Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій

Генеральна ліцензія (General License) на здійснення валютних операцій небанківськими фінансовими установами та національного оператора поштового зв’язку — дозвільний документ Національного банку України, який дозволяє зазначеним установам здійснювати валютні операції, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання.

Порядок надання небанківським фінансовим установам та національному оператору поштового зв’язку генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій визначає Національний банк з метою підвищення надійності та стабільності фінансової системи України, розвитку ринків фінансових послуг та забезпечення захисту інтересів їхніх учасників.

Небанківська фінансова установа та національний оператор поштового зв’язку мають право надавати послуги, передбачені ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», якщо вони є валютними операціями, лише після отримання генеральної ліцензії.

Зазначені операції небанківська фінансова установа та національний оператор поштового зв’язку проводять виключно через рахунки, відкриті в уповноважених банках, та у порядку, визначеному для уповноважених банків.

Після отримання генеральної ліцензії небанківські фінансові установи та національний оператор поштового зв’язку мають право відкривати на території України пункти обміну іноземних валют у порядку, встановленому для уповноважених банків. Генеральна ліцензія не може передаватись третім особам.

Валютні операції здійснюються небанківською фінансовою установою та національним оператором поштового зв’язку за правилами та у порядку, визначеному законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку та розробленими відповідно до них внутрішніми положеннями небанківської фінансової установи та національного оператора поштового зв’язку.

Філії небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв’язку здійснюють операції відповідно до положення про філію лише за наявності та в межах дозволу, наданого небанківською фінансовою установою – юридичною особою або національним оператором поштового зв’язку.

Обов’язковою умовою надання генеральної ліцензії є наявність у небанківської фінансової установи або національного оператора поштового зв’язку власного капіталу в еквівалентній сумі:

 1. не менше 1 млн. Євро – для здійснення операцій, зазначених у пп. 2, 3 ч. І ст. 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (переказ грошових коштів з рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них, а також розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик) та діяльності з надання фінансових послуг, які передбачають пряме чи опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб;
 2. не менше 0,2 млн. Євро – для надання послуг з торгівлі цінними паперами та для діяльності з обміну валют;
 3. не менше 0,5 млн. євро – для надання інших фінансових послуг, передбачених ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Для отримання генеральної ліцензії небанківська фінансова установа та національний оператор поштового зв’язку подають до Національного банку України такі документи:

 1. клопотання про надання генеральної ліцензії, засвідчене підписом керівника небанківської фінансової установи, або національного оператора поштового зв’язку за встановленою формою;
 2. копію документа, що підтверджує внесення небанківської фінансової установи до державного реєстру фінансових установ Нацкомфінпослуг або взяття на облік національного оператора поштового зв’язку до Нацкомфінпослуг щодо надання фінансових послуг щодо поштових переказів;
 3. копію документа, що підтверджує внесення небанківської фінансової установи до державного реєстру фінансових установ, що надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (подається небанківськими фінансовими установами, діяльність яких регулюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку);
 4. копії ліцензій на здійснення небанківською фінансовою організацією фінансових послуг, що підлягають ліцензуванню, виданих державним органом, який відповідно до законодавства регулює надання таких фінансових послуг;
 5. аудиторський висновок щодо власного капіталу небанківської фінансової установи, в якому підтверджено фактичне виконання зобов’язань щодо формування статутного (пайового) та власного капіталу небанківської фінансової установи відповідно до вимог законодавства станом на останній день місяця, що передує подачі клопотання;
 6. копію свідоцтва про внесення аудитора (аудиторської фірми) до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноосібно надають аудиторські послуги.

Після отримання пакета документів Національний банк України протягом 15 робочих днів перевіряє їх на предмет комплектності та відповідності умовам. Протягом п’яти робочих днів з дати надходження документів він надсилає копію клопотання небанківської фінансової установи або національного оператора поштового зв’язку про надання генеральної ліцензії Головному управлінню боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України ( спеціальні органи боротьби з організованою злочинністю).

Національний банк України протягом 20 робочих днів з дати надходження пакета документів приймає рішення щодо надання або відмови у наданні генеральної ліцензії.

Генеральна ліцензія у разі прийняття Національним банком України рішення щодо її надання небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв’язку оформляється на номерному бланку Національного банку, засвідчується підписом заступника Голови Національного банку України, який за розподілом функціональних обов’язків здійснює загальне керівництво Департаментом валютного контролю та ліцензування, гербовою печаткою Національного банку України.

Генеральна ліцензія набирає чинності з дати проставлення реєстраційного номера на бланку Національного банку, на якому вона оформлена.

Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв’язку має право здійснювати операції, зазначені в генеральній ліцензії, за умови перебування у державному реєстрі фінансових установ, що надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, або державний реєстр фінансових установ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України або перебування національного оператора поштового зв’язку на обліку в Національній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та наявності ліцензії, що діє на час проведення цих операцій.

Національний банк надсилає належним чином оформлену генеральну ліцензію або передає її представнику небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв’язку на підставі довіреності та копій платіжних доручень, що підтверджують оплату за надання та бланк генеральної ліцензії. Копія генеральної ліцензії надсилається поштою до територіального управління Національного банку України за місцем знаходження небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв’язку.

Оплата за надання генеральної ліцензії та за бланк ліцензії здійснюється у розмірі, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку України.

Власник генеральної ліцензії може звернутися до Національного банку України з клопотанням про внесення змін до генеральної ліцензії у разі зміни найменування небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв’язку, ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, місцезнаходження. Для внесення цих змін до Національного банку надаються такі документи:

 1. клопотання про внесення змін до генеральної ліцензії;
 2. копія генеральної ліцензії;
 3. копія документів, що підтверджують необхідність внесення змін до генеральної ліцензії.

Національний банк України розглядає документи небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв’язку щодо внесення змін до генеральної ліцензії протягом 20 робочих днів з дати надходження пакета документів. У разі прийняття Національним банком рішення про внесення змін до генеральної ліцензії вони оформляються на гербовому номерному бланку Національного банку, засвідчуються підписом заступника Голови Національного банку України та гербовою печаткою Національного банку України та набирають чинності з дати проставлення реєстраційного номера на бланку, на якому оформлено до генеральної ліцензії.

Національний банк спрямовує зміни до генеральної ліцензії поштою або передає їх представнику небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв’язку на підставі довіреності та копій платіжних доручень, що підтверджують оплату за внесення змін до генеральної ліцензії. Копія змін до генеральної ліцензії надсилається поштою до територіального управління за місцем знаходження небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв’язку.

У разі потреби Національний банк може розширити перелік валютних операцій, зазначений у генеральній ліцензії, за умови надання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв’язку необхідних документів. При цьому рішення щодо розширення переліку валютних операцій оформляється як нова генеральна ліцензія.

Національний банк може відмовити небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв’язку у наданні генеральної ліцензії у таких випадках:

 1. якщо за результатами розгляду пакета документів встановлено, що надано недостовірну або неповну інформацію;
 2. якщо небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв’язку не дотримано встановлених вимог;
 3. за наявності у Національного банку негативних висновків, отриманих від спеціальних органів боротьби з організованою злочинністю;
 4. якщо протягом року, що передує даті надходження пакета документів, встановлено факти порушення вимог законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг або до них застосовано санкції за порушення законодавства України.

Рішення про відмову у наданні генеральної ліцензії повідомляється у письмовій формі із зазначенням причин відмови.

Національний банк України має право відкликати у небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв’язку генеральну ліцензію у разі:

 1. порушення умов наданої генеральної ліцензії;
 2. встановлення факту подання документів, що містять недостовірну інформацію;
 3. анулювання ліцензії небанківської фінансової установи або її зупинення у передбачених законодавством випадках, або скасування Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України, рішення про постановку на облік національного оператора поштового зв’язку;
 4. наявності документів спеціальних органів боротьби з організованою злочинністю, які встановлюють факти здійснення легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або притягнення до відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії впровадженню у легальний оборот доходів, отриманих злочинним шляхом;
 5. невиконання обов’язків, передбачених Декретом про валютне регулювання.

Генеральна ліцензія відгукується згідно з розпорядженням Національного банку України, який письмово повідомляє про відкликання генеральної ліцензії її власника та територіальне управління за місцем знаходження небанківської фінансової установи та національного оператора поштового зв’язку, банки України електронною поштою, а громадськість — через засоби масової інформації. Оригінал генеральної ліцензії у строк з дати його відкликання підлягає поверненню до Національного банку України.

Порушення небанківською фінансовою установою або національним оператором поштового зв’язку умов генеральної ліцензії або нормативно-правових актів Національного банку тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства України.

(Див. Ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківськими фінансовими установами)

Залишити коментар:

Site Footer