Завдання та функції центрального банку

Завдання центрального банку

Європейський центральний банк

Для ефективного функціонування центрального банку його завдання та функції мають бути чітко визначені та закріплені на законодавчому рівні. На сьогодні у більшості країн світу центральні банки вирішують три ключові завдання:

 1. забезпечення стійкості національної грошової одиниці (таргетування інфляції);
 2. забезпечення надійності грошово-кредитної системи країни;
 3. забезпечення ефективного функціонування платіжної системи країни.

Для виконання вищевказаних завдань центральний банк, з одного боку, має бути повністю незалежним від уряду, але з іншого боку, під час проведення грошово-кредитної політики дії центрального банку мають бути узгоджені з діями органів державного управління.

Незалежність центрального банку є ключовим аспектом та останнім часом має політичний підтекст. Зокрема, Європейський Союз ухвалив рішення, згідно з яким країна, яка не забезпечила на законодавчому рівні та у практичній діяльності високий ступінь незалежності свого центрального банку, не може бути членом Об’єднаної Європи.

Виділяють економічну та політичну незалежність центрального банку.

Під економічною незалежністю розуміють можливість використання центральним банком наявних у його розпорядженні інструментів грошово-кредитної політики без обмежень. Тобто центральний банк наділений певним колом повноважень, спрямованих прийняття оперативних рішень під час проведення грошово-кредитної політики.

Під політичною незалежністю розуміють рівень самостійності центрального банку у взаєминах з урядовими органами при призначенні керівництва банку та при розробці та проведенні грошово-кредитної політики.

Функції центрального банку

Спираючись на світовий досвід, можна сформулювати основні функції центрального банку:

 1. Емісія грошей. Центральному банку країни, як правило, належить монопольне право емісії (створення) готівки (банкнот та монет). Щодо депозитних грошей, то їх емітують (випускають) як центральний банк, так і комерційні банки. Центральний банк випускає депозитні гроші шляхом рефінансування комерційних банків, кредитування уряду, проведення операцій на відкритому та на валютному ринку.
 2. Регулювання фінансового ринку шляхом використання інструментів грошово-кредитної політики. У сучасних умовах це найважливіша функція центрального банку. Він займається розробкою та реалізацією грошово-кредитної політики з метою забезпечення в кінцевому підсумку сталого розвитку через цінову стабільність.
 3. Банк банків. Центральний банк здійснює кредитно-розрахункове та касове обслуговування комерційних банків. Він виступає для банків кредитором останньої інстанції, забезпечує надійне та ефективне функціонування платіжної системи.
 4. Регулювання банківської діяльності та нагляд. Ця функція тісно пов’язана із попередньою. Останнім часом спостерігається тенденція розширення регулятивної, а в деяких країнах та наглядової функції центрального банку, що зумовлено глобалізацією банківської справи, підвищенням рівня ризику банківської діяльності.
 5. Банк уряду. Виконуючи цю функцію, центральний банк здійснює кредитно-розрахункове обслуговування центральних органів влади, виступає у ролі платіжного агента уряду з обслуговування державного боргу, а також як його фінансовий радник і консультант.
 6. Формування та управління золотовалютними резервами. Центральний банк використовує резерви покриття дефіциту платіжного балансу країни, підтримки обмінного курсу національної валюти.
 7. Центральний банк – це іінформаційно-аналітичний та статистичний центр грошово-кредитної системи. Він розробляє правила та положення, що регламентують здійснення банківських операцій, визначає порядок ведення бухгалтерського обліку в банках, складання та надання фінансової та статистичної звітності у банківській системі. Центральний банк займається аналізом та прогнозуванням економічної ситуації в країні (на макрорівні), моніторингом реального сектора економіки, складанням банківської та монетарної статистики.
 8. Представницька функція. Центральний банк представляє інтереси держави у взаємовідносинах із центральними банками інших держав, з міжнародними банками та валютно-фінансовими організаціями.

Залишити коментар:

Site Footer