Амортизована вартість

Амортизована вартість (Amortized Cost) — це вартість, за якою оцінюється фінансовий актив, фінансове зобов’язання та яка складається з собівартості придбання, зменшеної на суму погашення основної суми боргу, збільшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю погашення, розрахованою з використанням ефективної ставки відсотка, зменшеної у сумі списання внаслідок зменшення корисності.

Амортизована вартість фінансового активу або фінансового зобов’язання — величина, в якій фінансові активи або зобов’язання оцінюються при первісному визнанні, за вирахуванням виплат на погашення основної суми боргу, зменшена або збільшена на суму накопиченої з використанням методу ефективної ставки відсотка амортизації різниці між первісною вартістю та сумою погашення , а також за вирахуванням суми зменшення (прямого або шляхом використання рахунку оцінного резерву) на знецінення чи безнадійну заборгованість.

Амортизована вартість – первісна вартість основних фондів за вирахуванням накопиченої амортизації (depreciation); є чистою балансовою вартістю активів (net book value).

Амортизована вартість інвестицій – це балансова вартість боргових цінних паперів, раніше придбаних з дисконтом або з премією, в яких вже на даний момент частина дисконту/премії амортизована шляхом застосування методу ефективної ставки відсотка з метою приведення цих паперів до дати їх погашення до номіналу.

Відповідно до стандартів МСФЗ фінансовий актив оцінюється за амортизованою вартістю, якщо виконуються дві умови:

  1. актив знаходиться у рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання активів для отримання контрактних грошових потоків;
  2. грошові потоки, пов’язані з ним, є одиничними платежами за основною сумою позики та відсотками, а контрактні умови за ними виникли у певні дати.

Залишити коментар:

Site Footer