Банківське об’єднання

Банківське об’єднання (Banking Corporation) – це об’єднання банків у групу чи корпорацію. Банки мають право створювати банківські об’єднання таких типів: банківська корпорація, банківська холдингова група, фінансова холдингова група, а також можуть бути учасниками промислово-фінансових груп.

Банківське об’єднання створюється відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» за попередньою згодою Національного банку України та підлягає державній реєстрації шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків. При цьому кожен банк може бути учасником лише одного банківського об’єднання.

З метою встановлення характеру впливу учасників консолідованої групи на фінансовий стан материнського банку, забезпечення контролю за його вкладеннями у капітали інших юридичних осіб та з метою визначення загальної величини ризику та капіталу банківської консолідованої групи материнський банк зобов’язаний розраховувати економічні нормативи на підставі консолідованої фінансової звітності.

Для материнського банку консолідованої групи встановлюються такі економічні нормативи:

 • Регулятивний капітал банку – Н1к;
 • Адекватність регулятивного капіталу – Н2к;
 • Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3);
 • Максимальний розмір кредитного ризику одного контрагента — Н7к;
 • Великі кредитні ризики – Н8к;
 • Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру – Н9к;
 • Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10к);
 • Інвестування в цінні папери окремо в кожній установі – Н11к;
 • Загальна сума інвестування – Н12к.

Значення економічних нормативів, розрахованих виходячи з консолідованої фінансової звітності, встановлюються лише на рівні загальних значень економічних нормативів, крім нормативу максимального розміру ризику однієї контрагента (Н7) і випадків, передбачених гол. 5 «Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій» у частині мінімального розміру регулятивного капіталу.

Значення нормативу максимального розміру ризику однієї контрагента (Н7), розрахованого материнським банком виходячи з консолідованої фінансової звітності, має перевищувати 20% регулятивного капіталу консолідованої групи.

При розрахунку регулятивного капіталу банку на індивідуальній основі материнський банк та центральний кооперативний банк, що підлягає нагляду на консолідованій основі, не повинні враховувати свої капіталовкладення до інших установ, включених до консолідованої групи.

Про стан дотримання економічних нормативів материнський банк надає консолідовану статистичну звітність. Нагляд на підставі консолідованої фінансової та статистичної звітності застосовується до всіх консолідованих груп.

Консолідований звіт материнського банку з питань банківського нагляду включає розрахунок економічних нормативів на підставі консолідованої фінансової звітності та консолідований звіт про склад учасників консолідованої групи.

Нагляд за банками-учасниками консолідованої групи здійснюється на індивідуальній основі територіальним управлінням або структурним підрозділом центрального апарату Національного банку України.

Якщо банк є учасником фінансової холдингової групи, материнською компанією якої є небанківська фінансова установа, то підрозділ Національного банку України, який безпосередньо здійснює нагляд, має перевіряти, чи здійснює нагляд за такою групою уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг на підставі консолідованої фінансової звітності. .

Учасники консолідованої групи повинні мати внутрішні контрольні механізми, адміністративні та єдині облікові процедури, що дають можливість провести перевірку відповідності діяльності банків вимогам законодавства.

Для філій іноземних банків Національний банк України встановлює такі нормативи:

 • адекватності регулятивного капіталу;
 • співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів;
 • ліквідності;
 • кредитного ризику;
 • інвестування.

При розрахунку економічних нормативів розмір приписного капіталу дорівнює розміру статутного капіталу банків України.

Залишити коментар:

Site Footer