Грошові кошти

Грошові кошти (Money; Cash) – готівка та кошти на кореспондентських рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. Відповідно до П(С)БО 4 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» кошти належать до високоліквідних активів. Вони є найліквіднішою статтею активу балансу банку. Власне грошима є готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

До еквівалентів коштів відносяться короткострокові, високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми коштів і характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

Під рухом коштів розуміють надходження та вибуття коштів та його еквівалентів.

Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період внаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Кошти – найважливіший вид фінансових активів, що становлять кошти у національній та іноземній валютах, легко реалізовані цінних паперів, платіжні і фінансові документи. Кошти організації можуть перебувати в касі, на розрахунковому, валютному та інших рахунках в кредитних організаціях як на території країни, так і за кордоном.

Основні джерела надходження коштів – виручка від продажу товарів, робіт та послуг; прибутки від фінансових операцій; кредити банків та інші позикові кошти; цільові асигнування та надходження.

Оптимізація середнього поточного залишку коштів організації забезпечує їхнє ефективне використання: надлишок веде до втраченої вигоди від фінансових вкладень, недолік викликає труднощі у розрахунках з постачальниками, податковими органами, і навіть з персоналом з праці.

Залишити коментар:

Site Footer