Інвестиційна діяльність

Інвестиційна діяльність (Investment Activity) – сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб та держави щодо реалізації інвестицій.

Інвестиційна діяльність складає основі:

 1. інвестування громадянами, недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, спілками та товариствами, а також громадськими та релігійними організаціями, іншими юридичними особами, що ґрунтуються на колективній власності;
 2. державного інвестування органами влади та управління України, місцевих Рад народних депутатів за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів та позикових коштів, а також державними підприємствами та установами за рахунок власних та позикових коштів;
 3. іноземного інвестування іноземними громадянами, юридичними особами та державами;
 4. спільного інвестування громадянами та юридичними особами України, іноземних держав.

Об’єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, у тому числі основні фонди та оборотні кошти у всіх галузях та сферах народного господарства, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об’єкти власності, а також майнові права.

Забороняється інвестування в об’єкти, створення та використання яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб та держави, що охороняються законом.

Об’єктами інвестиційної діяльності не можуть бути об’єкти житлового будівництва, фінансування споруди яких здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі до управління. Інвестування та фінансування будівництва таких об’єктів може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди, що створені та діють відповідно до законодавства, а також через випуск безпроцентних (цільових) облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця такої нерухомості.

Суб’єктами (інвесторами та учасниками) інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та юридичні особи України та іноземних держав, а також держави.

Інвестори – суб’єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позикових та залучених майнових та інтелектуальних цінностей у об’єкти інвестування.

Інвестори можуть бути ролі вкладників, кредиторів, покупців, і навіть виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності.

Учасниками інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та юридичні особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на підставі доручення інвестора.

Відносини, що виникають під час здійснення інвестиційної діяльності в Україні, регулюються Законом України «Про інвестиційну діяльність», іншими законодавчими актами України.

Інвестиційна діяльність суб’єктів України за її межами регулюється законодавством іноземної держави, на території якої ця діяльність провадиться, відповідними договорами України, а також спеціальним законодавством України.

Особливості провадження інвестиційної діяльності на території України суб’єктами інвестиційної діяльності, розташованими за межами України, а також суб’єктами, розташованими в зонах вільного підприємництва в Україні, визначаються спеціальним законодавством.

Інвестиційна діяльність може здійснюватися за рахунок:

 • власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій, стихійних лих, грошові накопичення та заощадження громадян, юридичних осіб тощо);
 • позикових фінансових коштів інвестора (облігаційні позики, банківські та бюджетні кредити);
 • залучених фінансових коштів інвестора (кошти, отримані від продажу акцій, пайові та інші внески громадян та юридичних осіб);
 • бюджетних інвестиційних асигнувань;
 • безкоштовних та благодійних внесків, пожертв організацій, підприємств та громадян.

Інвестиційна діяльність регулюється законодавчо. Прийняття законів та інших нормативних актів, регулюючих інвестиційну діяльність, одна із найважливіших умов реалізації державної інвестиційної політики. Законодавчі основи цієї політики регулюють інвестиційну діяльність у різних формах:

 • виділення пріоритетних сфер та об’єктів інвестування;
 • податкове регулювання інвестиційної діяльності;
 • регулювання інвестиційної діяльності шляхом надання фінансової допомоги інвесторам та проведення відповідної кредитної політики;
 • регулювання інвестиційної діяльності шляхом провадження відповідної амортизаційної політики;
 • регулювання участі інвесторів у приватизації;
 • регулювання форм та умов здійснення фінансових інвестицій;
 • експертиза інвестиційних проектів розробки державних інвестиційних програм;
 • забезпечення захисту інвестицій;
 • регулювання умов вивезення капіталу реалізації інвестицій там.

Рівень правового регулювання інвестиційної діяльності одна із найважливіших елементів, характеризуючих інвестиційне середовище чи «інвестиційний клімат» у державі.

(Див. Венчурний капітал, Інвестиційні операції з цінними паперами, Фінансовий інструмент).

Залишити коментар:

Site Footer