Каса

Каса (Cash) –

  1. підрозділ банку, підприємства, організації, установи, що виконує касові операції з готівкою та іншими цінностями;
  2. готівку в касі банку, підприємства, установи;
  3. спеціально обладнане приміщення, в якому зберігаються, приймаються або видаються готівка;
  4. рахунок бухгалтерського обліку, на якому відображаються надходження, видача та залишок готівки у касовому підрозділі підприємства, організації банку;
  5. кредитна установа. Походить від італ. cassa, лат. capsa – сховище, скриня.

В установах банків створюються операційні каси — підрозділи, в яких зберігається вся готівка банку та забезпечують прийом, видачу та зберігання готівки. До складу операційної каси входять прибуткові, видаткові, розмінні, вечірні каси, каси перерахунку грошової виручки, що надходить від клієнтів банків, каси для обміну грошей та каси обміну іноземної валюти. Прибуткова каса здійснює прийом готівкових платежів від населення та організацій. Витратна каса здійснює видачу готівкових клієнтам банків відповідно до їх заявок для видачі заробітної плати, придбання товарів, на невідкладні потреби тощо. у випадках, передбачених правилами касового обслуговування. Вечірня каса здійснює прийом готівки від клієнтів (магазини, підприємства сфери послуг тощо) у вечірні години після закінчення операційного дня.

Прийом грошей у касу оформляється документально на основі визначеного у кожному випадку документа – оголошення на внесення готівки, прибуткового касового ордера, супровідної відомості. Гроші припадають відразу після їх здачі в касу шляхом запису в касовий журнал по приходу. Гроші, що надійшли до вечірньої каси банку, передаються в операційну касу та відображаються в обліку наступного дня.

Видача грошей із каси банку здійснюється на підставі грошового чека, а в інших випадках – на підставі видаткових касових ордерів. Операції з прийому та видачі готівкових установами банків юридичним та фізичним особам проводяться через їх поточні банківські рахунки.

В установах Національного банку України (територіальних управліннях) функціонують оборотні каси – підрозділи, що здійснюють прийом від банків та видачу їм відповідно до їх замовлення готівки, обмін зношених банкнот та монет, реалізацію ювілейних та пам’ятних монет тощо.

До складу оборотної каси можуть входити: прибуткові, видаткові, прибутково-витратні каси, каси перерахунку, обміну готівки, прийому та видачі готівки інкасаторам, реалізації ювілейних та пам’ятних монет тощо. Облік прийнятих до каси та виданих з каси готівки та інших цінностей здійснюється касиром на основі особистої Книги обліку готівки.

На підприємствах, в організаціях та установах відкривається лише одна прибутково-витратна каса, яка здійснює видачу заробітної плати, витрат на відрядження, різного роду допомоги, а також прийом окремих платежів переважно від своїх співробітників, пов’язаних з діяльністю підприємства або виконанням певних функцій.

Операції, які виконують банки через каси, називають касовими операціями.

Каса (cash-desk) – ізольоване приміщення, призначене для приймання, видачі та тимчасового зберігання готівки. Керівник підприємства зобов’язаний обладнати касу належним чином та забезпечити збереження грошей у приміщенні каси, а також при доставці їх із установи банку та здачі до банку. Якщо з вини керівника підприємства були створені необхідні умови, щоб забезпечити збереження грошових коштів за її зберіганні і транспортуванні, він несе за це відповідальність у встановленому законодавством порядку.

Приміщення каси має бути ізольовано, а двері до неї під час здійснення операцій замкнені з внутрішньої сторони. Строго забороняється доступ у приміщення каси осіб, які мають відношення до її роботи.

Готівка, різні цінності та документи підлягають зберіганню в касі підприємств у сейфах або металевих шафах, в окремих випадках – у комбінованих та звичайних металевих шафах, які після закінчення роботи каси закриваються ключем та опечатуються печаткою касира.

Ключі від сейфів та металевих шаф та печатки зберігаються у касирів, яким забороняється залишати їх у невстановлених місцях, передавати стороннім особам або виготовляти невраховані дублікати. Враховані дублікати ключів у опечатаних касирами пакетах, скриньках зберігаються у керівників підприємств. Керівник підприємства видає касиру розписку про прийняття на зберігання дублікатів ключів від сейфів та металевих шаф. Про всі випадки втрати ключів та їх дублікатів керівники підприємств повідомляють до органів внутрішніх справ та вживають заходів до негайної заміни замків сейфів та металевих шаф.

Зберігання в касі готівки та цінностей, що не належать підприємствам, забороняється. Перед відкриттям приміщення каси, сейфів та металевих шаф касир зобов’язаний оглянути збереження замків, дверей, віконних ґрат та печаток, переконатися у справності охоронної сигналізації. Якщо касир виявив пошкодження або зняття печатки, поломку замків, дверей або ґрат, він повинен негайно доповісти про це керівнику підприємства, який, у свою чергу, повинен повідомити про подію до органів внутрішніх справ та вжити заходів до охорони каси до прибуття їх працівників. У цьому випадку керівник, головний бухгалтер або особи, що їх замінюють, а також касир підприємства після отримання дозволу органів внутрішніх справ проводять перевірку наявності коштів та інших цінностей, що зберігаються у касі. Перевірка має бути зроблена до початку касових операцій. За результатами перевірки складається акт у 4 примірниках, який підписується всіма особами, що беруть участь у перевірці (1-й екземпляр акта передається до органів внутрішніх справ, 2-й – відсилається до страхової компанії, 3-й – до вищої організації (у разі її наявності) , четвертий – залишається на підприємстві).

На кожному підприємстві проводять раптову інвентаризацію каси. Порядок та терміни її проведення визначаються керівниками підприємств, за винятком випадків, коли проведення інвентаризації є обов’язковим відповідно до чинного законодавства. Інвентаризація готівкових коштів проводиться комісією, що призначається наказом (розпорядженням) керівника підприємства.

Установи банків з метою максимального залучення готівки до своїх кас за рахунок своєчасного та повного збору грошової виручки контролюють дотримання підприємствами порядку ведення касових операцій та роботи з готівкою.

(Див. Інкасатор, Інкасація, Касова робота, Касове підкріплення).

Залишити коментар:

Site Footer