Інвестор

Інвестор (investor) – особа, яка здійснює інвестиції, тобто. Фінансові вкладення фондового ринку. Як інвестор можуть виступати приватні особи, організації або фонди.

Додатково виділяються два види інвесторів: інституційні, тобто. професійні учасники ринку цінних паперів та кваліфіковані.

З економічного погляду інвестори поділяються на два типи.

По-перше, це стратегічні інвестори тобто ті, хто купує активи на тривалий термін, а також потенційно може брати участь у необхідності в управлінні підприємств. Часто в стратегічних цілях набувається частка в організації, що дає певні додаткові можливості (наприклад, блокуючий пакет акцій).

До стратегічним інвесторам можна віднести тих, хто спеціалізується на про прямих інвестиціях.

По-друге, портфельні інвестори. Як правило, вони не ставлять собі за мету участь в управлінні компанією. Їх завдання – отримання прибутку з допомогою різниці між ціною купівлі та продажу, тобто. спекулятивні операції на ринку цінних паперів

Інвестори можуть купувати акції, облігації, векселі, і навіть брати участь у ринку похідних фінансових інструментів. Строго кажучи, до інвесторів не належать учасники фінансового ринку, тобто. покупці валют та короткострокових фінансових інструментів, т.к. ці сегменти є частиною ринків капіталів.

Доходи інвесторів складаються з прибутку від інвестицій, що базується на фундаментальному співвідношенні ризику та прибутковості.

Інвестор – держава, юридична або фізична особа, яка здійснює довгострокове вкладення власних, позикових або залучених коштів у формі інвестицій та забезпечує їх цільове використання. Інвестиційний капітал, що вкладається інвестором, може бути представлений у вигляді фінансових ресурсів, майна, інтелектуального продукту. Інвестори не просто вкладають капітал у справу, подібно до бізнесменів, але здійснюють довгострокові вкладення у досить великі проекти, пов’язані зі значними виробничими, технічними, технологічними перетвореннями, нововведеннями.

Інвестор самостійно вибирає вид вкладення капіталу для отримання доходу: у виробництво товарів, послуг, сферу обігу; у довгострокові цінні папери (акції, облігації), в операції із цінними паперами; у нематеріальні цінності (освіта, НДДКР, «ноу-хау» та ін.). Інвесторами можуть бути як резиденти, і нерезиденти.

Інвестори – це особи здатні самостійно здійснити всі практичні дії, пов’язані з реалізацією інвестування, від ухвалення рішення про інвестиції до отримання прибутку від реалізації інвестиційного проекту. Особливо це для інвестицій у формі капітальних вкладень: на всіх етапах інвестиційної діяльності — організаційному, інвестиційному та підприємницькому — інвестор може діяти самостійно, від свого імені, не передаючи своїх функцій іншим особам.

В англійському законодавстві під інвестором розуміється особа, яка купує засоби виробництва з метою виробництва товарів, або особа, яка набуває активи (в т.ч. цінних паперів) з метою отримання прибутку. Аналогічне розуміння терміна міститься у французькому та німецькому законодавствах.

Залишити коментар:

Site Footer