Активи фінансові

Активи фінансові (financial assets; monetary assets) – це група активів підприємства, що перебуває у формі готівкових коштів та різних фінансових інструментів, що належать підприємству. До цієї групи активів відносять:

 • грошові активи у національній та іноземній валюті;
 • дебіторську заборгованість;
 • короткострокові та довгострокові фінансові вкладення підприємства.

Фінансові активи – це специфічна форма власності, що передбачає отримання доходу. Фінансові активи включають:

 • касову готівку;
 • депозити у банках;
 • вклади;
 • чеки;
 • страхові поліси;
 • вкладення цінних паперів;
 • зобов’язання інших підприємств та організацій щодо виплати коштів за поставлену продукцію (комерційний кредит);
 • портфельні вкладення акції інших підприємств;
 • пакети акцій інших підприємств, що дають право контролю;
 • паї або пайові участі в інших підприємствах.

Фінансові активи — це активи, що є фінансовими вимогами, що дають право їх власнику (кредитору) на отримання платежу або серії платежів від іншої інституційної одиниці (боржника) відповідно до укладеного договору.

Під визначення фінансових активів не підпадають нематеріальні та матеріальні активи, отримані аванси, виробничі запаси тощо, оскільки володіння ними не призводить до виникнення права отримання деяких фінансових активів у майбутньому, хоча може принести прибуток.

Вимоги або права, що відносяться до фінансових активів, включають внутрішні і зовнішні боргові зобов’язання приватних осіб, компаній і держави. Крім того, до цієї категорії зараховуються акції фінансових установ та різні деривативи, наприклад, опціони (options).

Активи фінансові – це активи підприємства (компанії), до яких відносяться (за стандартами МСФЗ):

 • грошові кошти;
 • обумовлені договором права отримання грошових коштів чи інших фінансових активів з іншого підприємства;
 • обумовлені договором права на обмін фінансовими інструментами з іншою компанією на потенційно вигідних умовах;
 • пайові інструменти (наприклад, акції) іншої компанії.

Фінансові активи МСФЗ поділяють на чотири групи:

 1. фінансові активи або фінансові зобов’язання, що враховуються за справедливою вартістю за рахунок прибутків та збитків;
 2. інвестиції, що утримуються організацією до повного їх погашення;
 3. дебіторська заборгованість та позики;
 4. активи, призначені для продажу та наявні.

У системі національних рахунків прийнято такий поділ: фінансові та нефінансові активи. Фінансові активи немає матеріального субстрату, визначального їх вартість. Фінансовому активу одного суб’єкта протистоїть фінансове зобов’язання іншого суб’єкта. До фінансових активів у системі національних рахунків відносяться готівка та депозити, позички, цінні папери (вексель, облігація), акції, страхові поліси.

Залишити коментар:

Site Footer