Кредитне планування

Кредитне планування (credit planning) – планування роботи банку над ринком кредитних услуг. Обов’язковий етап всіх видів банківського планування: стратегічного, бізнес-планування, поточного планування.

Стратегічне кредитне планування спрямовано розробку концептуальної основи поведінки банку над ринком кредитних послуг з основних цілей і принципів кредитної політики та розраховано на довгострокову перспективу. Основні етапи стратегічного кредитного планування – ситуаційний аналіз, визначення цілей роботи банку над ринком кредитних послуг, розробка стратегії маркетингу окремих сегментах кредитного ринку, стратегії управління кредитними і позиційними ризиками банку, стратегії управління персоналом, що здійснює кредитні операції.

У межах побудови бізнес-плану банку відбувається конкретизація розробленої кредитної стратегії, її ув’язування з обсягами та характеристиками інших операцій банку. Бізнес планування ґрунтується на ситуаційному аналізі виконання попереднього плану для уточнення цілей та завдань кредитної політики. У фінансовому плані визначають точні кількісні параметри для різних видів кредитних операцій, їх дохідність, структуру ресурсної бази банку та вартість кредитних ресурсів, а також розміри відсоткових доходів від позичкових операцій та витрат на їх здійснення, планують кошторис накладних витрат, пов’язаних із діяльністю кредитного підрозділу, оцінюють обсяги та терміни окупності інвестицій, спрямованих на розробку та впровадження нових кредитних послуг.

Поточне кредитне планування орієнтоване на організацію виконання стратегічних завдань кредитного планування та кількісних характеристик позикових операцій, визначених бізнес-планом. Процес поточного кредитного планування включає:

  • розроблення поточної процентної політики у сфері позичкових операцій;
  • моніторинг поточного стану кредитного портфеля (структурні показники, показники прибутковості, показники ризиків) та зіставлення його з плановими показниками;
  • координацію поточних планів кредитного підрозділу та плану щодо залучення ресурсів;
  • визначення вимог до ново виданих кредитів, що сприяють оптимізації структури кредитного портфеля та її наближенню до планових вимог;
  • визначення конкретних заходів щодо роботи з виданими кредитами, з профілактики та ранньої діагностики кредитних ризиків.

Поточні плани обговорюються та затверджуються на засіданнях кредитного комітету банку.

Усі види кредитного планування розробляються як банком, а й окремими його підрозділами, обслуговуючими клієнтів над ринком кредитних послуг, зокрема філією, які мають повноваження реалізації кредитних операцій.

Залишити коментар:

Site Footer