Іммобілізація коштів

Іммобілізація коштів – Відволікання коштів з обороту підприємства (організації) на шкоду основному виробництву (див. Оборотні засоби). Наприклад, поміщення оборотних коштів у малоліквідні цінності:

  • наднормативні запаси сировини та матеріалів;
  • збільшення обсягу готової продукції на відповідальному зберіганні у покупців;
  • зростання дебіторської заборгованості;
  • виникнення втрат і нестачі понад норми природного убутку;
  • відволікання коштів у цінних паперів, не котируються біржі;
  • придбання малоліквідної нерухомості та обладнання.

До іммобілізації коштів відносять також перевищення фактичних внесків та витрат над запланованими джерелами фінансування на капітальне будівництво та капітальний ремонт.

При іммобілізації коштів зростають Витрати зберігання надлишків запасів, збільшується податку майно, запаси старіють морально і фізично.

Іммобілізація коштів погіршує платоспроможність підприємства, знижує його здатність отримувати кредити та оплачувати короткострокові та довгострокові зобов’язання. Це у свою чергу свідчить про зниження ліквідності балансу та зростання ризикованості у діяльності підприємства. З метою підвищення ліквідності балансу та мобілізації коштів на підприємствах проводять аналіз активів та вживають заходів до недопущення іммобілізації коштів.

Іммобілізація оборотних коштів

  • відволікання оборотних засобів підприємства покриття витрат, непередбачених планом. Іммобілізація обігових коштів свідчить про порушення фінансової дисципліни.
  • перетворення коштів акціонерної компанії на кошти приватних власників.

Іммобілізація оборотних активів – відволікання оборотних (поточних) активів для операцій, пов’язаних із фінансуванням основних засобів, нематеріальних активів, портфеля фінансових інвестицій тощо. Така іммобілізація може бути виправдана при суттєвому прискоренні обороту оборотних активів, значному зниженні обсягу операційної (виробничо-комерційної) діяльності та в інших аналогічних випадках, що визначають скорочення потреби в оборотних активах. Якщо ж потреба підприємства в оборотних активах не скорочується, то їх іммобілізація призводить до зниження рівня платоспроможності та порушення операційного циклу.

Іммобілізація коштів у запасах – Непрямі витрати (втрати, збитки), пов’язані з формуванням матеріальних запасів. Зумовлені відволіканням та «заморожуванням» фінансових коштів, вкладених у запаси. Величину втрат від іммобілізації коштів у запасах слід враховувати при оцінці порівняльних варіантів розміщення запасів та вибору найбільш оптимального з них. При цьому одними з визначальних моментів є час відволікання коштів у запасах та загальна сума заморожування коштів.

Залишити коментар:

Site Footer