Амортизація основних фондів

Амортизація основних фондів (depreciation) – це поступове списання вартості основних фондів у процесі їх виробничого використання, пов’язане з їх фізичним та моральним зносом. У вартість основних фондів, що підлягають амортизації, включаються витрати на їх придбання, виготовлення та покращення (ремонт, реконструкцію, модернізацію тощо). За різними групами основних фондів встановлено різні норми амортизації у відсотках їх балансової вартості початку звітного періоду. По активної частини основних фондів (машин, механізмів та обладнання виробничого призначення) поряд з прямолінійним (лінійним) може застосовуватися метод прискореної амортизації.

Амортизація основних фондів – це грошове відшкодування зносу основних засобів шляхом включення частини їхньої вартості у витрати на випускати продукцію. Отже, амортизація є грошовим виразом фізичного та морального зносу основних засобів. Вартість основних фондів підприємств погашається шляхом нарахування зносу та списання на витрати виробництва протягом нормативного терміну їх корисного використання за нормами, що затверджуються в установленому законодавством порядку.

Амортизація окремих будівель і споруд проводиться до досягнення балансовою вартістю цих об’єктів ста неоподатковуваних доходів громадян. Залишкова вартість кожного такого об’єкта відноситься до складу валових витрат звітного періоду, а їхня вартість прирівнюється до нуля. Амортизація інших груп основних фондів провадиться до досягнення їхньої балансової вартістю нульового значення.

Амортизація основних фондів – це плановий процес накопичення грошових коштів для відшкодування основних фондів, що вибули, протягом усього наміченого терміну функціонування основних фондів. Накопичення коштів досягається за рахунок включення до витрат виробництва про «амортизаційних» сум відрахувань. Амортизаційні відрахування одна із елементів витрат виробництва та входять у склад собівартості продукції.

Амортизаційні відрахування виконують такі функції:

  • грошового відшкодування зносу основних фондів;
  • інвестування на просте та розширене відтворення;
  • формування витрат за виробництво і продукції;
  • визначення оподатковуваного прибутку;
  • економічного обґрунтування інвестицій;
  • запобігання надмірному фізичному та моральному зносу основних виробничих фондів;
  • розвитку та прискорення темпів НТП.

Для своєчасної заміни застарілих засобів праці, без шкоди для підприємця, необхідно, щоб вартість фондів, що вибувають, була повністю перенесена на готову продукцію. В амортизаційному фонді мають бути накопичені необхідні кошти. Тільки за цієї умови процес відтворення основного капіталу може здійснюватися планомірно та ефективно.

Амортизаційний фонд – особливий грошовий резерв, призначений для відтворення основних фондів. Він фінансовий ресурс для капітальних вкладень. Амортизаційний фонд призначений для простого відтворення основних фондів, для заміни зношених коштів новими екземплярами, рівними за вартістю. Проте за умов високих темпів науково-технічного прогресу амортизація є джерелом розширеного відтворення основних фондів. У процесі відтворення основних фондів моменти їх простого відновлення та розширення гармонійно об’єднані, та їхнє розмежування носить умовний характер.

Залишити коментар:

Site Footer