Балансова вартість активу

Балансова вартість активу (book value; B/V) – це вартість активу за даними бухгалтерського обліку, відображена у балансі підприємства. Вона визначається як різницю між первісною вартістю придбання активу та сумою його зносу, списаною в процесі амортизації. Якщо вартість активу піддавалася індексації (переоцінці), його балансова вартість є його вартість після індексації (переоцінки) з відрахуванням суми зносу, нарахованої після проведення індексації (переоцінки).

Балансова вартість активу рідко збігається з його ринковою вартістю (крім моменту придбання активу).

У практиці, включеної до законодавства багатьох країн світу, майно у поточному бухгалтерському обліку й у бухгалтерському балансі відбивається за історичної (первісної) вартості, тобто. за сумою всіх витрат з його придбання, виготовлення чи будівництво. Згодом історична вартість (historical cost) майна змінюється під впливом ринкових коливань цін, втрати первісної якості, сумнівності повернення боргів та інших факторів. Для уточнення оцінки майна у балансі застосовують нарахування оцінних резервів на окремих контрактивних рахунках бухгалтерського обліку. Оціночні резерви нараховуються за тими об’єктами майна, якими є безперечні докази їх знецінення на звітну дату.

Початкова вартість майна тривалого використання (більше одного року) поступово погашається шляхом нарахування амортизації. До майна, що амортизується, відносяться основні засоби, нематеріальні активи і т.п.

Балансова вартість активу вказується за мінусом нарахованих оцінних резервів та амортизації. Балансова вартість окремих цінних паперів може бути відображена з урахуванням уточнення їхньої вартості за даними котирувань або за умовами обігу та погашення. Дійсна величина власного капіталу організації визначається за сумою чистої балансової вартості (net book value) майна у вигляді різниці між балансовою вартістю активів та зобов’язаннями організації щодо балансу на звітну дату.

З точки зору МСФЗ балансова вартість активу – вартість, в якій актив визнається у звітності після відрахування накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення.

Балансова вартість активів – це важливий показник, що використовується для аналізу ефективності роботи підприємства. Зокрема, балансову вартість активів використовують із розрахунку:

  • рентабельності активів, що показує, скільки прибутку отримує підприємство з кожної грошової одиниці, вкладеної у майно;
  • коефіцієнта оборотності активів, що визначає ефективність їх використання.

Залишити коментар:

Site Footer