Ризик зміни процентної ставки

Що таке ризик зміни процентної ставки?

Ризик зміни процентної ставки — це наявний чи потенційний ризик для надходжень чи капіталу, що виникає внаслідок несприятливих змін відсоткових ставок.

Ризик зміни процентної ставки впливає як на прибутковість банку, так і на економічну вартість його активів, зобов’язань та позабалансових інструментів.

Основними типами ризику зміни процентної ставки, яким піддається банк, є:

 • ризик зміни вартості ресурсівякий виникає через різницю у строках погашення (для інструментів з фіксованою процентною ставкою) та переоцінки величини ставки (для інструментів зі змінною процентною ставкою) банківських активів, зобов’язань та позабалансових позицій;
 • ризик зміни кривої прибутковостіякий виникає через зміни у нахилі та формі кривої прибутковості;
 • базисний ризикякий виникає через відсутність досить тісного зв’язку між коригуванням ставок, отриманих та сплачених за різними інструментами, всі інші характеристики яких щодо переоцінки є однаковими;
 • ризик права виборущо виникає за наявності права відмовитися від виконання угоди (тобто. реалізації права вибору), яке прямим чи опосередкованим чином присутні у багатьох банківських активах, зобов’язаннях і позабалансових портфелях.

Компоненти системи управління ризиками щодо ризику зміни процентної ставки

Система управління ризиком зміни процентної ставки у банку складається з регламентних документів — політик, положень, процедур, методик тощо, які затверджуються відповідно до обраної банком форми корпоративного управління з урахуванням розміру банку та складності його операцій.

Система управління ризиками щодо ризику зміни процентної ставки повинна включати таке:

 • політики та положення щодо ризику зміни процентної ставки, у тому числі процедури ціноутворення для активів та зобов’язань як балансових, так і позабалансових. Ці положення повинні враховувати розмір банку та складність його операцій, і розглядатися та затверджуватись відповідно до обраної банком форми корпоративного управління;
 • адекватні та ефективні процедури та засоби контролю з управління ризиком зміни процентної ставки, що підлягають перегляду на регулярній основі з метою забезпечення їх актуальності;
 • адекватні інформаційні системи, необхідні для зберігання та обробки даних за попередні періоди;
 • форми звітності для наглядової ради, правління або профільних колегіальних органів банку щодо ризику зміни процентної ставки, у тому числі на основі методики динамічного розриву активів та зобов’язань, чутливих до змін процентної ставки.

Крім того, для ефективного управління ризиком зміни процентної ставки рекомендується:

 • розробити систему звітності, яка ідентифікувала та вимірювала б процентні позиції до методик статичного розриву активів та зобов’язань, чутливих до змін процентної ставки;
 • додатково використовувати моделі розрахунку динамічного розриву, аналізу дюрацій та/або інших прийнятних методів з урахуванням розміру банку та складності його операцій;
 • проводити періодичне бек-тестування прогнозних даних щодо величини ризику зміни процентної ставки;
 • проводити стрес-тестування для оцінки величини максимальних втрат від зміни процентних ставок за певний період;
 • налагоджувати системи надання інформації та звітності щодо вимірювання ризику зміни процентної ставки наглядовій раді та правлінню.

Банкам також рекомендується враховувати найкращий світовий досвід управління ризиком зміни процентної ставки, який, зокрема, викладено у положенні Базельського комітету з банківського нагляду «Принципи управління та нагляду за ризиком процентної ставки».

Оцінка ризику зміни процентної ставки

Для оцінки ризику зміни процентної ставки працівники нагляду враховують такі фактори:

 1. наявність адекватної, ефективної, доведеної до відома виконавців внутрішньої нормативної бази (положень, процедур) з управління ризиком зміни процентної ставки, затвердженої відповідними органами банку на основі принципів корпоративного управління, а також відповідної практики виконання її вимог;
 2. значення та стабільність динаміки чистої процентної маржі та її адекватність порівняльній групі банків;
 3. компонентний та сукупний рівень ризику зміни процентної ставки, включаючи ризик зміни вартості ресурсів, базисний ризик, ризик кривої прибутковості та ризик, пов’язаний з правом вибору (опціону) щодо доходів та капіталу;
 4. наскільки адекватно банк оцінює ризик процентної ставки як у короткостроковій, і у довгостроковій перспективі;
 5. вразливість доходів і капіталу в умовах суттєвих змін відсоткових ставок, таких як поступові зрушення ставок та зміна форми кривої прибутковості. Прийнятність сценаріїв має оцінюватись у контексті поточних параметрів відсоткових ставок. Для забезпечення ретельного аналізу потрібні сценарії змін процентних ставок у досить широкому діапазоні;
 6. характер ризику різних продуктів, тобто їх обсяг та рівень чутливості до змін процентної ставки;
 7. відносний обсяг та перспективи тривалого використання дешевих та стабільних джерел фінансування;
 8. наявність своєчасної, достовірної та інформативної управлінської інформації для моніторингу ризику зміни процентної ставки;
 9. наявність у банку практики періодичної перевірки обґрунтованості та адекватності припущень та моделей оцінки ризику;
 10. чи розроблено процес незалежного виміру та аналізу, пов’язаного з ризиком зміни відсоткових ставок у всіх значних видах діяльності з використанням різних сценаріїв;
 11. чи адекватно реагує банк зміни ринкових умов, чи має він достатній доступом до ринків для гнучкої коригування рівня ризику;
 12. рівень та кваліфікація керівництва та персоналу;
 13. існування належних механізмів контролю для моніторингу достовірності інформації, належних облікових підходів та дотримання внутрішніх положень, нормативно-правових актів, законів.

Рівень ризику зміни процентної ставки визначають як “незначний”, “помірний” або “значний”.

Інспектори визначають якість управління ризиком зміни процентної ставки як «високе», «що потребує вдосконалення» або «низьке».

Сукупний ризик зміни процентної ставки визначається як «низький», «помірний» або «високий», а напрям його зміни — «зменшується», «стабільний» або «зростаючий».

Залишити коментар:

Site Footer