Витрати

Витрати (expenses) – витратами визнається зменшення економічних вигод протягом звітного періоду чи виникнення зобов’язань, що призводять до зменшення капіталу (крім змін, зумовлених вилученнями власників) – тобто. зменшення економічних вигод у результаті вибуття активів (коштів, іншого майна) та (або) виникнення зобов’язань, що призводить до зменшення капіталу цієї організації, за винятком зменшення вкладів за рішенням учасників (власників майна). Іншими словами, витрати – це будь-які витрати за умови, що вони здійснені для здійснення діяльності, спрямованої на отримання доходу. Витрати включають матеріальні витрати, витрати на виробництво продукції (робіт, послуг), оплату праці працівників та управлінського персоналу, амортизаційні відрахування, інші витрати, а також втрати (збитки від стихійних лих, продаж основних засобів, змін валютних курсів та ін.).

Витрати поділяються на поточні та капітальні. В складі поточних витрат Найважливішу групу становлять виробничі витрати, що впливають собівартість продукції (робіт, послуг). Позавиробничі витрати пов’язані з продажем виробленої продукції. Позареалізаційні витрати охоплюють:

  • витрати на утримання законсервованих виробничих потужностей та об’єктів;
  • збитки від списання безнадійної дебіторської заборгованості;
  • втрати від стихійних лих;
  • витрати на анульовані виробничі замовлення;
  • амортизаційні відрахування за основними засобами, зданими у короткострокову оренду.

Непередбачені витрати – витрати, безпосередньо не пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції; їх розмір може бути розрахований під час складання фінансового плана. До них належать штрафи, пені та неустойки за: порушення умов перевезень з усіх видів транспорту; невиконання зобов’язань з постачання (виготовлення та постачання неякісної продукції, невчасна її оплата) та ін.

Капітальні витрати включають:

  • інвестиції у нефінансові активи (інвестиції в основний капітал, витрати на капітальний ремонт, інвестиції у нематеріальні активи, інвестиції у поповнення запасів матеріальних обігових коштів);
  • довгострокові фінансові вкладення (інвестиції в цінні папери, статутні капітали інших підприємств, надані іншим підприємствам позики).

Витрати враховуються у процесі поточної діяльності підприємства у межах облікового періоду (наприклад, амортизаційні відрахування, накладні витрати). Витрати необов’язково створюють активи. Актив створюється лише тоді, коли вигоди від таких витрат — у формі підвищення ефективності — перевищують витрати.

У страховому бізнесі витрати – це будь-які витрати, необхідні для здійснення діяльності. Страхові компанії поділяють всі витрати на дві основні категорії: адміністративні витрати (накладні витрати, комісії тощо) та витрати на збитки (претензії, що підлягають оплаті, та витрати на юридичний захист).

Залишити коментар:

Site Footer