Гроші та фінансовий ринок

Гроші виявляють свою сутність через функції, які вони виконують . У цій статті розглянемо, як відбувається реалізація фінансових функцій практично.

Економіка, заснована на товарно-грошових відносинах і організована як ринкова , визначає необхідність використання грошей за посередництвом у товарному обміні, коли самі гроші виконують перші три функції ( заходи вартості , засоби обігу та кошти платежу ) і виступають як купівельний та платіжний засіб. Якщо виникає необхідність перетворити заощадження на інвестиції , тоді проявляється функція накопичення , і у цій функції перетворюються на фінансовий актив , здатний приносити дохід. Практична реалізація фінансових функцій складає специфічному ринку, який називаєтьсяфінансовим ринком , де товаром виступають гроші та фінансові активи, а сам ринок є сферою руху грошових коштів під впливом ринкового попиту та пропозиції на них.

Фінансовий ринок

У загальному сенсі фінансовий ринок можна визначити як сукупність всіх грошових коштів економічної системи, які перебувають у постійному русі та під впливом попиту та пропозиції на них перерозподіляються між економічними суб’єктами відповідно до їх соціально-економічних інтересів у вигляді різних фінансових інструментів .

Грошові відносини, що опосередковують весь процес відтворення, не всі ставляться суворо до фінансового ринку, так, наприклад, на стадії розподілу створеного продукту спочатку відбувається його первинний розподіл, і в результаті виникають грошово-фінансові відносини щодо формування державного бюджету та позабюджетних фондів(відрахування податків, зборів, і т. д.), на стадії обміну, у процесі купівлі-продажу товарів та послуг, якщо ці угоди здійснюються за рахунок власних ресурсів економічних суб’єктів, то це також за межами фінансового ринку, тощо. Тому до фінансового ринку будемо відносити грошові відносини щодо перерозподілу тимчасово вільних ресурсів від одних економічних суб’єктів до інших відповідно до їхніх соціальних та економічних інтересів та оформлених різними фінансовими інструментами.

Економічні суб’єкти, що у економічних процесах тієї чи іншої суспільства, можна розділити чотирма групи:

 1. держава;
 2. господарюючі суб’єкти (фірми, підприємства, корпорації тощо);
 3. домашні господарства;
 4. нерезиденти.

Кожен із названих суб’єктів повинен діяти у певних рамках, що визначаються рівнем одержуваного ними доходу за певний період часу.

Держава отримує доходи (кошти) за рахунок податкових платежів та зборів і витрачає їх на різні суспільні потреби, наприклад на освіту, надання медичних послуг та соціальної допомоги, утримання армії, пожежної охорони тощо.

Суб’єкти господарювання (фірми і підприємства) отримують дохід від реалізації своєї продукції домашнім господарствам та іншим фірмам. Їхні витрати визначаються витратами на поповнення товарно-матеріальних запасів, виплату заробітної плати працівникам та іншими витратами. Крім того, вони повинні періодично здійснювати інвестиції в основні засоби , тобто інвестувати гроші у будівництво нових виробничих об’єктів, придбання та модернізацію обладнання.

Домашні господарства зазвичай отримують дохід у вигляді заробітної плати та інших надходжень від інших джерел (пенсій, допомог) та витрачають ці кошти на придбання споживчих товарів, оплату різних послуг та житла.

У кожний період часу бюджет будь-якого економічного суб’єкта може бути в одному з трьох станів: збалансованого бюджету ; профіциту бюджету ; дефіциту бюджету .

Стан збалансованого бюджету характеризується рівністю його доходів (Д) та запланованих видатків (Р), тобто Д = Р.

Стан профіциту бюджету визначається тим, що його доходи (Д) перевищують витрати (Р), тобто Д>Р.

Стан дефіциту бюджету – це такий стан, коли витрати (Р) перевищують доходи (Д) бюджету, тобто Д<Р.

Економічних суб’єктів з профіцитом бюджету назвемо кредиторами чи ощадниками, і з дефіцитом — позичальниками чи споживачами. До позичальників можна також віднести тих суб’єктів, у діяльності яких спостерігається тимчасова незбалансованість коштів, що пояснюється існуванням господарської чи іншої об’єктивної потреби у залученні додаткових фінансових ресурсів . Це і зумовлює віднесення останніх до розряду позичальників (споживачів).

Фінансовий ринок, опосередковуючи економічні відносини, складаються у процесі виробництва, розподілу та споживання сукупного продукту та національного доходу , здійснює природну економічну функцію перерозподілу коштів від суб’єктів, які накопичили деякий надлишок грошових ресурсів, до суб’єктів, які мають брак цих коштів.

Прийнято вважати, що основними постачальниками грошових коштів і заощаджень в економічній системі перш за все виступають домашні господарства, але пропозиція коштів, які можуть бути передані іншим суб’єктам, може виходити і від суб’єктів господарювання, у яких утворюються вільні кошти в процесі кругообігу їх капіталів, та від держави, у якої також виникає певне вивільнення ресурсів у процесі формування та використання централізованих грошових фондів. Потреба у додаткових фінансових ресурсах виникає у різні періоди часу в усіх економічних суб’єктів, але насамперед їх потребує реальний сектор економіки інвестування капіталів у свій розвиток.

Держава покриття дефіциту бюджету залучає ресурси з ринку, формуючи цим ними попит як позичальника. Домашні господарства також можуть відчувати необхідність залучення додаткових фінансових коштів на різні споживчі цілі. Отже, фінансовий ринок створює умови для економічних суб’єктів своєчасно або залучати фінансові ресурси, або розміщувати в дохідні фінансові інструменти, вирішуючи цим свої стратегічні завдання.

Перехід надлишку коштів від одних економічних суб’єктів до інших суб’єктів, які відчувають потребу у цих засобах, відбувається фінансовому ринку порядку надання ощадниками-кредиторами позичок позичальникам за їх боргові зобов’язання.

Таким чином, на фінансовому ринку відбувається перерозподіл вільних грошових ресурсів та заощаджень між різними економічними суб’єктами у процесі здійснення операцій із фінансовими активами шляхом оформлення їх різними фінансовими інструментами.

Під фінансовими активами виступають гроші як у готівковій формі , так і у вигляді залишків на банківських рахунках , іноземна валюта , золото та інші дорогоцінні метали .

Фінансовий інструмент — це договір (контракт) між двома контрагентами, внаслідок якого в одного учасника угоди виникає фінансовий актив (вимога), в іншого відповідно зобов’язання задовольнити цю вимогу. Фінансові інструменти як договори, що оформляють угоди з грошима та капіталом, можуть бути у різних формах – депозитні та кредитні договори, цінні папери, похідні фінансові інструменти, страхові поліси та пенсійні договори.

Сучасний фінансовий ринок – це складний інституційно-інструментальний економічний механізм перерозподілу коштів між суб’єктами та галузями національної економіки, а також між різними регіонами та країнами. Це особливий ринок, на якому визначаються попит та пропозиція на грошові ресурси, відбувається трансформація заощаджень в інвестиції та формуються ціни на фінансові активи.

Фінансовий ринок характеризується специфічним товаром, якою виступають гроші. Гроші як платіжний та купівельний засіб, у тому числі оформлені фінансовими інструментами високої ліквідності, звертаються, відповідно, на грошовому ринку, а гроші як фінансовий актив, здатний приносити дохід, — на ринку капіталу. Таким чином, істотною відмінністю грошового ринку та ринку капіталу є цільове залучення коштів та терміни обігу фінансових інструментів, які опосередковують угоди з грошовими ресурсами.

Грошовий ринок

Грошовий ринок — це ринок, на якому звертаються фінансові інструменти з терміном обігу менше року, і це означає, що тут відбувається перерозподіл вільної готівки та фінансових активів у ліквідній формі, які можуть бути використані як засіб платежу для погашення різноманітних зобов’язань. Найліквіднішим активом, як відомо, є гроші у формі банкнот та залишків на поточних (розрахункових) та кореспондентських рахункахкомерційних банків. Високу ліквідність мають і державні короткострокові цінні папери, які за своїми характеристиками практично наближаються до грошей і можуть використовуватися для погашення зобов’язань їх власників. Крім того, на грошовому ринку звертаються і короткострокові комерційні боргові зобов’язання, випущені економічно стійкими фірмами та корпораціями, які часто наділені формою цінних паперів (наприклад, векселі, комерційні папери) і охоче приймаються учасниками ринку як засіб погашення зобов’язань. Інструменти ринку служать насамперед задля забезпечення ліквідними коштами поточної діяльності економічних суб’єктів, обслуговують переважно рух оборотних капіталів підприємств і закупівельних організацій, короткостроковою ліквідністю банки і держава.

До грошового ринку відносяться ринки, де відбувається перерозподіл ресурсів між банками ( ринок міжбанківських кредитів ), де оформляються угоди щодо взаємних короткострокових незабезпечених позик, що використовуються для погашення зобов’язань, а також ринки банківських короткострокових кредитів юридичним та фізичним особам для поповнення оборотних активів та інші короткострокові цілі.

Необхідно відзначити, що одним з основних учасників грошового ринку є центральний банк , який виходить на його міжбанківський сегмент з метою проведення грошово-кредитної політики і цим або розширює пропозицію грошей, кредитуючи комерційні банки, або при накопиченні надлишкової ліквідності та «перегріві» грошового ринку «пов’язує» надлишкові ресурси різні фінансові інструменти, зокрема у власні депозити, проводячи так звану стерилізацію грошової маси .

Таким чином, основною функціональною особливістю грошового ринку є його висока ліквідність та мобільність коштів, забезпечення економіки ліквідними засобами для здійснення розрахунків та платежів. Цей сегмент ринку виступає своєрідним плацдармом щодо фінансової політики центрального банку.

Ринок капіталу

На ринку капіталу ( ринку капіталів) відбувається перерозподіл вільних капіталів та їх інвестування у різні доходні фінансові активи. Тут здійснюються щодо довгострокові операції, що забезпечують формування власного (акціонерного) капіталу фірм та корпорацій, залучення інвестицій та перерозподіл корпоративного контролю. Ринок капіталу слід поділяти на ринок позичкового капіталу, де перерозподіляються кошти на основі боргових (кредитних) відносин, а фінансовими інструментами, що оформляють ці угоди, виступають довгострокові фінансові інструменти, що надаються на умовах терміновості, платності та повернення (кредитні договори та боргові цінні папери), та ринок пайових цінних паперів, де відбувається перерозподіл власності (капітальне фінансування).

Суворої межі між ринками грошей і капіталів немає, одні й самі інструменти можуть звертатися й у тому й іншому сегменті (наприклад, облігації першокласних емітентів). Їхня відмінність переважно визначається економічним призначенням і функціями, виконуваними економіки. Як було зазначено, інструменти ринку забезпечують економічних суб’єктів ліквідними засобами для поточної господарську діяльність, а інструменти ринку капіталів пов’язані з процесом заощадження і довгострокового інвестування.

Вільні кошти і капітал можуть переміщатися від своїх власників до позичальників каналами як прямого фінансування, і непрямого.

При прямом финансировании средства перемещаются непосредственно от их собственников (инвесторов) к заемщикам (эмитентам) без участия посредников, на таком сегменте финансового рынка, как рынок ценных бумаг. При этом выделяют два традиционных способа прямого финансирования: капитальное и на основе займов.

Капитальным финансированием называется любое соглашение, по которому предприятие (имущественный комплекс) получает денежные средства для осуществления инвестиций в обмен на предоставление права долевого участия в собственности этого предприятия (имущественного комплекса). Финансовыми инструментами, подтверждающими права инвестора на долю в собственности предприятия, являются акции, а право инвестора в имущественном комплексе — инвестиционные паи.

Финансирование на основе займов предполагает заключение любого соглашения, по которому предприятие получает денежные средства для осуществления инвестиций в обмен на обязательство выплатить их в будущем с оговоренным процентом. Наиболее распространенными финансовыми инструментами, подтверждающими предоставление займа экономическому субъекту-заемщику, являются ценные бумаги в виде обязательств о выплате долга в течение определенного срока с процентом. К ним относятся облигации, векселя, коммерческие бумаги.

При косвенном финансировании средства, перемещающиеся от собственников (сберегателей, первичных кредиторов) к заемщикам, проходят опосредованно через особые институты, которые на разных условиях привлекают свободные денежные средства экономических субъектов, а затем преобразуют эти средства в собственные финансовые продукты и предлагают их на рынке в качестве активов. Такие институты называются инвестиционно-финансовыми посредниками. К ним относятся кредитные институты и банки, инвестиционные компании и фонды, финансовые и страховые компании и т. д.

Все операции и сделки на финансовом рынке оформляются различными финансовыми инструментами, под которыми согласно Международным стандартам финансовой отчетности понимают любые соглашения (договоры), в результате которых одновременно возникают финансовый актив у одного контрагента сделки и финансовое обязательство у другого. В зависимости от вида финансовых инструментов, оформляющих сделку купли-продажи финансовых активов, можно выделить следующие сегменты финансового рынка: валютный рынок, кредитный рынок, рынок ценных бумаг и рынок золота. В современных условиях экономической неопределенности, когда необходимо страховаться от потерь с целью снижения финансовых и других рисков, большое значение придается такому сегменту финансового рынка, как рынок деривативов.

Под деривативом понимают финансовые инструменты второго, третьего и далее порядков (производные финансовые инструменты), которым свойственны три признака:

 • его стоимость зависит от величины базисного актива, которым может выступать как товар, так и финансовые инструменты (ценные бумаги) и другие финансовые активы;
 • для его приобретения достаточно небольшое количество денежных средств;
 • расчеты по деривативам осуществляются через определенный срок в будущем.

Структура финансового рынка в зависимости от видов финансовых инструментов оформляющих сделки с финансовыми активами, представлена на рисунке ниже.

На валютном рынке совершаются сделки по купле-продаже активов, имеющих валютную ценность. Большая часть операций на валютном рынке осуществляется с иностранной валютой в безналичной форме, и только незначительная доля приходится на торговлю банкнотами и обмен наличных денег. Субъектами валютного рынка являются предприятия — экспортеры и импортеры, правительственные организации, центральный банк. Все сделки с валютой и валютными ценностями должны осуществляться при посредничестве банков, которые выступают основными участниками валютных бирж и вместе с ними составляют основу инфраструктуры валютного рынка.

На кредитном рынке осуществляются сделки по предоставлению одними экономическими субъектами временно свободных денежных средств в ссуду другим, испытывающим потребность в них. Предприятия кредитуют друг друга напрямую в процессе хозяйственной деятельности (рынок коммерческих кредитов); банки предоставляют кредиты любым экономическим субъектам (рынок банковских кредитов), когда одной из сторон кредитной сделки выступает государство (рынок государственного долга), кредиты населению (рынок потребительских кредитов). Данный рынок включает сегменты кратко-, средне- и долгосрочных кредитов. На международном уровне особенно выделяют рынки средне- и долгосрочных банковских кредитов (от 3 до 10 лет).

На рынке ценных бумаг заключаются сделки между эмитентами ценных бумаг и инвесторами обычно при участии фондовых посредников — профессиональных участников рынка. На данном рынке выделяют денежный рынок, где обращаются краткосрочные ликвидные ценные бумаги; рынок капитала, который в свою очередь подразделяется на рынок титулов собственности и рынок долговых обязательств.

На рынке золота происходит торговля золотом, другими драгоценными металлами и камнями с целью накопления и пополнения золотого запаса страны, организации бизнеса и промышленного потребления и др. Эти финансовые активы рассматриваются инвесторами как надежное средство сохранения стоимости.

Структура финансового рынка будет неполной, если не упомянуть о таком его сегменте, как страховой рынок. На данном рынке обращаются финансовые инструменты в форме страховых контрактов и пенсионных договоров, которые с определенной долей условности можно рассматривать как альтернативный способ инвестирования сбережений. Страховые компании являются активными участниками рынка, так как в процессе управления значительными объемами страховых резервов инвестируют их в различные инструменты финансового рынка.

Все сегменты финансового рынка тесно взаимосвязаны между собой, четкой границы между ними нет, так как финансовые инструменты, обращающиеся на одних сегментах, могут конвертироваться в инструменты, свойственные другим секторам рынка. Участниками разных сегментов являются одни и те же организации, составляющие общую инфраструктуру рынка, например кредитные бюро, рейтинговые агентства, депозитарии, управляющие компании и т. д. Банки, обслуживающие денежный оборот, присутствуют практически на всех сегментах финансового рынка.

На финансовом рынке происходит создание из бездействующих денежных средств финансового капитала — в этом заключается его основная роль в современной экономике. Она реализуется через определенные функции, главной из которых была и остается инвестиционная. Развитие финансового рынка способствует росту производства и товарооборота, обновлению основного капитала, инновационному развитию экономики. На финансовом рынке предприниматели получают основные инвестиционные ресурсы как для начала дела, так и для его обеспечения оборотным капиталом и дальнейшего расширения.

На финансовом рынке происходит объединение мелких разрозненных денежных средств, которые сами по себе не могут действовать как денежный капитал. Аккумулируемые финансовыми посредниками, они образуют крупные денежные фонды, которые предоставляют финансовые ресурсы не только предприятиям и корпорациям, но и государствам. Это позволяет финансовому рынку выполнять функцию концентрации и централизации производственного и финансового капиталов. Тем самым субъекты финансового рынка (домашние хозяйства, предприятия, государство), одновременно выступающие и как покупатели, и как продавцы, получают возможность распоряжаться всеми денежными сбережениями общества.

Финансовый рынок выполняет важную перераспределительную функцию, способствуя выравниванию уровня рентабельности капиталов, отраслей и сегментов экономики, тем самым определяя ее структурные соотношения. Он является важным проводником механизма экономического равновесия спроса и предложения, определяя стоимость капитала и финансовых ресурсов. Инструменты финансового рынка позволяют осуществлять перераспределение доходов экономических субъектов во времени в течение как бизнес-циклов предприятий, так и жизненного цикла человека.

В своем функционировании финансовый рынок выполняет и различные сопутствующие (вспомогательные) функции регулирующего характера: управления рисками экономических субъектов, регулирования инфляции, занятости и экономического роста, покрытия дефицита государственного бюджета и регулирования государственного долга.

Денежный рынок: содержание и структура

Понятие денежного рынка используется в экономике в широком и узком смысле слова. В первом случае речь идет о денежном рынке как о сфере движения денежного капитала, выступающего в качестве функциональной формы промышленного капитала в процессе его кругооборота. Во втором — об определенных институциональных формах движения ссудного капитала и деятельности финансовых посредников.

Широкое представление о денежном рынке относится к макроэкономике. Оно охватывает совокупность всех форм движения денежных средств и инструментов, опосредующих отношения между производителями и потребителями, между спросом и предложением денежных ресурсов во всех сферах экономики. Состояние денежного рынка определяет уровень инфляции в стране, инвестиционную активность, склонность к сбережениям, динамику спроса на рынках товаров, услуг и факторов производства. Денежный рынок — это поле применения монетарных методов регулирования экономики.

Денежный рынок существенно отличается от товарных рынков и рынков факторов производства. Денежный рынок в широком понимании обслуживает все сектора экономики, а деньги, там обращаемые, выступают средством расчетов между всеми экономическими субъектами. И в этом смысле он предоставляет универсальные инструменты обмена товаров и услуг в реальном секторе экономики и на потребительском рынке, где происходит фактическая перманентная смена формы стоимости с товарной на денежную и обратно.

Выступая средством платежа, деньги становятся частью системы государственных финансов и формируют государственные бюджеты различных уровней. Заработная плата является основным стоимостным элементом рынка труда, так как стоимость рабочей силы как фактора производства должна выражаться в денежной форме. И только становясь финансовым активом, деньги создают финансовый рынок. Здесь деньги через различные финансовые инструменты обмениваются на деньги, становясь особым видом актива, имеющего собственную цену, не связанную с затратами на его производство.

Простая оплата товара в магазине не является транзакцией финансового рынка, хотя использует средства, полученные на денежном рынке. А при покупке товара в кредит уже используется финансовый инструмент — кредитный договор, по которому кредитор предоставляет деньги в долг и планирует вернуть их обратно с получением определенного дохода сверх предоставленной суммы кредита. Этот доход и будет являться ценой данного финансового инструмента или ценой денег как финансового актива. Магазин, получив плату за товар, сдает выручку в банк на расчетный счет, что является транзакцией денежного рынка и экономической операцией, поскольку не создает магазину никакого финансового актива. Однако если у него с банком заключен депозитный договор овернайт, по которому на сумму денег, находящихся на расчетном счете, ежедневно начисляется определенный процент за ее использование банком в качестве финансового ресурса, то эти деньги благодаря депозитному инструменту становятся активом на финансовом рынке. Соответственно, начисляемый банковский процент будет ценой такого финансового актива. Для банка новый депозит будет означать получение финансовых ресурсов для выдачи нового кредита. В этом случае сданная выручка магазина превращается не только в банковский кредит, но и участвует в мультипликации денег. Без участия банка денежная выручка магазина осталась бы вне финансового рынка и, скорее всего, в последующем была бы использована для приобретения новых товаров, т. е. вошла в состав оборотного капитала данного экономического субъекта.

Финансовые инструменты обслуживают те экономические операции, при которых происходит передача денежных средств, имеющихся у одних субъектов, в пользование другим субъектам, которые в них нуждаются или могут производительно использовать в своей деятельности. Чаще всего финансовый рынок ассоциируется с рынком трансформации сбережений в инвестиции, это относится и к его денежному сегменту, но здесь инвестирование носит условный характер, поскольку сбережения превращаются в высоколиквидные инструменты для выполнения главной функции денежного рынка — обеспечения бесперебойного платежного оборота у субъектов экономической системы.

Деньги всегда были востребованным, но «экономически» ограниченным ресурсом, поэтому постепенно сформировался специальный рынок таких финансовых инструментов, которые создают финансовые активы с высокой ликвидностью и коротким сроком обращения. Его условно можно охарактеризовать как сегмент финансового рынка «быстрого реагирования». Рынок «коротких денег» и является собственно денежным рынком в узком понимании.

Функции денежного рынка определяются выполнением конкретных задач получения (при возникновении недостаточности, дефицита) или использования (при временном избытке) денежных средств в текущей деятельности экономических субъектов и государства. К ним относятся:

 • обслуживание различных сегментов оборотных капиталов предприятий реального сектора экономики;
 • перераспределение коротких банковских ресурсов (межбанковский рынок);
 • предоставление краткосрочных банковских кредитов для проведения платежей и расчетов при временных разрывах в поступлениях и списаниях средств на расчетном счете клиента;
 • привлечение различных видов краткосрочной ликвидности для нужд государственных финансов;
 • создание мобильных финансовых инструментов для краткосрочного инвестирования.

К сфере денежного рынка можно отнести и краткосрочные операции центрального банка, направленные на предоставление или абсорбирование денежных ресурсов, проводимые через коммерческие банки. Однако такие инструменты могут иметь и более серьезные последствия для всей экономики в силу своего объема и концентрированности, поэтому их следует все-таки рассматривать только в контексте общего монетарного регулирования.

Финансовые инструменты, используемые на денежном рынке, по своей форме могут являться представителями и других сегментов финансового рынка: валютного, кредитного, рынка ценных бумаг и даже страхового. Поэтому денежный рынок выделяют в качестве самостоятельного сектора не столько по всей совокупности содержательных характеристик, сколько по его экономическому функционалу. Схожую позицию занимает и валютный рынок, если его рассматривать как денежный рынок, но выраженный в иностранной валюте.

Таким образом, денежный рынок в институциональном, более узком значении этого понятия представляет собой часть финансового рынка наряду с рынками капитала (рынок ценных бумаг и среднесрочных и долгосрочных банковских кредитов). Это сфера экономических отношений по предоставлению денежных средств на короткий срок до одного года физическим и юридическим лицам. Организация денежного рынка осуществляется финансовыми посредниками, в качестве которых выступают банки, биржи, микрофинансовые и другие финансово-кредитные организации. На денежном рынке обращаются деньги, краткосрочные ссуды на пополнение ликвидности, краткосрочные ценные бумаги, обладающие ликвидностью денег, и валюта.

Денежный рынок отражает спрос на деньги (суть денежных функций как средство обмена и платежа), а также формирование равновесной «цены» денег.

Денежный рынок подразделяется на рынки:

 • краткосрочных ссуд и розничных операций (денежные переводы, депозиты, пластиковые карты, краткосрочные кредиты населению и предприятиям и т. д.);
 • межбанковских кредитов;
 • краткосрочных и коммерческих ценных бумаг (векселя предприятий, выпускаемых, как правило, на срок, не превышающий 270 дней, коммерческие облигации — краткосрочные облигации хозяйствующих субъектов), краткосрочные государственные и муниципальные ценные бумаги (сроком до одного года), банковские ценные бумаги (сертификаты и векселя);
 • валюты.

Инструменты денежного рынка — это те инструменты, где возникающие у контрагента сделки, финансовые активы существуют сроком обращения до одного года, т. е. ликвидные, быстрореализуемые активы, способные быстро без существенных транзакционных издержек выполнять покупательную и платежную функцию. Это краткосрочные платежные средства (векселя и чеки) и краткосрочные ценные бумаги; краткосрочные кредиты (межбанковские, коммерческие и банковские); валюта.

Все сделки с деньгами на денежном рынке оформляются финансовыми (денежными) инструментами, в результате чего продавец претендует на доход, хотя и незначительный, поскольку чем выше ликвидность, скорость обращения в деньги, тем меньше риск и доходность, а у покупателя, соответственно, появляется обязательство по выполнению этого финансового требования. Все денежные инструменты можно разбить на группы соответственно тому, к какому сегменту финансового рынка они относятся.

Необходимо отметить, что финансовые инструменты в форме ценных бумаг активно используются в организации всех сегментов денежного рынка. Так, например, коммерческие векселя являются предметом залога при выдаче кредитов хозяйствующим субъектам для пополнения оборотных средств. Отдельной областью использования векселей в банковской практике являются учетные операции, когда банк покупает (учитывает) с дисконтом коммерческие векселя у векселедержателей.

Государственные ценные бумаги и обязательства первоклассных хозяйствующих субъектов используются на межбанковском кредитном рынке в качестве обеспечения кредитов (операции репо, ломбардные кредиты ЦБ). Ценные бумаги используются банками при формировании своей ресурсной базы (банковские векселя и сертификаты). На валютном рынке обращаются ценные бумаги, номинированные в иностранных валютах.

Деление денежного рынка по характеру финансовых инструментов на кредитный рынок и рынок ценных бумаг обусловлено тем, что на кредитном рынке перераспределение денежных ресурсов оформляется необращаемыми инструментами (депозитными и кредитными договорами, договорами займа), а на рынке ценных бумаг денежные инструменты приобретают рыночный характер (ценные бумаги) и могут свободно обращаться.

Валютный рынок — это рынок, обслуживающий международный платежный оборот, связанный с оплатой денежных обязательств и проведением валютных операций юридических и физических лиц. Валютные операции на внутреннем рынке осуществляют уполномоченные коммерческие банки, имеющие лицензию центрального банка на проведение операций в иностранной валюте. Это относится и к иностранным банкам и банкам с иностранным участием, работающим на отечественном рынке.

Денежный рынок как сфера обращения наличных денег и краткосрочных денежных инструментов является основной частью общего финансового рынка страны, объединяющего движение всех видов денежных средств и инструментов, включая долгосрочные. Ситуация на денежном рынке в значительной мере влияет на состояние экономики страны, включая уровень инфляции, инвестиций, формирование платежеспособного спроса, отток и приток иностранного капитала. Поэтому начиная с 1930-х гг., со времени создания кейнсианской теории государственного регулирования экономики, инструменты денежно-кредитной политики активно используются во всех странах. Недостаточная результативность государственного регулирования национальной экономики, зависящая от множества условий и факторов, является непреходящей темой для критики любого правительства. В современных условиях ситуация осложнилась новыми явлениями, связанными с формированием глобальной экономики и с кризисом ее существующей модели, ознаменовавшимся мировым финансовым кризисом 2008 г.

В условиях глобального мирового хозяйства открытость национальной экономики может достичь такого уровня, когда попытки автономного регулирования ее денежного рынка становятся заведомо неэффективными. Возможность сохранения экономической самодостаточности прямо связана с функционированием национального денежного рынка и контролем над ним. Поэтому общие методологические представления о механизме функционирования денежного рынка страны и условиях его равновесия сохраняют актуальность. На денежном рынке происходит взаимодействие спроса на деньги с их предложением. Структурное равновесие между спросом и предложением денег является предпосылкой нормального кругооборота капитала и экономического роста.

Залишити коментар:

Site Footer