Державна реєстрація банків

Державна реєстрація банків (State Registration of Banks) — форма вступного контролю, суб’єктами якого є територіальні управління Національного банку України та Управління реєстрації Департаменту реєстрації та ліцензування Національного банку України.

Для державної реєстрації банку уповноважена засновниками особа або голова наглядової ради подає до територіального управління Національного банку за місцем створення банку документи, передбачені Законом України «Про банки та банківську діяльність». У разі потреби Національний банк має право вимагати від засновників банку надання додаткових документів, які містять необхідну для ухвалення рішення про реєстрацію банку інформацію.

Мінімальний розмір статутного капіталу банку на день його реєстрації не може бути меншим за 75 млн. грн. Для окремих банків залежно від їхньої спеціалізації Національний банк має право встановити диференційований розмір мінімального статутного капіталу, але він має бути не нижчим за 75 млн. грн. Мінімальний розмір статутного капіталу банківської корпорації на момент її реєстрації має становити не менше 120 млн. грн.

Акціонери та учасники банку до дня скликання установчих зборів та державної реєстрації банку повинні сплатити кошти у розмірі не менше 30% від номінальної вартості акцій та сплатити повну вартість акцій не пізніше 12 місяців з моменту державної реєстрації банку.

Територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку у місячний строк з дати отримання повного пакету документів готує відповідний висновок.

Повний пакет документів та укладення територіального управління Національного банку, до якого додається інформація про формування статутного капіталу банку у розрізі юридичних та фізичних осіб із зазначенням суми та частки заявленого та фактично сплаченого статутного капіталу, засвідчена підписами керівників банку та підписом начальника відповідного територіального управління Національного банку подається до Національного банку України.

Документи для реєстрації банку розглядаються Департаментом реєстрації та ліцензування банків та подаються Комісії Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків (Комісія Національного банку України). Правління Національного банку приймає рішення про державну реєстрацію банку або про відмову в ній не пізніше ніж через три місяці з моменту надання повного пакета документів. Протягом трьох робочих днів після ухвалення Національним банком відповідного рішення банку видається свідоцтво про державну реєстрацію банку.

Реєстрація банків здійснюється Національним банком шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків, після чого банк набуває статусу юридичної особи. Рішення про реєстрацію банку надсилається листом уповноваженій особі банку та територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням банку за підписом директора Департаменту реєстрації та ліцензування банків з додатком статуту зареєстрованого банку, титульна сторінка якого засвідчена підписом заступника Голови та відбитком печатки Національного банку. Територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням банку також надсилається інформація про рішення Комісії Національного банку щодо професійної придатності та ділової репутації кандидатів на посади голови, його заступників та членів правління (ради директорів), головного бухгалтера та його заступників.

Після реєстрації банку в територіальному управлінні Національного банку за місцем його знаходження відкривається кореспондентський рахунок, на який не пізніше наступного дня після його відкриття з накопичувального рахунку перераховуються зібрані кошти, що утворюють статутний капітал банку.

У разі необхідності внесення змін до статуту банк зобов’язаний у місячний строк після прийняття загальними зборами акціонерів рішення про внесення змін до статуту подати до Національного банку пакет документів, необхідних для їх реєстрації.

Якщо банк збільшує свій статутний капітал за рахунок нарахованих учасникам банку дивідендів у вигляді акцій (паїв, часток) банку, то він подає витяг з протоколу зборів учасників про прийняте рішення, копії платіжних документів про нарахування дивідендів та надсилання відповідних сум до статутного капіталу банку та реєстру нарахованих дивідендів.

У разі зміни назви банку до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням комерційного банку подаються:

  • клопотання про реєстрацію змін до статуту банку за підписом голови правління або голови ради директорів;
  • рішення зборів банку про зміну назви та про внесення змін до статуту;
  • зміни до статуту банку, засвідчені підписом голови правління (ради директорів) банку та відбитком печатки банку, повинні містити запис про правонаступництво банку з новою назвою щодо прав та обов’язків банку зі старою назвою;
  • копія платіжного документа про внесення плати за реєстрацію змін до статуту банку.

Акціонери та учасники банку до дня скликання зборів для затвердження змін до установчих документів щодо збільшення статутного капіталу повинні внести не менше 30% номінальної вартості акцій та зобов’язані сплатити повну вартість акцій у строки, передбачені установчими документами, але не пізніше 12 місяців з моменту реєстрації Національним банком змін до установчих документів.

(Див. банківська ліцензія, Державне регулювання банківської діяльності, Державний реєстр банків).

Залишити коментар:

Site Footer