Інструменти фондового ринку

Інструменти фондового ринку (security market instruments) – інструменти, за допомогою яких здійснюються операції на фондовому ринку. До основних інструментів ринку ставляться акції, облігації, ощадні сертифікати, інвестиційні сертифікати (первинні фондові інструменти чи фондові інструменти першого порядку); опціони, ф’ючерсні контракти, форвардні контракти, свопи та інші деривативи (похідні фондові інструменти чи фондові інструменти другого порядку).

Класифікація цінних паперів
Класифікаційна ознака Вид цінних паперів Характеристика
Форма існування Паперові Документарні, основні цінні папери
Безпаперові Бездокументарні, похідні цінні папери
Термін існування Термінові Цінні папери, що мають встановлений термін існування (довго-, середньо-, короткострокові)
Безстрокові Цінні папери, що існують вічно
Походження Первинні Цінні папери, засновані на активах, до яких не входять самі цінні папери (акції, облігації, векселі, заставні та ін.)
Вторинні Випускаються, виходячи з первинних, тобто. це цінні папери самі цінні папери (варранти на цінні папери, депозитарні розписки та інших.)
Тип використання Інвестиційні, чи капітальні Цінні папери, що є об’єктом вкладення капіталу (акції, облігації, ф’ючерсні контракти та ін.)
Неінвестиційні Цінні папери, що обслуговують грошові розрахунки на товарних чи інших ринках (векселі, чеки, коносаменти)
Порядок володіння Пред’яви Цінні папери, які не фіксують імені їх власника та їх обіг здійснюється шляхом простої передачі від однієї особи іншій
Іменні Цінні папери, що містять ім’я їх власника та зареєстровані у спеціальному реєстрі
Ордерні Іменні цінні папери, що передаються іншій особі шляхом вчинення на них передавального напису (індосамент)
Форма випуску Неемісійні Цінні папери, що випускаються поштучно або невеликими серіями
Емісійні Цінні папери, що випускаються, як правило, великими серіями у великих кількостях, усередині кожної серії всі цінні папери абсолютно ідентичні
Характер звернення Ринкові Цінні папери, що у вільному обігу
Неринкові Обіг цінних паперів може бути обмежений, цінний папір не можна продати нікому, крім емітента, і через обумовлений термін
Форма вкладення коштів Боргові Цінні папери, що мають фіксовану процентну ставку і є зобов’язанням виплатити суму боргу на певну дату в майбутньому (облігації, векселі та ін.)
Власницькі пайові Дають право власності на відповідні активи (акції, варранти, коносаменти та ін.)

Залишити коментар:

Site Footer