Інвестиційний сертифікат

Інвестиційний сертифікат (Investment Certificate) — цінний папір, що розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та засвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді.

Емітентом інвестиційного сертифіката може бути інвестиційний фонд, інвестиційна компанія чи компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду. Кількість проголошених інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду зазначається у проспекті емісії. Термін розміщення інвестиційних сертифікатів відкритого та інтервального пайових інвестиційних фондів не обмежується.

Інвестиційні сертифікати можуть надавати його власнику право отримання доходу як дивідендів. Дивіденди з інвестиційних сертифікатів відкритого та інтервального пайового інвестиційних фондів не нараховуються та не виплачуються. Розміщення похідних (деривативів) цінних паперів, базовим активом яких є право отримання інвестиційного сертифіката, не допускається.

Пайовий інвестиційний фонд створюється з ініціативи компанії управління активами шляхом придбання інвесторами випущених нею інвестиційних сертифікатів.

Для створення пайового інвестиційного фонду компанія з управління активами повинна розробити та зареєструвати у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку регламент інвестиційного фонду, укласти договори з аудитором (аудиторською фірмою), зберігачем, реєстратором, оцінювачем майна. А також зареєструвати пайовий інвестиційний фонд у реєстрі інституту загального інвестування та організувати відкриту підписку на інвестиційні сертифікати фонду або їхнє приватне розміщення. Відкрита підписка на інвестиційні сертифікати здійснюється відповідно до порядку проведення відкритої підписки на цінні папери, встановленого законодавством. Термін відкритої підписки на інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду відкритого чи інтервального типу не обмежується. Приватне розміщення інвестиційних сертифікатів здійснюється у порядку, встановленому компанією з управління активами.

Інвестиційні сертифікати надають кожному його власнику однакові права та можуть розміщуватися шляхом відкритого продажу або приватного розміщення.

(Див. Інвестиційні операції із цінними паперами).

Залишити коментар:

Site Footer