Доходи підприємства

Доходи підприємства (revenues) – грошові надходження підприємства від виробничої та інших видів діяльності. Розрізняють:

  • валовий дохід підприємства, що становить різницю між виручкою та матеріальними витратами та включає кошти на оплату праці та прибуток;
  • чистий прибуток.

Доходи підприємства необхідні фінансового обслуговування розширеного відтворення, вирішення завдань економічного та розвитку підприємства.

Основа зростання доходів підприємства – збільшення обсягів реалізації продукції (робіт, послуг), у своїй зростання чистого доходу особливе значення має сумарне зниження витрат виробництва, а зростання валового доходу – зниження матеріальних витрат.

Доходи підприємства за сферами освіти поділяються на операційні (основні) та позареалізаційні.

Головна частина операційних доходів – надходження коштів від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (з відрахуванням ПДВ, акцизів та аналогічних обов’язкових платежів). У ринкових умовах господарювання надходження цих коштів залежить від того, наскільки вироблена продукція (роботи, послуги) за обсягом, асортиментом та строками постачання (виконання) задовольняє попит споживачів, від здатності підприємства своєчасно заповнити «ніші» на споживчому ринку. При цьому важливе значення мають конкурентоспроможність цін, які підприємство може запропонувати на основі зниження витрат виробництва шляхом його вдосконалення та форми розрахунків за продукцію (роботи, послуги). Крім того, операційні доходи підприємства включають надходження від продажу основних засобів та іншого майна.

До позареалізаційним доходам відносяться:

  • доходи, отримані на території країни та за її межами від пайової участі у діяльності інших підприємств;
  • дивіденди з акцій та доходи за облігаціями та іншими цінними паперами, що належать підприємству;
  • доходи від здачі майна у найм;
  • штрафи, пені, неустойки, присуджені чи визнані боржником, та інші види санкцій порушення умов господарських договорів, і навіть доходи від відшкодування заподіяних збитків;
  • прибуток минулих років, виявлений у звітному році;
  • інші доходи від операцій, що безпосередньо не пов’язані з виробництвом та продажем продукції (робіт, послуг);
  • позитивні курсові різниці за валютними рахунками та курсові різниці з операцій в іноземній валюті.

Розміри доходів підприємства впливають на величину оподаткування підприємства за наслідками господарської діяльності, характеризують фінансовий стан підприємства, його платежів, свідчать про можливість підприємства збільшити оплату праці, фінансування капітальних вкладень тощо.

Залишити коментар:

Site Footer