Сек’юритизація активів комерційних банків

Сек’юритизація — інноваційна форма фінансування, є гнучким та ефективним способом залучення довгих грошей. Активи з передбачуваними грошовими потоками або правами на майбутні потоки доходів (наприклад, іпотека, кредити, портфель цінних паперів, дебіторська заборгованість) групуються та трансформуються у цінні папери у вигляді облігацій, які потім продаються інвесторам. Поняття Asset Securitisaition (сек’юритизація активів) позначає нову техніку залучення коштів.

Основна ідея – списання фінансових активів з балансу банку та їх рефінансування у вигляді випуску цінних паперів.

Зміст:

 1. Сутність сек’юритизації активів
 2. Функції сек’юритизації активів
  • Функція рефінансування
  • Функція страхування ризиків
  • Функція управління ліквідністю комерційного банку
 3. Переваги сек’юритизації активів
  • Переваги для ініціаторів
  • Переваги для інвесторів
  • Переваги для позичальників
 4. Види активів, що сек’юритизуються
  • Сек’юритизація іпотечних кредитів
  • Сек’юритизація автомобільних позик
  • Сек’юритизація надходжень за кредитними картками
  • Сек’юритизація надходжень за лізинговими контрактами

Сутність сек’юритизації активів

Спроби банків не лише залучити додаткові ресурси, а й підвищити ліквідність, зменшити ризик своїх операцій призвели до розвитку такої фінансової інновації, як сек’юритизація. Сек’юритизація трактується виходячи з буквального розуміння терміну “сек’юритизація” (від англ, securities – цінні папери). Сек’юритизація активів — це продаж боргових вимог банку щодо виданих кредитів шляхом випуску цінних паперів.

У США в 1970 р. за допомогою трьох квазіурядових агентств Державної національної іпотечної асоціації, Ginnie Травні , Федеральної іпотечної корпорації житлового кредитування, Freddie Mac , та Федеральної національної іпотечної асоціації, Fannie Травні, – Було створено вторинний ринок іпотечних заставних. Функціонування цих агенцій допомогло стандартизувати процес сек’юритизації заборгованостей з іпотечних кредитів. Через деякий час сек’юритизацію почали здійснювати і комерційні банки. До середини 1980-х вона отримала розвиток практично в усіх країнах. Випуски цінних паперів, забезпечені активами банку та поточними грошовими надходженнями, здійснюються як у США, так і в більшості розвинених європейських країн, включаючи Велику Британію, Францію, Голландію, Німеччину, Іспанію, Італію та Австрію, а також у Японії та Канаді. Сек’юритизація набула широкого поширення у великих міжнародних банках — кредиторах, емітентах, гарантах, інвесторах. Як приклад можна назвати Групу міжнародної сек’юритизації АБН АМРО банку (Голландія).

Функції сек’юритизації активів

Основними функціями сек’юритизації виступають рефінансування, страхування ризиків, управління ліквідністю.

Функція рефінансування

Вихід кредитних інститутів ринку цінних паперів дозволяє їм заповнювати брак кредитних ресурсів, залучаючи кошти під свій кредитний портфель. Зазвичай іпотечні кредити видавалися з допомогою депозитів клієнтів як джерела фінансування банків. Надання додаткових іпотечних кредитів було можливе за рахунок залучення додаткових ресурсів, або після закінчення терміну виданих кредитів. З погляду банку розумніше відразу після видачі іпотечного кредиту продати свої права кредитора на фондовому ринку, попередньо звернувши їх у цінні папери, і залучити цим додаткові кошти на видачу нових кредитів.

Функція страхування ризиків

Сек’юритизація активів означає появу вторинного ринку кредитів. Освіта вторинного ринку сек’юритизованих активів дозволяє скоротити ймовірність виникнення ризиків, властивих банкам, таких як кредитний, процентний, ліквідності. Проте повністю звільнитися від процентного чи кредитного ризику банк навіть за сек’юритизації не в змозі. Функція страхування ризиків і у тому, щоб усунути кредитний ризик банку-кредитора, а тому, щоб розділити його між банком, інвестором і посередником. Продаючи зобов’язання з позик, комерційний банк перекладає частину кредитного ризику третіх осіб. При продажу сек’юритизовані активи виносяться за баланс банку і переводяться посереднику (це може бути трастова компанія, або гарант), який розміщує цінні папери і служить гарантом, чим покращується ліквідність банку.

Для інвесторів вкладення коштів у сек’юритизовані активи безпечніше, ніж у традиційні цінні папери. Як правило, банки оформляють у цінні папери не певні кредити, а сукупність різних кредитів, створюючи так звані пули активів(Сукупність кредитів, згрупованих за певними подібними характеристиками). Це призводить до диверсифікації ризику втрат, у зв’язку з чим кредитний ризик та ризик дострокової оплати зменшуються. Тому для інвесторів, якими є і банки, вкладення у цінні папери, забезпечені сек’юритизованими активами, означають високу ліквідність капіталовкладень та зниження ризику. При цьому для малих банків, які не заробили належної репутації та не мають можливостей аналізу платоспроможності позичальників, іноді вигідніше купити цінні папери, забезпечені активами інших банків, ніж видавати власні позички. Положення боржників таке об’єднання ніяк не торкається, оскільки розмір та характер їхньої відповідальності не змінюються.

Функція управління ліквідністю комерційного банку

Банки, формуючи активи, видають різноманітні кредити, що дозволяють отримувати дохід у формі позикових відсотків. Однак реалізувати такі активи в потрібний момент не завжди вдається, що може призвести до втрати платоспроможності банку. З цієї точки зору сек’юритизація є важливим інструментом управління активами, дозволяючи з належною швидкістю та ефективністю в умовах рухомого та насиченого конкуренцією ринку реалізувати активи.

Важливе значення секьюритизация має поліпшення показників ліквідності, які є основним інструментом контролю ліквідності з боку регулюючих органів. Банки, особливо великі, постійно відчувають брак ліквідності, маючи надмірну суму ризикованих активів. Через це вони зазнають тиску з боку контрольних банківських органів, що вимагають покращити структуру портфеля та підвищити значення коефіцієнтів ліквідності. Для вирішення цієї проблеми банки після надання позики передають частину ризикованих активів інвестору, виносячи їх за баланс. До сек’юритизації банк може звернутися і у разі, коли його активи перебувають у надто замороженому стані порівняно з показниками, встановленими банківським законодавством.

Переваги сек’юритизації активів

Процес сек’юрітизації допомагає банкам вирішувати низку нагальних проблем.

По-перше, банки вирішують проблему підвищення ліквідності. Перетворюючи частину неліквідних активів у цінні папери, банк має можливість шляхом їх продажу на ринку залучити кошти та вкласти їх у менш ризикові чи ліквідніші активи.

По-друге, банкам легше дотримуватись вимог достатності капіталу. Через війну виведення ризикованих активів за баланс (шляхом оформлення в цінні папери) зменшується обсяг активів, зважених за рівнем ризику, тобто. значення знаменника цього показника зменшується, отже, норматив підвищується.

По-третє, сек’юритизація допомагає банку отримати додатковий прибуток за рахунок підвищення прибутковості банківських операцій. Перетворюючи активи на довгострокові цінні папери, банки отримують доступ до дешевших, довгострокових ресурсів. Далі, продаючи позички, банки отримують додаткову можливість розмістити отримані кошти нові активи і отримати додатковий доход. Отриманий у результаті банківський прибуток дорівнюватиме різниці між відсотком за кредитом і відсотком за проданими цінними паперами плюс відсоток за новонаданими кредитами. При цьому відсоток за виданими кредитами вищий, ніж за проданими цінними паперами. Крім цього, банки отримають винагороду за обслуговування, інкасацію відсотка та платежів за основним боргом, а також за експертизу та надійність умов.

По-четверте, сек’юритизація допомагає знижувати вартість запозичень. Це з продажем «хороших» активів, ризик якими невеликий. У цьому випадку дисконт із цінного паперу буде низьким, він може бути навіть нижчим, ніж за міжбанківським кредитом, що й призведе до «дешевих» грошей.

По-п’яте, сек’юритизація вирішує проблему диверсифікації ризику. Під забезпечення середньо- чи довгостроковими кредитами можна здійснити кілька випусків короткострокових цінних паперів. Отримуючи ресурси від продажу короткострокових паперів, банк може використовувати їх для більш надійного розміщення, що дозволить покрити кредитний ризик від низьких процентних ставок та непогашення кредиту.

Нарешті, сек’юритизація вирішує проблему малих банків, вона дає можливість диверсифікувати свої портфелі (чого вони можуть зробити на локальних кредитних ринках).

Переваги для ініціаторів

Сек’юритизація підвищує рентабельність капіталу шляхом перетворення кредитного бізнесу на балансі в потік доходів позабалансових комісійних, який є менш капіталомістким. Залежно від типу застосовуваної структури сек’юритизація може мати такі переваги:

 • Забезпечення ефективного доступу до ринків капіталу: транзакції можуть бути структуровані з рейтингами ААА здебільшого таким чином, що ціни не будуть пов’язані з кредитним рейтингом ініціатора. Отже, вартість залучення коштів може бути зменшена завдяки сек’юритизації.
 • Зведення до мінімуму специфічних обмежень емітента щодо здатності залучати капітал: залучений капітал залежить від умов, кредитної якості, припущень щодо передоплати, обслуговування активів та існуючої кон’юнктури ринку. Особи, які не можуть взяти позику через їхню індивідуальну кредитну якість, або які можуть це зробити лише за значних витрат, мають можливість здійснити сек’юритизацію. Це також стосується осіб, які не можуть залучити власні кошти.
 • Конвертування неліквідних активів у готівку: активи, що погано продаються, можуть бути об’єднані для створення диверсифікованого пулу забезпечення, за яким можуть бути видані облігації.
 • Диверсифікація та курси цільового фінансування, структури баз інвесторів та транзакцій: підприємства можуть вийти за рамки існуючих банківських кредитів та корпоративних боргових ринків для отримання доступу до нових ринків та інвесторів. Це може знизити вартість інших видів заборгованості шляхом скорочення обсягу випуску, тим самим дозволяючи розміщення у незначних покупців, готових заплатити вищу ціну.
 • Залучення капіталу для створення додаткових активів або іншого більш значного використання: наприклад, це дозволяє знову пускати в обіг кредитні лінії та швидко генерувати додаткові активи, а також надає безкоштовний довгостроковий капітал для застосування з цією ж метою або для більш широкого застосування.
 • Залучення капіталу без розкриття інформації про проспекти випуску: дозволяє зберігати конфіденційність інформації, що захищається про господарську діяльність, зокрема шляхом випуску через «канал» або у вигляді приватного розміщення.
 • Генерація доходів: коли реальна сек’юритизаційна угода з продажу здійснюється між ініціатором та компанією з сек’юритизації, цей продаж має відбуватися за ринковою вартістю базових активів. Угода відображається в бухгалтерському балансі ініціаторів, які зрештою отримають збільшення доходу за певний квартал або фінансовий рік на суму продажу.
 • Здійснення більш ефективних злиттів та поглинань, а також ліквідації: це може допомогти у створенні найбільш ефективної комбінованої структури та може бути джерелом капіталу для угод. Шляхом сегментації та продажу активів, щодо яких видається борговий інструмент, можна оптимізувати закриття напрямків бізнесу, які вже не відповідають корпоративним цілям.
 • Передача ризиків третім сторонам: фінансові ризики, пов’язані з дефолтами за кредитами або договірними зобов’язаннями клієнтів, можуть бути частково переадресовані інвесторам та кредитним забезпеченням.

Переваги для інвесторів

 • Широкі можливі комбінації прибутковості та ризику: сек’юритизовані активи пропонують поєднання привабливої ​​прибутковості (порівняно з іншими інструментами аналогічної якості), збільшуючи ліквідність на вторинному ринку, і, як правило, більш високий рівень захисту шляхом забезпечення покриття та/або гарантій з боку осіб з високим та стабільним кредитним рейтингом. Вони також забезпечують гнучкість, оскільки їхні потоки платежів та структура ризиків можуть бути структуровані з метою виконання особливих вимог інвесторів.
 • Вища прибутковість: потенційна можливість досягти вищої норми доходу на інвестований капітал у конкретному пулі високоякісних активів, забезпечених кредитами.

Переваги для позичальників

 • Поліпшення умов кредитування: позичальники отримують зиск від підвищення доступності кредитних умов, які кредитори не змогли б надати, якби вони тримали кредити на своїх балансах. Наприклад, кредитори можуть продовжити термін боргового інструменту за фіксованою відсотковою ставкою, яку багато споживачів надають перевагу плаваючим відсотковим ставкам. Без надмірного розкриття існування ринку іпотечних цінних паперів. Кредитори кредитних карток можуть ініціювати дуже великі кредитні пули для широкого кола замовників за нижчими ставками. Загальнонаціональна конкуренція серед ініціаторів кредитів у поєднанні з великим попитом інвесторів на цінні папери значно розширили як доступність кредитів, так і пул власників карток за останнє десятиліття.

Види активів, що сек’юритизуються

Спочатку банки сек’юритизували лише кредити, надані для купівлі житла. Проте згодом процес сек’юритизації поширився і інші види активів, які у основі випуску цінних паперів. В даний час найбільшу популярність набула сек’юритизація іпотечних кредитів, позичок на купівлю автомобілів, надходжень за кредитними картками та за лізинговими контрактами.

Сек’юритизація іпотечних кредитів

Зважаючи на надійність іпотеки, іпотечні кредити були і залишаються ідеальним об’єктом для сек’юритизації.

Цінні папери, випущені в процесі сек’юритизації іпотечних активів, називаються MBS ( mortgage-backed securities ).

Оскільки іпотечні кредити є довгостроковими, емісія таких цінних паперів здійснюється траншами. Щодо одного пулу їх може бути кілька. Залежно від термінів погашення транші поділяються на старші та молодші та позначаються літерами відповідно до їх кількості (А, В, С, …). Власники цінних паперів старшого траншу несуть менший ризик, оскільки вони одержують виконання зобов’язань насамперед. Інвестори молодших траншей опиняються у наступній черзі і беруть він більший обсяг ризику невиконання зобов’язань, у зв’язку з чим отримують вищий дохід.

Однак різноманіття та складність іпотечного ринку призвели до того, що почали виділятися іпотечні кредити, забезпечені запорукою комерційної нерухомості. Попри загальноприйняту думку, комерційне майно перестав бути однорідним класом активів. Вирізняють такі види комерційної нерухомості: багатосімейне житло, великі брендові магазини, інші магазини, офіси, готелі, виробничі будівлі та медичні установи.

Сек’юритизація автомобільних позик

Сек’юритизація боргових зобов’язань із позик на автомобілі зародилася в 1980-і роки в США. Цінні папери, основу випуску яких лежать неіпотечні активи, називаються ABS ( asset-backed securities ). Перша угода сек’юритизації кредитів на купівлю автомобілів була проведена в травні 1985 р. Цей напрямок сек’юрітизації досить швидко набув широкого поширення. Цінні папери, забезпечені кредитами на купівлю автомобілів, є в даний час одним з найбільших і найбільш розвинених секторів ринку ABS (цінних паперів, забезпечених активами).

Для інвесторів цінні папери, забезпечені позиками на купівлю автомобілів, конкурують із казначейськими цінними паперами як інструмент стабільних інвестицій. Їм надаються кредитні рейтинги від “ААА” до “А”. Максимальний термін автомобільних позик, які є забезпеченням цих паперів, становить 5 років. Прикладом таких паперів можуть бути продані в жовтні 2002 р. французькою автомобільною компанією Renault через своє об’єднання Cars Allians облігації з плаваючою ставкою, розраховані на два транші на загальну суму 1,4 млрд євро. Облігації були продані різним інвесторам із десяти країн, включаючи Францію, Велику Британію та Нідерланди. Економісти ABN AMRO пояснюють великий попит на них з боку інвесторів гарною прибутковістю та коротким терміном обігу облігацій.

Сек’юритизація надходжень за кредитними картками

В останні роки кредитні картки стають все більшою мірою безпосереднім атрибутом сучасного життя. У розвинених країнах пластиковими картками оплачується більшість покупок і доросла людина має щонайменше одну картку. На початку XXI століття лише у США на сек’юритизацію боргових зобов’язань за кредитними картками припадав 21% (28,2 млрд дол.) всього обсягу ринку цінних паперів, забезпечених активами.

Випускаючи кредитні картки, комерційні банки несуть високу частку ризику, оскільки зобов’язання щодо них нічим не забезпечені. Відсоткові ставки за кредитними картками значно вищі, ніж за забезпеченими кредитами, як, наприклад, що надаються під житло чи автомобілі. Так, у США кредити терміном на 20 років під заставу на будинок мали на початку 1990-х років відсоткову ставку близько 9,25%, а середня позичка за кредитною карткою терміном погашення не більше двох років — 18%.

Лідером ринку кредитних карток у 1980-ті роки був Citibank. У 1987 р. він емітував 10 млн карток і мав дебіторську заборгованість по картках у розмірі 15,3 млрд дол. До кінця 1990 р. його обігнала Citicorp.

Комерційні банки рефінансують позички, що надаються за кредитними картками, шляхом випуску особливого виду цінних паперів, повна назва яких є сертифікатами для амортизації відновлюваного боргу (CARDS). Типовий CARDS є однотраншевим цінним папером, за яким емітент щомісяця виплачує відсотки. Зазвичай термін погашення 5 років. Цінні папери, забезпечені надходженнями за кредитними картками, користуються великою популярністю серед інвесторів. Найчастіше забезпеченням таких цінних паперів є грошові надходження картами Visa чи MasterCard.

Сек’юритизація надходжень за лізинговими контрактами

Розвиток лізингового ринку зумовило появу сек’юритизації надходжень за лізинговими контрактами.

Вперше сек’юритизація лізингових активів здійснилася в США. То справді був лізинг комп’ютерної техніки через компанію Sperry Lease Согр. У Європі першими стали проводити сек’юритизацію лізингових угод компанії Auriga (Італія) у 1991 р. та Truck Funding (Великобританія) у 1992 р. Пізніше ці угоди набули поширення в Канаді, Німеччині, Нідерландах, Швейцарії, Ірландії, Сінгапурі, Гонконзі.

Великі лізингові компанії використовують можливість виходу ринку цінних паперів у вигляді секьюритизации. Лізинг обладнання є ідеальним забезпеченням для цінних паперів, забезпечених активами завдяки низькому рівню невиконання зобов’язань та прострочення платежів. Якщо боржниками здебільшого інших цінних паперів, забезпечених активами, часто є фізичні особи, то лізингоодержувачами зазвичай корпорації.

При емісії цінних паперів, забезпечених лізинговими активами (їх називають лізинговими зобов’язаннями (lease bonds)), є певна особливість. Цінні папери випускаються під обладнання, здане в лізинг, а під грошові надходження від лізингоодержувача.

При розміщенні цінних паперів, забезпечених лізинговими активами, емітенти використовують такі стратегії:

 • одноразовий вихід ринку з великим обсягом паперів, забезпечених лізинговими активами;
 • багаторазові виходи із невеликими обсягами паперів.

Як приклад великої одноразової угоди з сек’юритизації активів, де значну частку склали договори лізингу обладнання, можна навести розміщення облігацій наприкінці 1996 р., здійснене інвестиційними банками Goldman Sashs і Nomura International для компанії AT&T Capital (1998 р. ця компанія злилася з Newcou ). Обсяг розміщень становив 3,1 млрд дол., терміни погашення траншів облігацій було підібрано таким чином, щоб вони максимально збігалися з лізинговими платежами. Було випущено п’ять траншів, кожному з яких було надано рейтинг ААА для 1—4-го траншів та А для 5-го траншу. Зниження рейтингу останнього траншу пов’язане з тим, що якість активів для п’ятого траншу виявилася дещо гіршою, ніж для попередніх.

Середні та невеликі компанії дотримуються, як правило, другої стратегії. Ці компанії виходять ринку з невеликими обсягами цінних паперів. Наприклад, компанія GECS виходила в січні-лютому 1998 р. на ринок 6 разів із сумами 20—50 млн дол., a ORIX — 5 разів із сумами 4—7 млн ​​дол. Потенційними інвесторами таких цінних паперів є інвестиційні компанії, хедж-фонди та ін.

У умовах розвитку процесу секьюритизации активів ще однією перспективним напрямом стає сектор ринку цінних паперів, забезпечених студентськими кредитами. Першим емісію таких паперів здійснив 1993 р. Society Stundent Loan Trust. За ним були інші емітенти, і до кінця 1994 р. ринок цінних паперів, забезпечених студентськими кредитами остаточно сформувався. У період із 1995 по 2000 р. сума емісій досягла 53,6 млрд дол., що становить 8% у загальному обсязі ринку цінних паперів, забезпечених активами.

Також останніми роками починають з’являтися емісії цінних паперів, забезпечених борговими зобов’язаннями корпорацій CDO ( Collateraliezed debt obligations ).

Залишити коментар:

Site Footer