Банківські операції

Банківські операції (Banking Operations) – це сукупність пов’язаних між собою регулярних дій, які виконує банк відповідно до свого статусу, спрямованих на забезпечення виконання функцій банку як фінансового посередника.

Банківські операції класифікують за:

 • функціональному призначенню – (кредитні, розрахункові, депозитні, валютні, касові, операції з цінними паперами, нерухомістю та інші);
 • ступеня значущості у структурі банківської діяльності – основні (кредитні, розрахункові, депозитні, касові) і супутні (операції, що забезпечують розвиток банку як фінансового інституту).

За функціональним призначенням розрізняють:

 • пасивні банківські операції, з урахуванням яких банки формують фінансові ресурси (залучають вклади, емітують власні цінних паперів, отримують кредити з інших банків);
 • активні банківські операції, з яких банки використовують наявні в них фінансові ресурси (надають кредити, купують цінних паперів). Такі операції ще поділяють на кредитні, інвестиційні, установчі та міжбанківські;
 • комісійні (посередницькі) банківські операції — комісійно-розрахункові та торговельно-комісійні операції, надання гарантійних послуг, управління пакетами акцій, виконання доручень тощо.

Банківські операції, пов’язані з економічною діяльністю суб’єктів господарювання та фізичних осіб, мають переважно комерційний характер, чітко визначений стандарт, що відповідає законодавчому забезпеченню. Банківські операції визначають напрямок банківської діяльності, є джерелом прибутку банку, які собівартість безпосередньо впливає банківську прибыль. Пасивні банківські операції грають первинну та вирішальну роль порівняно з активними операціями, оскільки необхідною умовою здійснення активних операцій є достатність ресурсів.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» до виключно банківських операцій, здійснювати які в сукупності дозволяється лише банкам, які мають банківську ліцензію, відносяться банківські операції:

 1. Прийом вкладів (депозитів) від юридичних та фізичних осіб.
 2. Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів та банків-кореспондентів, у тому числі переказ коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них.
 3. Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Ці банківські операції є основними (базовими), які виконання означає, що фінансово-кредитна установа є банком.

На підставі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій банки мають право здійснювати такі операції та угоди:

 1. операції із валютними цінностями;
 2. емісію власних цінних паперів;
 3. організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
 4. операції на ринку цінних паперів від свого імені, включаючи андеррайтінг;
 5. операції з грошових вимог, надання гарантій, поруки за грошовими зобов’язаннями;
 6. фінансування під відступлення грошової вимоги (факторинг) та пов’язане з цим ведення обліку грошових вимог клієнтів до боржників, пред’явлення до оплати грошових вимог від імені клієнтів або від свого імені, а також інші операції, спрямовані на отримання коштів від боржника;
 7. лізинг;
 8. послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;
 9. випуск, купівлю, продаж та обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
 10. випуск банківських платіжних карток та здійснення операцій з використанням цих карток;
 11. надання консультаційних та інформаційних послуг з банківських операцій.

За умови отримання письмового дозволу Національного банку України банки мають право здійснювати такі операції:

 1. інвестиції у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;
 2. випуск, обіг, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;
 3. перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;
 4. операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
  • з інструментами ринку;
  • з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
  • з фінансовими ф’ючерсами та опціонами;
 5. довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;
 6. депозитарну діяльність та діяльність із ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Порядок надання банківської ліцензії, ліцензії на здійснення окремих банківських операцій та письмового дозволу на здійснення операцій встановлює Національний банк України. Відповідно до законодавства України банк має право здійснювати інші угоди. При виконанні банківських операцій відсоткові ставки та комісійну винагороду банки встановлюють самостійно.

Основними засадами здійснення банківських операцій є:

 1. правовий характер та законність операцій;
 2. виконання операцій у межах наявних коштів;
 3. максимально повний облік інтересів та задоволення вимог клієнтів;
 4. забезпечення клієнту права вибору банку обслуговування;
 5. забезпечення взаємовигідних умов як банку, так клієнта;
 6. облік під час здійснення кредитування кредитоспроможності позичальника;
 7. універсалізація операцій;
 8. прискорення обігу коштів;
 9. прозорість діяльності банків та інші.

Діяльність банків у сфері матеріального виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам’ятних, ювілейних та інвестиційних монет) та страхування, крім виконання функцій страхового посередника, не допускається.

(Див. Банківський внесок, Клієнтські операції, Операції центрального банку на відкритому ринку)

Залишити коментар:

Site Footer