Автоматизація обліку

Автоматизація обліку — це використання обчислювальної техніки та засобів телеобробки для спостереження, вимірювання та реєстрації даних з виробничо-технічних, економічних та соціальних процесів, а також приведення інформації до виду, придатного для ефективного використання в управлінні цими процесами. Автоматизуються процеси обробки інформації з усіх видів обліку: первинного, оперативно-технічного, бухгалтерського, статистичного.

У бухгалтерському обліку автоматизація обліку (computerized book-keeping) – це застосування електронної обчислювальної техніки та прикладних програм для реєстрації, передачі, зберігання, обробки та розмноження облікової інформації. Особливо ефективно для автоматизації обліку використовувати персональні комп’ютери (ПК) з урахуванням організації автоматизованих робочих місць (АРМ) бухгалтера.

Наявність АРМ бухгалтера, з’єднаних у локальну мережу, дозволяє перетворити бухгалтерію на сучасний автоматизований офіс. Розрізняють часткову і комплексну (повну) автоматизацію обліку.

При часткової автоматизації ПК застосовуються для автоматизації окремих розділів та рахунків бухгалтерського обліку (облік основних засобів, виробничих запасів, розрахунків з праці та ін.).

При комплексної (повної) автоматизації автоматизоване ведення обліку здійснюється по всіх дільницях та розділах обліку, починаючи з виписки первинних документів і закінчуючи виготовленням зведених регістрів та бухгалтерської звітності. Комплексна автоматизація обліку сприяє підвищенню оперативності обліку та скорочення трудомісткості обробки облікових даних.

Автоматизація обліку дозволяє організації:

  • підвищити продуктивність праці та знизити трудовитрати;
  • покращити швидкодію виконання завдань, пов’язаних з різними видами обліку;
  • мінімізувати кількість помилок у документації, звітах тощо;
  • підвищити якість та ефективність обліку;
  • оптимізувати бізнес-процеси та документообіг.

Залишити коментар:

Site Footer