Банківський рахунок

Банківський рахунок (Bank Account) – це відкритий банком клієнту банку рахунок, на який відповідно до договору банк зобов’язується приймати та зараховувати кошти, що надходять клієнту (власнику рахунку), виконувати розпорядження клієнта про перерахування та видачу відповідних сум з рахунку та проведення інших операцій за рахунком . Банківський рахунок є бухгалтерським документом банку, у якому враховується рух коштів клієнта банку. За своїм економічним змістом банківський рахунок є облікової одиницею, використовуваної банками з обліку прав грошових вимог клієнта до банку, що виникають із договору банківського рахунку, і навіть для обліку виконання банківських операцій, здійснюваних відповідно до видом банківського рахунки.

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні рахунки, а за договором банківського вкладу – вкладні (депозитні) рахунки.

Поточний рахунок — це рахунок, який банком відкривається клієнту на договірній основі для зберігання грошей та здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

До поточних рахунків також належать:

 1. рахунки із спеціальними режимами використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України;
 2. поточні рахунки типу «Н», відкриті у національній валюті офіційним представництвам та представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю на території України;
 3. поточні рахунки типу «П», відкриті у національній валюті постійним представництвам;
 4. поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів;
 5. інвестиційні рахунки, що відкриваються нерезидентам-інвесторам для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, отриманих іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні.

Вкладний (депозитний) рахунок — банківський рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на визначений строк або без зазначення такого строку під певний відсоток (дохід) та підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору. До вкладних (депозитних) банківських рахунків також належать пенсійні депозитні рахункищо відкриваються фізичним особам відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» для накопичення заощаджень на виплату пенсії

Залежно від призначення та характеру операцій, що виконуються на практиці, банківські рахунки можуть називатися: кореспондентський, кредитний, розрахунковий, валютний, спеціальний, окремий, картковий, інвестиційний, пенсійний, металевий, контокорентний, блокований тощо.

На банківському рахунку враховуються власні кошти, вимоги, зобов’язання банку щодо його клієнтів та контрагентів, а також за його допомогою шляхом використання банківських платіжних інструментів здійснюється переказ коштів.

Банківський рахунок відкривається банком клієнту чи певному їм особі виходячи з договору банківського рахунку за умов, узгоджених сторонами. Банк не має права відмовити у відкритті банківського рахунку, вчинення відповідних операцій за яким передбачено законом, установчими документами банку та наданою йому ліцензією, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами. Банк також не має права визначати та контролювати напрями використання коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на свій розсуд. Банк має право використовувати кошти на банківському рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися ними.

Відповідно до договору банківського рахунку банк зобов’язаний:

 1. здійснювати для клієнта операції, передбачені для рахунків цього виду, якщо інше не встановлено договором банківського рахунку;
 2. зарахувати кошти, що надійшли на рахунок клієнта, у день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший термін не встановлено договором банківського рахунку або законом;
 3. за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунку кошти у день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший термін не передбачено договором банківського рахунку чи законом.

Відповідно до договору банківського рахунку клієнт зобов’язаний сплатити банку плату у виконанні відповідних операцій. За користування грошима, що є на рахунку клієнта, банк може сплачувати відсотки, сума яких зараховується на рахунок.

Підставами для списання коштів з банківського рахунку може бути: розпорядження клієнта, рішення суду, і навіть випадки, встановлені законом чи передбачені договором між банком і клієнтом.

Банк виконує розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку коштів на рахунку клієнта. У разі одночасного надходження до банку кількох розрахункових документів, на підставі яких здійснюється списання грошових коштів, банк списує кошти з рахунку клієнта у такій послідовності:

 1. списуються кошти виходячи з рішення суду;
 2. списуються кошти на підставі рішення суду для розрахунків з виплати вихідної допомоги та оплати праці осіб, які працюють за трудовим договором (контрактом), а також виплати за авторським договором;
 3. списуються кошти виходячи з інших рішень суда;
 4. списуються кошти за розрахунковими документами, які передбачають платежі до бюджету;
 5. списуються кошти за іншими розрахунковими документами у порядку їх послідовного надходження.

У разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли клієнту, їх необґрунтованого списання банком з банківського рахунку клієнта або порушення банком розпорядження клієнта про перерахування коштів з його рахунку банк повинен негайно після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок клієнта або належного отримувача, сплатити та відшкодувати заподіяні збитки.

Обмеження прав клієнта за розпорядженням грошовими коштами, що знаходяться на його банківському рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпорядження рахунком за рішенням суду або у випадках, передбачених законом, а також у разі призупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

Якщо відповідно до договору банківського рахунку банк здійснює платежі з рахунку клієнта, незважаючи на відсутність на ньому коштів (кредитування рахунку), банк вважається таким, що надав клієнту кредит на відповідну суму з дня здійснення цього платежу. Права та обов’язки сторін, пов’язані з кредитуванням рахунку, визначаються положеннями про позику та кредит, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Договір банківського рахунку може бути розірваний за заявою клієнта; на підставі рішення відповідного органу, на який покладено функції щодо припинення діяльності юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця; у разі смерті власника рахунку (за заявою третьої особи, зокрема спадкоємця); на інших підставах, передбачених законодавством чи договором.

Банк має право вимагати розірвання договору банківського рахунку у разі:

 1. якщо сума грошових коштів, що зберігаються на банківському рахунку клієнта, залишилася меншою за мінімальний розмір, передбачений банківськими правилами або договором, і якщо така сума не буде відновлена ​​протягом місяця з дня попередження банком клієнта про це;
 2. відсутності операцій з банківського рахунку протягом року;
 3. інших випадків, встановлених договором чи законом.

У разі залишок коштів на банківському рахунку видається клієнту або за його вказівкою перераховується на інший рахунок у строки та в порядку, встановленому банківськими правилами.

Банк може відмовитися від договору банківського рахунку та закрити рахунок клієнта у разі відсутності операцій за рахунком клієнта протягом трьох років поспіль та відсутності залишку коштів на цьому рахунку.

(Див. Банківський ідентифікаційний код, Позабалансові рахунки, Лоро рахунки, Ностро рахунки).

Залишити коментар:

Site Footer