Внутрішній банківський контроль

Внутрішній банківський контроль (Bank Internal Control) – сукупність процедур, що забезпечують дотримання положень внутрішніх та зовнішніх нормативних актів при здійсненні операцій банку, а також достовірність та повноту інформації. Внутрішній банківський контроль поєднує у собі бухгалтерський та адміністративний (внутрішній) контроль.

Система внутрішнього банківського контролю, як і інші процедури банку, має бути чітко документована. Документація щодо процедур внутрішнього банківського контролю (у паперовій чи електронній формі) має бути доступною для користування працівниками банку.

Бухгалтерський контроль – сукупність процедур, що дозволяють забезпечити збереження активів банку та достовірність звітності, складається службою бухгалтерського обліку на основі даних, отриманих від операційних підрозділів.

Бухгалтерський контроль може бути попереднім, поточним та наступним (який здійснюється після відображення операції в обліку) та повинен надати можливість переконатися в тому, що:

 • операції проведені лише за загальним чи спеціальним дозволом керівника банку;
 • операції відображені та оцінені відповідно до вимог облікової політики банку;
 • система аналітичного обліку дозволяє відстежувати використання ресурсів та рух активів банку;
 • розпорядження активами здійснюється лише у межах встановлених повноважень;
 • інвентаризація активів та зобов’язань (балансових та позабалансових) проводиться з певною регулярністю, а виявлені недоліки усуваються належним чином.

Порядок проведення попереднього, поточного та подальшого контролю визначається банком (службою бухгалтерського обліку) самостійно.

Адміністративний (внутрішній) контроль — сукупність процедур, згідно з якими керівник банку делегує свої повноваження, зокрема такі:

 • збереження цінностей та активів;
 • безпеку працівників банку;
 • ефективність, продуктивність та безпека процедур обробки інформації;
 • наявність процедур, які чітко розмежовують завдання та відповідальність служб та працівників банку.

Адміністративний контроль включає попередній, поточний та наступний контроль, що передбачає перевірку правильності фінансової операції до та після її проведення з метою забезпечення її відповідності встановленим правилам. Адміністративний контроль дозволяє виявити ризики та вжити ефективних заходів щодо них. Структура адміністративного контролю складається з організаційної схеми та всіх прийнятих керівником принципів та процедур.

Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками банку таким чином, щоб жоден працівник банку не зміг зосередити у своїх руках усі необхідні для здійснення повної операції повноваження (прийом, оплата, зберігання). Операційний цикл будь-якої операції має передбачати такі етапи:

 • дозвіл на операцію;
 • облік;
 • здійснення платежів;
 • контроль операцій;
 • аудит дотримання правил та процедур проведення операцій та їх бухгалтерського обліку.

Залишити коментар:

Site Footer