Консолідована банківська група

Консолідована банківська група (Consolidated Banking Group) – група суб’єктів господарювання, що складається з материнської (холдингової) компанії та її дочірніх підприємств, пов’язаних між собою відносинами контролю, причому серед них щонайменше один банк. Консолідована банківська група є окремою економічною одиницею, не юридичною особою, до складу якої входить сукупність юридичних осіб, включаючи головну банківську установу (матерінський банк з урахуванням філій, представництв, відділень на території України та за кордоном), учасників групи (асоційовані та дочірні компанії) та суб’єктів спеціального призначення. Підприємство спеціального призначення — це суб’єкт господарювання, створений для вузького, чітко окресленого призначення, зокрема з метою розробок або сек’юритизації фінансових активів, а також венчурні фонди, взаємні фонди, трасти та інші.

Контроль над діяльністю учасників консолідованої банківської групи здійснює материнський банк. Фінансову звітність консолідованої банківської групи готує материнський банк, включаючи:

 • загальну інформацію щодо діяльності банку;
 • консолідований баланс;
 • консолідований звіт про прибутки та збитки;
 • консолідований звіт про рух коштів;
 • консолідований звіт про власний капітал;
 • примітки до консолідованої фінансової звітності.

Материнський банк також включає в консолідовану фінансову звітність показники річної фінансової звітності учасників консолідованої банківської групи відповідно до периметра консолідації, за винятком показників річної фінансової звітності асоційованих або дочірніх компаній, якщо контроль тимчасовий, оскільки придбані пайові цінні папери емітентів, що відповідають визначенню асоційованих компанії банку, що утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців з дати придбання, але якщо продаж не відбувся у цей термін, то вони підлягають консолідації з дати початкового придбання з повторною підготовкою звітів за попередній період.

Консолідована банківська група складає фінансову звітність у звичайному порядку, який використовується для складання консолідованої фінансової звітності. Консолідація фінансової звітності не впливає на облік операцій материнського банку, асоційованої та дочірньої компаній, але впливає на звітність об’єднаної економічної одиниці. Материнський банк складає консолідовану фінансову звітність відповідно до даних, отриманих від учасників консолідованої групи. Учасники консолідованої групи відповідають за достовірність і повноту даних, наданих материнському банку. Звітність материнського банку та учасників консолідованої групи, що використовується для складання консолідованої фінансової звітності, складається за той же звітний період і на ту саму дату.

p align=”justify”> Для складання фінансової звітності консолідованої банківської групи використовується метод повної консолідації або метод участі в капіталі. Вибір методу здійснює материнський банк з урахуванням периметра консолідації, тобто рівня контролю консолідованої групи у капіталі кожного учасника, який розраховується як сума величин:

 1. питома вага голосів у капіталі учасника, що перебувають у власності материнського банку, у загальній кількості голосів;
 2. питома вага голосів у капіталі учасника, що перебувають у власності інших учасників, у загальній кількості голосів.

Консолідовані банківські групи мають різні структури:

 1. просту – пряме володіння материнським банком частками у статутних капіталах учасників;
 2. вертикальну – контроль материнського банку здійснюється опосередковано через дочірні компанії, кожна з яких контролює іншу дочірню чи асоційовану компанію;
 3. складну трикутну – пряма частка материнського банку в дочірніх компаніях, які, у свою чергу, мають вкладення один в одному. Така структура вимагає точного обчислення часток контролю та часток участі консолідованої групи у статутних капіталах цих дочірніх компаній.

за методом повної консолідації консолідована фінансова звітність складається шляхом упорядкованого додавання показників учасників консолідованої банківської групи до аналогічних показників фінансової звітності материнського банку. Під час підготовки консолідованого звіту індивідуальні та уніфіковані звіти материнського банку та учасників консолідованої групи спочатку постатейно об’єднуються шляхом складання показників ідентичних статей активів, зобов’язань та позабалансових статей з метою розкриття сум істотних ризиків, а потім формуються попередні консолідовані звіти. Потім шляхом здійснення регулювальних записів материнський банк виключає:

 1. з активів материнського банку – балансову вартість фінансових інвестицій банку в кожну дочірню компанію, а з капіталу кожної дочірньої компанії – відповідну частку материнського банку (для уникнення подвійного обліку активів та зобов’язань);
 2. за всіма показниками розрахункових операцій материнського банку та дочірньої компанії – суму внутрішньогрупових операцій та внутрішньогрупового сальдо;
 3. суму нереалізованих прибутків та збитків від внутрішньогрупових операцій (крім збитків, які не можуть бути відшкодовані).

Процедура складання консолідованої звітності щодо методом участі у капіталі полягає у заміні вартості акцій (часток) учасника консолідованої банківської групи, відображеної у балансі материнського банку або інших учасників, на вартісну оцінку частки участі консолідованої групи у чистих активах консолідованого учасника.

(Див. Банківська холдингова група, Бухгалтерський облік у банку, Облікова політика).

Залишити коментар:

Site Footer