Дочірня компанія

Дочірня компанія (Subsidiary Company) – компанія, яка контролюється іншою компанією. Контроль передбачає, що материнська компанія (банк) безпосередньо або через дочірні компанії має понад 50% голосів об’єкта інвестування. Контроль також існує, якщо материнська компанія (банк) безпосередньо або через дочірні компанії має менше 50% голосів об’єкта інвестування, але має:

  1. частку управлінських голосів у компанії, що перевищує 50% завдяки договорам з іншими інвесторами;
  2. право визначати фінансову та операційну політику підприємства відповідно до установчих документів;
  3. право призначати чи звільняти більшість членів ради директорів чи аналогічного керівного органу компанії;
  4. право визначального голоси у раді директорів чи аналогічному нерівному органі компанії.

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії відображаються у бухгалтерському обліку відповідно до рахунків розділів 41 та 42 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

Якщо вартість придбання інвестиції в асоційовані та дочірні компанії перевищує частку банку інвестора у справедливій вартості чистих активів на дату придбання, виникає гудвілл. Гудвіл враховується як складова вартості інвестиції та оцінюється за собівартістю з урахуванням зменшення корисності. Банк має щорічно перевіряти гудвіл на знецінення.

Якщо частка банку справедливої ​​вартості придбаних чистих активів перевищує вартість придбання інвестицій в асоційовані та дочірні компанії на дату придбання, то виникає негативний гудвілл. За наявності негативного гудвілу банк повинен перевірити ідентифікацію та оцінку ідентифікованих активів та зобов’язань та оцінку вартості придбання. Негативний гудвіл у повній сумі має бути визнаний доходом за початкового визнання інвестиції.

Інвестиції в асоційовану компанію можуть бути переведені на інвестиції в дочірню компанію або в портфель на продаж (див. Портфель цінних паперів банку). Інвестиції в дочірню компанію – в інвестиції в асоційовані компанії або портфель на продаж. По інвестиціям у дочірні підприємства, облік яких здійснюється за собівартістю з урахуванням зменшення корисності, інвестор становить консолідовану фінансову звітність. Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) у сумі, що є частиною банку чистого прибутку (збитку) асоційованої чи дочірньої компанії за звітний період, з заліком цієї суми до складу доходу (втрат) банку від участі у капіталі. Сума частки банку у чистому прибутку (збитку) емітента визначається пропорційно долі банку у статутному капіталі емітента.

Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на частку банку у сумі зміни загальної величини власного капіталу емітента за звітний період (крім змін за рахунок чистого прибутку (збитку) із включенням (виключенням) цієї суми до іншого додаткового капіталу банку).

Зменшення балансової вартості фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні компанії відображають у бухгалтерському обліку тільки на суму, яка не викликає негативного значення вартості фінансових інвестицій. Фінансові інвестиції, які внаслідок зменшення своєї балансової вартості досягають нульової вартості, відображаються у бухгалтерському обліку за нульовою вартістю. Крім того, балансова вартість інвестицій в асоційовані та дочірні компанії зменшується на суму визнаних дивідендів від об’єкта інвестування. У разі продажу інвестицій в асоційовані та дочірні компанії вони переводять у портфель цінних паперів на продаж.

(Див. Асоційована компанія, Діяльність банків на ринку цінних паперів).

Залишити коментар:

Site Footer