Фінансовий ризик

Під фінансовим ризиком підприємства розуміється ймовірність виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрати доходу та/або капіталу у ситуації невизначеності умов здійснення його фінансової діяльності. Фінансові ризики пов’язані з ймовірністю втрат фінансових ресурсів (тобто грошових коштів).

Фінансовий ризик підприємства – це ймовірність виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрати доходу чи капіталу за невизначеності умов здійснення його фінансової діяльності.

Розглянемо основні види фінансових ризиків.

Валютний ризик – ймовірність фінансових втрат у зв’язку зі зміною валютного курсу національної валюти до курсу валюти іншої країни, яка може статися у період між укладенням контракту та фактичним здійсненням розрахунків у ньому. Цей вид ризику виникає при інвестиціях в іноземні фінансові активи та подальшу конвертацію іноземної валюти в національну валюту інвестора.

Валютний курс значно впливає на зовнішньоекономічну діяльність держави. Занижений валютний курс дозволяє отримати додаткові економічні вигоди під час експорту та сприяє припливу іноземного капіталу, одночасно дестимулює імпорт. При підвищеному курсі виникає зворотний ефект: знижується ефективність експорту та зростає ефективність імпорту.

Відсотковий ризик – Імовірність виникнення збитків внаслідок зміни відсоткових ставок за фінансовими ресурсами. Причиною виникнення цього виду фінансового ризику є зміна вартості грошових ресурсів внаслідок державного регулювання, зростання інфляції, зміни попиту та пропозиції на грошовому ринку та інші фактори. Негативний вплив на фінансовий результат компанії відсотковий ризик вплине, наприклад, у разі збільшення відсоткової ставки за кредитом, т.к. у разі компанія-позичальник понесе додаткові фінансові витрати з його обслуговування.

Кредитний ризик пов’язані з можливістю невиконання зобов’язань перед інвестором чи кредитором, тобто. можливість, що партнери-учасники договору виявляться неспроможні виконати свої договірні зобов’язання.

Ризик ліквідності – Ризик, що виникає при продажу наявного фінансового активу. Цей вид ризику означає неможливість швидкої реалізації активу без істотного зниження вартості. Головною мірою ліквідності є ринкова різниця між ціною купівлі та продажу (спред). Розмір спреду залежить від обсягу торгів фінансовим активом над ринком. Чим менший обсяг обсягів торгів, тим більше величина спреда.

Інфляційний ризик – Імовірність виникнення втрат внаслідок знецінення грошей. В умовах інфляційної економіки він виділяється у самостійний вид фінансових ризиків. Цей вид ризику характеризується можливістю знецінення реальної вартості капіталу (у формі фінансових активів підприємства), а також очікуваних доходів від фінансових операцій в умовах інфляції. Оскільки цей вид ризику в сучасних умовах має постійний характер і супроводжує практично всі фінансові операції підприємства, у фінансовому менеджменті йому приділяється постійна увага.

Інвестиційний ризик – Імовірність виникнення фінансових втрат у процесі здійснення інвестиційної діяльності підприємства. Сутність інвестиційного ризику полягає у ризик втрат вкладеного капіталу та очікуваного доходу. Інвестиційний ризик зазвичай включає два аспекти: ризик реального інвестування і ризик фінансового інвестування. Ризик реального інвестування включає, наприклад, ризик несвоєчасного завершення проектно-конструкторських або будівельно-монтажних робіт, ризик зниження інвестиційної привабливості проекту у зв’язку з істотним зниженням його ефективності тощо, що в кінцевому підсумку може мати негативний вплив на рівень капіталізації компанії. Ризик фінансового інвестування виникає під час роботи з фінансовими інструментами, наприклад, з цінними паперами.

Ризик неплатоспроможності — ризик, зумовлений тим, що з несприятливих обставин у компанії виникають труднощі з погашенням боргових зобов’язань. Цей ризик генерується зниженням рівня ліквідності оборотних активів, що породжує розбалансованість позитивного та негативного грошових потоків підприємства у часі, що за вкрай несприятливих обставин може призвести навіть до банкрутства компанії.

Податковий ризик – ймовірність запровадження нових видів податків та зборів на здійснення окремих аспектів господарської діяльності; можливість збільшення рівня ставок чинних податків та зборів; зміна термінів та умов здійснення окремих податкових платежів; ймовірність скасування чинних податкових пільг у сфері господарської діяльності підприємства.

Також до фінансових ризиків можуть бути віднесені й інші види ризиків, зокрема операційний ризик (шахрайство, зловживання, помилки у бухгалтерському та податковому обліку, проведених фінансових розрахунках тощо), ринковий ризик, страховий ризик та інші.

Залишити коментар:

Site Footer