Бізнес-архітектура

Бізнес-архітектура (Business Architecture) — це системний документ, який розробляється на основі місії, стратегії та довгострокових бізнес-цілей розвитку банку та визначає необхідну організаційну структуру, структуру каналів продажу та функціональну модель банку, а також документи, що використовуються в процесі розробки та реалізації продуктів та опис бізнес-процесів.

Бізнес-архітектура включає:

 1. запропоновані та заплановані до реалізації продукти та послуги, формалізовані у вигляді єдиного реєстру продуктів та послуг, містить також клієнтську сегментацію, тарифи та власників продуктів;
 2. канали продажу товарів та послуг, побудованих з урахуванням як структурних, і територіальних підрозділів банку з урахуванням сучасних інформаційних технологій;
 3. функції та процеси реалізації зовнішніх та внутрішніх продуктів та послуг, що утворюють «дерева» бізнес-функцій та бізнес-процесів;
 4. фінансові та розпорядчі документи, формалізовані у вигляді єдиного реєстру документів банку;
 5. характеристику документопотоків відповідно до внутрішніх та зовнішніх нормативних актів;
 6. організаційну структуру банку, включаючи підрозділи, комітети, робочі групи, положення, посадові інструкції та інші документи, що регламентують розподіл повноважень, відповідальність та взаємовідносини між структурними підрозділами, керівниками та працівниками банку.

У бізнес-архітектурі банку виділяють фронт-офіс, мідл-офіс, бек-офіс та систему обліку. У системній архітектурі додатково виділяють інформаційне сховище (DWH) та звітність банку.

Система управління призначена для управління певним видом діяльності (або об’єктами) у банку і включає сукупність необхідних засобів і компонентів. Оскільки для різних видів діяльності (об’єктів) ця сукупність засобів та компонентів мало відрізняється, можна виділити типовий склад (компоненти) системи керування:

 1. Цілі та завдання системи. Кожна система управління має бути цілеспрямованою, тобто. мати певні цілі та завдання.
 2. Основні змістовні елементи, бізнес-моделі та регламенти системи. Суть системи управління, її пристрій, детальний зміст, особливості та застосування описується у вигляді бізнес-моделей та текстових регламентів. Під час створення основних змістовних елементів системи необхідно застосовувати системний підхід, тобто. дані елементи повинні бути взаємопов’язаними, охоплювати основні аспекти та галузі системи, враховувати різні фактори, варіанти та взаємовплив.
 3. Бізнес-процеси та функції системи. Функціонування системи управління та її зв’язку з іншими системами по входам-виходам описуються як бізнес-процесів, які у нижньому рівні деталізуються на функції (елементарні дії). Необхідність опису бізнес-процесів диктується процесним підходом як одним з основних принципів побудови систем управління.
  По кожній системі управління формується дерево (ієрархічний перелік) задіяних у ній бізнес-процесів.
 4. Структурні ланки системи. Для роботи системи управління необхідні структурні ланки (підрозділи та персонал банку), які закріплюються за конкретними бізнес-процесами та завданнями в рамках системи. По кожній системі управління вказується перелік задіяних у ній підрозділів банку.
  Ієрархія структурних підрозділів у банку залежить від його розмірів та особливостей. Найбільш загальний ланцюжок має такий вигляд: Блок, Департамент, Управління, Відділ/Служба.
 5. Автоматизація системи. Ефективність, стабільність та якість роботи системи управління забезпечується у тому числі за рахунок її автоматизації. Для цього необхідні спеціалізовані програмні продукти, ІТ-функції та модулі яких закріплюються за конкретними елементами та процесами системи.
 6. Фінанси системи. Для успішного функціонування будь-якої системи управління необхідні ресурси, передусім фінансові. За цією компонентою необхідно розробити фінансові моделі та регламенти системи. Насамперед, це стосується бюджетування, наприклад, стратегічне бюджетування, процесне бюджетування, мотивація персоналу тощо.

(Див. Стратегічний менеджмент, Стратегія).

Залишити коментар:

Site Footer