Ідентифікація фінансових ризиків

Ідентифікація фінансових ризиків (financial risks identification) – процес встановлення переліку основних видів фінансових ризиків, властивих діяльності конкретного підприємства.

Ідентифікація є першим та одним з основних етапів аналізу ризику. Ідентифікація ризику (від англ. – risks identification) – процес встановлення переліку основних видів ризиків, властивих діяльності конкретної організації, які можуть вплинути на конкретну ділянку роботи, напрямок діяльності або організацію в цілому. Ідентифікація є описом ризиків у їх взаємозв’язку з іншими ризиками та факторами (джерелами ризиків), які посилюють або послаблюють описані ризики.

На першій стадії ідентифікації в розрізі кожного напряму господарської діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової) та основних господарських операцій визначаються властиві їм види фінансових ризиків та на цій основі складається перелік можливих несистематичних ризиків підприємства.

На другій стадії ідентифікації визначається перелік систематичних ризиків, пов’язаних із господарською діяльністю підприємства в цілому.

На третій стадії ідентифікації формується загальний портфель фінансових ризиків (risks-portfolio), пов’язаних із майбутньою діяльністю підприємства (що включає можливі систематичні та несистематичні фінансові ризики).

Ідентифікація фінансових ризиків є необхідною передумовою оцінки їхнього рівня в процесі ризик-менеджменту.

На практиці ідентифікація фінансових ризиків зводиться до вивчення їх видів та класифікації. Ця робота дозволяє ризик-менеджеру дізнатися можливі види підприємницьких ризиків і виділити серед них ті, що стосуються даного підприємства, бізнесу, угоди.

 1. За можливими наслідками комерційні ризики діляться на:
  • чисті ризики, що передбачають можливість отримання збитків або нульового результату;
  • спекулятивні ризики, які виражаються у ймовірності отримання як позитивного, і негативного результату.
 2. За характером зв’язку з купівельною спроможністю грошей фінансові ризики поділяються на:
  • інфляційні ризики, що зумовлені подорожчанням сировини, матеріалів, інших ресурсів та, як наслідок, знеціненням доходів підприємства;
  • дефляційні ризики, що обумовлені падінням рівня цін, погіршенням економічних умов підприємництва у разі зростання дефляції;
  • валютні ризики, що становлять небезпеку валютних втрат, пов’язаних із зміною курсу однієї іноземної валюти по відношенню до іншої, а також з відмовою іноземного партнера розрахуватися за своїми зобов’язаннями під час проведення зовнішньоекономічних, кредитних та інших валютних операцій;
  • ризики ліквідності, пов’язані з можливістю втрат при реалізації цінних паперів або інших товарів через зміну оцінки їх якості та споживчої вартості.
 3. До ризиків, пов’язаних із вкладенням капіталу (інвестиційних ризиків), належать:
  • ризик упущеної вигоди – це ризик настання непрямої (побічної) фінансової шкоди внаслідок нездійснення будь-якого заходу. Наприклад, прибуток не отримано через те, що угода не була застрахована;
  • ризик зниження прибутковості, який може виникнути внаслідок зменшення розміру відсотків та дивідендів за портфельними інвестиціями, за вкладами та кредитами. Він включає наступні різновиди: процентні та кредитні ризики.
 4. До ризиків прямих фінансових втрат відносяться:
  • біржові ризики, які є небезпека втрат від біржових угод: ризик неплатежу за комерційними угодами, ризик неплатежу комісійної винагороди брокерської фірми та інших.;
  • селективні ризики – це ризики неправильного вибору видів вкладення капіталу, виду цінних паперів для інвестування порівняно з іншими видами цінних паперів для формування інвестиційного портфеля;
  • ризик банкрутства, який є небезпекою внаслідок неправильного вибору вкладення капіталу, повної втрати підприємством власного капіталу та нездатність його розраховуватися за взятими він зобов’язаннями, у результаті стає банкрутом.
 5. За рівнем фінансових втрат ризики поділяються на допустимий, критичний, катастрофічний ризик.
 6. По можливості передбачення розрізняють прогнозований та непрогнозований фінансовий ризик.
 7. В залежності від суб’єктів підприємницької діяльності виділяють ризик позичальника (він пов’язаний з невпевненістю отримання належної віддачі на позикові кошти, вкладені в обіг) та ризик кредитора (пов’язаний з можливістю втрат у результаті несумлінного виконання позичальником своїх зобов’язань щодо кредитора).
 8. У складі інших видів ризиків називають також:
  • податковий ризик як ймовірність втрат суб’єкта господарювання внаслідок кон’юнктурної зміни податкового законодавства держави;
  • депозитний ризик як ймовірність виникнення втрат внаслідок неповернення суб’єктам господарювання депозитних вкладів;
  • ринковий ризик – ймовірність падіння попиту на реалізовану продукцію, роботи, послуги;
  • форс-мажорні ризики – ймовірність зниження прибутковості суб’єкта господарювання внаслідок стихійних лих, техногенних катастроф тощо.

Залишити коментар:

Site Footer