Активи чисті

Активи чисті (net assets value; NAV) – це сукупність майнових цінностей (активів) підприємства, сформованих за рахунок власного капіталу.

Вартість чистих активів підприємства (ЧА) визначається за такою формулою:

ЧА = А – ЗК,

де А – загальна сума всіх активів підприємства за балансовою вартістю;
ЗК — загальна сума позикового капіталу підприємства, що використовується.

Показник вартості чистих активів є основою балансової оцінки вартості підприємства як цілісного майнового комплексу.

Чисті активи – Це реальна вартість майна, що є у фірми, щорічно визначається за вирахуванням її боргів, тобто різниця між активами та зобов’язаннями компанії.

Розмір чистих активів – це різниця між балансовою вартістю всіх активів та сумою боргових зобов’язань компанії. Негативна величина чистих активів означає, що, за даними бухгалтерської звітності, розмір боргів перевищує вартість всього майна підприємства. Фінансовий стан компанії з незадовільною структурою балансу (негативною величиною чистих активів) має інший термін – “недостатність майна” (або “негативний капітал”), що є основною причиною банкрутства.

Чисті активи розраховують виходячи з даних бухгалтерського балансу. Для цього із суми активів віднімають суму зобов’язань у пасиві балансу. При цьому в розрахунку беруть участь не всі показники балансу. Так, зі складу активів треба виключити вартість власних акцій, викуплених у акціонерів, та заборгованість засновників із внесків до статутного капіталу. Також у складі пасивів не враховують доходи майбутніх періодів, а також рядки розділу балансу «Капітал та резерви».

Підприємство має зменшити розмір статутного капіталу до розміру чистих активів, якщо за підсумками фінансового року чисті активи є меншими. Відповідно, якщо при зменшенні статутного капіталу його розмір буде меншим за розмір, встановлений відповідним законом, то це буде причиною до ліквідації підприємства.

Показник «Чисті активи» відображає величину капіталу, що належить організації, який може мати після погашення боргів, кредитів і інших зобов’язань, і який можна використовувати під час розподілу активів між власниками. Крім того, характеризує ліквідність організації, і показує, скільки фінансових коштів може залишитися в засновників компанії після її ліквідації. Негативні чисті активи – ознака неспроможності організації, який говорить про те, що фірма повністю залежить від кредиторів і не має власних коштів.

Чисті активи відбивають реальну вартість майна підприємства. Зміна чистих активів дозволяє оцінити фінансовий стан підприємства, платоспроможність та рівень ризику банкрутства. Методика оцінки чистих активів регламентована законодавчими актами і є інструментом діагностики ризику банкрутства підприємств.

Що значення показника «чисті активи», то вище інвестиційна привабливість підприємства, то більше вписувалося довіри із боку кредиторів і акціонерів. І навпаки, що нижче значення показника «чисті активи», то вище ризик банкрутства організації. Тому керівництво компанії має контролювати значення даного показника, не допускати його падіння до критичного значення, встановленого законодавством, шукати шляхи його підвищення.

Залишити коментар:

Site Footer