Функції НБУ (Національного банку України)

NBU_logo

Відповідно до Конституції України, основна функція НБУ – це забезпечення стабільності грошової одиниці України. При виконанні своєї основної функції Національний банк виходить із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності у державі. Національний банк у межах своїх повноважень сприяє стабільності банківської системи, а також сприяє дотриманню стійких темпів економічного зростання та підтримує економічну політику Кабінету Міністрів України за умови, що це не перешкоджає досягненню основної мети.

Інші функції НБУ

Національний банк виконує наступні функції:

 1. відповідно до розроблених Радою НБУ «Основних принципів грошово-кредитної політики» визначає та проводить грошово-кредитну політику;
 2. монопольно здійснює емісію національної валюти України та організовує готівковий грошовий обіг;
 3. виступає кредитором останньої інстанції для банків та організовує систему рефінансування;
 4. встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку та звітності, захисту інформації, коштів та майна;
 5. організовує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної та банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу;
 6. регулює діяльність платіжних систем та систем розрахунків в Україні, визначає порядок та форми платежів, у тому числі між банками;
 7. визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює та забезпечує безперервне, надійне та ефективне функціонування, розвиток створених ним платіжних та облікових систем, контролює створення платіжних інструментів, систем автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації;
 8. здійснює банківське регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі;
 9. здійснює погодження статутів банків та змін до них, ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законом випадках, веде Державний реєстр банків, Реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків;
 10. веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем;
 11. складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозування;
 12. представляє інтереси України у центральних банках інших держав, міжнародних банках та інших кредитних установах, де співробітництво здійснюється на рівні центральних банків;
 13. здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноваження валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує та здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, що отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій;
 14. забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних резервів, та здійснення операцій з ними та банківськими металами;
 15. аналізує стан грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин;
 16. організовує інкасацію та перевезення банкнот, монет та інших цінностей, видає ліцензії на право інкасації та перевезення банкнот та монет та інших цінностей;
 17. реалізує державну політику з питань захисту державних секретів у системі Національного банку України;
 18. бере участь у підготовці кадрів для банківської системи України;
 19. визначає особливості функціонування банківської системи України у разі запровадження військового стану або особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку системи Національного банку;
 20. вносить в установленому порядку пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань, спрямованих на виконання функцій Національного банку України;
 21. здійснює методологічне забезпечення з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю;
 22. здійснює відповідно до компетенції повноваження у сфері депозитарного обліку;
 23. забезпечує облік та зберігання переданих йому цінних паперів та інших цінностей, конфіскованих (арештованих) на користь держави та/або таких, що визнані безхазяйними, для чого може відкривати рахунки у цінних паперах у депозитарних установах;
 24. здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері у межах своєї компетенції, визначеної законом;
 25. визначає порядок здійснення в Україні маршрутизації, клірингу та взаєморозрахунків між учасниками платіжної системи за операціями, здійсненими в межах України із застосуванням платіжних карток, емітованих банками-резидентами;
 26. створює засвідчувальний центр для забезпечення реєстрації, засвідчення дії відкритих ключів та акредитації центрів сертифікації ключів, визначає порядок застосування електронного підпису, у тому числі електронного цифрового підпису в банківській системі України та суб’єктами переказу коштів;
 27. видає ліцензії небанківським фінансовим установам, які мають намір стати учасниками платіжних систем, на переказ коштів без відкриття рахунків та відкликає їх відповідно до законодавства;
 28. веде реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури;
 29. здійснює нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків;
 30. здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення за небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками фінансової послуги з переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, у тому числі Національного банку України (крім операторів поштового зв’язку щодо здійснення ними переказу грошей).

Особливості забезпечення стабільності банківської системи

Національний банк України за наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи країни, має право визначати тимчасові особливості регулювання та нагляду за банками або іншими особами, які можуть бути об’єктом перевірки Національного банку України, у тому в числі особливостей підтримки ліквідності банків, застосування економічних нормативів, формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями банків, вводити обмеження на їх діяльність, у тому числі обмежувати або забороняти видачу коштів з поточних та ощадних (депозитних) рахунків фізичних та юридичних осіб, а також обмежувати або тимчасово забороняти проведення валютних операцій на території України, зокрема операцій з вивезення, переведення та пересилання за межі України валютних цінностей.

Наявність ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи країни, підтверджується відповідним рішенням Ради фінансової стабільності, повноваження якого визначаються указом Президента України.

Залишити коментар:

Site Footer