Карткова платіжна система

Карткова платіжна система – Сукупність економічних суб’єктів і відносин між ними, що виникають при здійсненні операцій з використанням платіжних карток та проведенні розрахунків за цими операціями.

Ядром карткової платіжної системи є платіжна організація — юридична особа, яка має права на товарні знаки та знаки обслуговування (що ідентифікують належність платіжних карток до даної системи) та встановлює самостійно або спільно з іншими учасниками правила використання платіжних карток, що емітуються в рамках цієї системи. Такими платіжними організаціями виступають, наприклад, компанії Visa International та Europay International.

Члени системи здійснюють емісію платіжних карток та (або) еквайринг на підставі договорів з відповідною платіжною організацією. Тим самим члени карткової системи визнають статут платіжної організації та зобов’язуються дотримуватися чинних правил, а також визнають прийняті в системі процедури зміни статуту платіжної організації та правил (правила використання товарних знаків та знаків обслуговування; правила здійснення операцій; правила клірингу та розрахунків; технічні процедури; вимоги; безпеки та контролю за ризиками, види та ставки комісійної винагороди, що виплачується членами системи платіжної організації та один одному).

Правила використання товарних знаків та знаків обслуговування визначають вимоги до дизайну карток, а також до використання товарних знаків та знаків обслуговування, що належать платіжній організації, у рекламно-інформаційних матеріалах членів системи та встановлюють порядок захисту прав платіжної організації (аж до захисту прав у судовому порядку) .

Правила здійснення операцій визначають їх порядок, включають загальні вимоги до складання розрахункових документів, визначають порядок подання їх до оплати (див. Презентмент), встановлюють можливі причини виставлення емітентами претензійно-поворотних платежів та порядок подальшого вирішення спірних ситуацій (повторне подання розрахункових документів, направлення -арбітражних повідомлень, арбітраж).

Правила клірингу та розрахунків регулюють порядок подання розрахункової інформації до платіжної організації або її уповноважених агентів для подальшого розрахунку чистих позицій членів системи та проведення розрахунків, формати повідомлень, які використовуються членами та платіжною організацією, строки та порядок здійснення платежів через розрахунковий банк.

Технічні процедури, що встановлюються правилами, стосуються порядку сертифікації платіжної організації та використання членами системи програмно-апаратних засобів, призначених для обробки та передачі інформації (див. Процесинг).

Правила безпеки та контролю за ризиками описують процедури, пов’язані з формуванням, розсиланням та використанням стоп-аркушів, а також інші прийняті в системі контрольні механізми (наприклад, моніторинг активності підприємств, що приймають платіжні картки в оплату, та вибіркова перевірка справжності операцій на суми вище за середньостатистичні ).

Види та ставки комісійної винагороди, що виплачується членами системи платіжної організації та один одному, включають ставки взаємних компенсаційних виплат. Кількість та види виплат членів системи на користь платіжної організації можуть бути різними. Наприклад, можуть стягуватися цільові платежі пропорційно до обсягу ділової активності членів системи в її рамках (для фінансування реклами товарних знаків та знаків обслуговування, програм спонсорства тощо); може виплачуватись фіксована сума з кожною випущеною емітентом картки престижної категорії (Business, Gold тощо). для забезпечення власників таких карток додатковими послугами в рамках системи за рахунок платіжної організації (наприклад, обов’язкове страхування у поїздках, екстрений перевипуск картки у разі втрати, екстрена видача готівки тощо).

Договори, укладені з платіжної організацією прийому до членів системи, також уніфіковані. В їх основі – ліцензійна угода, яка визначає права члена системи на використання відповідних товарних знаків та знаків обслуговування. У системі можуть існувати кілька видів (статусів) членства, наприклад, повноправне членство та асоційоване членство. У деяких системах (наприклад, Diners Club International) розвиток бізнесу здійснюється за допомогою франчайзингу. Можуть також укладатися окремі угоди про порядок клірингу та розрахунків, використання певних програмно-апаратних засобів тощо.

Залишити коментар:

Site Footer