Інвестиційні фонди організації

Інвестиційні фонди організації (owner’s investments) – грошові кошти, що аккумулюються на спеціальних рахунках та призначені для капіталотворчих інвестицій (вкладень в основний капітал, витрат на капітальний ремонт засобів праці, придбання земельних ділянок та об’єктів природокористування, вкладень у нематеріальні активи, витрат на НДДКР, на поповнення запасів матеріальних) оборотних коштів), а також для довгострокових фінансових вкладень у цінні папери, статутний капітал інших організацій, надання іншим організаціям позик тощо. (див. Інвестиції, Інвестиції та капітальні вкладення).

Організації можуть створювати багатоцільові (фонд накопичення) та вузькоцільові (амортизаційний фонд, ремонтний фонд, фонд фінансування НДДКР, фонд для придбання цінних паперів та ін.) Інвестиційні фонди.

Інвестиційні фонди організації використовуються для вкладень у всі види майнових та інтелектуальних цінностей з метою подальшого ведення підприємницької та інших видів діяльності, у результаті створюється прибуток чи досягається соціальний ефект. До таких цінностей відносяться:

  • грошові кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери, рухоме та нерухоме майно;
  • майнові права, пов’язані з авторським правом, досвідом та іншими видами інтелектуальних цінностей;
  • сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок та виробничого досвіду, необхідного для організації тієї чи іншої діяльності у сфері виробництва, але не запатентованої (ноу-хау);
  • права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права;
  • інші цінності.

Залишити коментар:

Site Footer