Чинники оцінки ризику ліквідності

Наявність у банку постійно діючої системи оцінки та контролю ризиків ліквідності має забезпечувати прийняття керівництвом адекватних та ефективних управлінських рішень. Для оцінки ризику ліквідності враховуються наведені нижче фактори. Ці фактори є рекомендованими і можуть бути розширені.

 1. Існування адекватної, ефективної, доведеної до відома виконавців внутрішньої нормативної бази (положень, інструкцій, методик, процедур тощо) щодо управління ризиком ліквідності, затвердженої відповідно наглядовою радою (або її комітетом) та/або правлінням, а також відповідної практики виконання її вимог.
 2. Обсяг активів балансу та його розподіл за рівнем ліквідності щодо структури зобов’язань. Зокрема, слід звернути увагу на такі фактори:
  • високоліквідні активи;
  • цінні папери та інші активи, які можуть бути прийняті до операцій рефінансування (з урахуванням активності їхнього ринку);
  • можливість продажу, сек’юритизації активів тощо.
 3. Обсяг, структура та рівень диверсифікації пасивів. Зокрема, слід звернути увагу на такі фактори:
  • питома вага зобов’язань у пасивах банку;
  • питома вага:
   • термінових зобов’язань та зобов’язань до запитання;
   • коштів фізичних та юридичних осіб;
   • міжбанківських коштів;
  • наявність нестабільних джерел коштів, чутливих до змін рівня ризику банку;
  • концентрації:
   • щодо постачальників коштів;
   • за інструментами (наприклад, депозитні сертифікати, депозитні рахунки, дебетові картки тощо);
   • за термінами погашення.
 4. Середньозважена вартість залучених коштів для даного банку у порівнянні з банками його порівняльної групи.
 5. Чисті розриви фінансування, акцентуючи особливу увагу короткостроковим розривам, включаючи:
  • прогнозовані потреби у фінансуванні;
  • здатність покривати потенційні розриви фінансування за прийнятними відсотковими ставками шляхом залучення додаткових ресурсів;
  • активність та ємність фінансових ринків, на яких можна залучити кошти.
 6. Склад балансових та позабалансових портфелів, включаючи:
  • відпливи та припливи коштів;
  • ліквідність застави та існування угод, які можуть бути достроково розірвані (наприклад, депозитні договори тощо);
  • активність та ємність вторинних ринків, на яких можна отримати рефінансування.
 7. Погіршення репутації банку на ринку, що проявляється у зниженні кредитних рейтингів та підвищенні відсоткових ставок при залученні коштів цим банком.
 8. Висновки офіційних чи неофіційних рейтингових служб та аналітиків про заснування, включаючи поточні рейтинги та тенденції рейтингів. Публікації у засобах масової інформації.
 9. Наявність адекватного плану у разі кризових обставин.
 10. Існування своєчасної, точної та інформативної управлінської інформації.
 11. Рівень та кваліфікація керівництва та персоналу.
 12. Наявність відповідних механізмів контролю для моніторингу точності інформації, відповідних облікових підходів та дотримання положень чи законів.

Залишити коментар:

Site Footer