Кворум

Кворум (від лат. quorum (praesentia sufficit) – кворум (присутність достатньо)) – кількість зареєстрованих для участі у зборах, необхідне визнання його правомочним. Загальні збори акціонерів мають кворум, якщо на момент закінчення реєстрації для участі у ньому взяли участь акціонери, які мають у сукупності більш ніж половиною голосів розміщених голосуючих акцій товариства на дату закриття реєстру акціонерів.

За відсутності кворуму оголошується дата проведення нових загальних зборів акціонерів (повідомлення про це публікується у ЗМІ або надсилається акціонерам письмово). Зміна порядку денного у своїй не допускається. Повторні загальні збори акціонерів правомочні (мають кворум), якщо на момент закінчення реєстрації для участі в них зареєструвалися акціонери або їх повноважні представники, які мають у сукупності не менше ніж 30% голосів розміщених голосуючих акцій.

Статутом товариства з кількістю акціонерів понад 500 тис. може бути передбачено менший кворум для проведення повторних загальних зборів акціонерів.

Кворум загальних зборів акціонерів визначає лічильна комісія, кількісний та персональний склад якої затверджується загальними зборами акціонерів на пропозицію ради директорів (наглядової ради) товариства. Створення лічильної комісії обов’язково у товаристві з кількістю акціонерів-власників акцій товариства, що голосують, – понад 100. У її складі не може бути менше 3 осіб. До лічильної комісії не можуть входити члени ради директорів, наглядової ради, ревізійної комісії, виконавчих органів товариства, а також особи, які висуваються кандидатами на ці посади.

Залишити коментар:

Site Footer