Активи нематеріальні

Активи нематеріальні (intangible assets) — це група активів підприємства, яка має речовинної форми, куди входять об’єкти його інтелектуальної (зокрема промислової) власності.

До цієї групи активів підприємства належать: гудвілл; набуті підприємством права користування окремими природними ресурсами, програмними продуктами, товарними знаками, патентами, ноу-хау та іншими аналогічними видами майнових цінностей, визначеними відповідним законодавством та відображуваними у балансі підприємства.

Відповідно до Правил (стандартів) бухгалтерського обліку нематеріальним активом є немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або надання в оренду іншим особам. Багато об’єктів, що відображаються на балансі підприємства, за своєю природою нематеріальні, але не всі вони належать до нематеріальних активів (наприклад, дебіторська заборгованість або витрати майбутніх періодів). До складу нематеріальних активів не включають інтелектуальні та ділові якості персоналу організації, їхню кваліфікацію та здатність до праці, оскільки вони невіддільні від своїх носіїв і не можуть бути використані без них.

Є багато різних типів і класів нематеріальних активів, але найчастіше у світовій практиці їх класифікують за шістьма основними категоріями:

 1. Нематеріальні активи, пов’язані з ринком. Активи, які в основному використовуються в маркетингу, при просуванні товарів та послуг. Наприклад, торгові марки, фірмові імена, газетні заголовки, доменні імена.
 2. Нематеріальні активи, пов’язані із замовником. Утворюються внаслідок взаємодії з партнерами. Наприклад, список замовників (клієнтів), невиконаних замовлень.
 3. Нематеріальні активи, пов’язані з мистецтвом. Авторські права на літературні, музичні твори, картини, фотографії, відео- та аудіовізуальні матеріали.
 4. Нематеріальні активи, пов’язані із договором (контрактом). Надають вартість прав, що випливають із договору (контракту). Наприклад, франшиза (спеціальний вид ліцензування, коли компанія – власник відомої торгової марки надає іншій компанії право розміщувати цю торгову марку на своїй продукції, але при цьому отримує право контролю за якістю та іншими характеристиками продукції компанії-франчайзера), ліцензії, дозвіл на будівництво, право на радіомовлення.
 5. Нематеріальні активи, пов’язані з технічними та прикладними науками інновацією та технічним прогресом. Наприклад, запатентовані технології та секрети виробництва.
 6. Гудвілл. Його називають найнематеріальнішим із нематеріальних активів через те, що він просто «вдрукований» у підприємство. Гудвілл може бути проданий лише разом із підприємством. Усі нематеріальні активи, які важко ідентифікувати чи оцінити, належать до гудвілу.

Відповідно до п. 5 П(С)БО 8 бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта за такими групами. Облік нематеріальних активів здійснюється у розрізі наступних субрахунків:

 • «Права користування природними ресурсами» ведеться облік наявності об’єктів права користування ресурсами природного середовища. До них відносяться: права користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище.
 • “Права користування майном” – ведеться облік наявності прав користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будинком, право на оренду приміщень тощо).
 • “Права на комерційні позначення” — ведеться облік наявності прав на комерційні позначення (права на торгові марки (знаки для товарів та послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо).
 • «Права на об’єкти промислової власності» – ведеться облік наявності прав на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, тощо).
 • «Авторське право та суміжні з ним права» – ведеться облік наявності авторського права та суміжних з ним прав (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо).
 • “Інші нематеріальні активи” – ведеться облік інших нематеріальних активів, якими володіє підприємство (права на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв).

Залишити коментар:

Site Footer