукою злагодженої роботи банку. Посібник має бути впевненим, що всі операції проводяться достатньо підготовленим персоналом з використанням необхідних технічних засобів. Правління банку та керівники підрозділів повинні відповідати за розробку етичних стандартів та визначати культуру в установі, а також демонструвати всьому персоналу банку важливість та необхідність системи внутрішнього контролю. Персонал банку всіх його рівнях може бути залучено до роботи системи внутрішнього контролю та усвідомлювати свою роль банківській діяльності. Керівники підрозділів повинні відповідати за дотримання загальної стратегії банку, затвердженої Правлінням, розробку необхідних внутрішніх положень та спостереження за роботою системи внутрішнього контролю.

Механізм здійснення внутрішнього контролю полягає в тому, що система діє завжди всіх рівнях організаційно-управлінської структури банку.

(Див. Органи управління та контролю банку, Уповноважена особа банку).

Залишити коментар:

Site Footer