Агентський договір

Агентський договір (agency contract) – у страхуванні – договір, що визначає взаємовідносини та обов’язки агента та страховика, від імені та за дорученням якого агент укладає договір страхування. У агентському договорі вказується брокеридж чи провізія, тобто. комісійну винагороду за послуги, надані страховим агентом або брокером.

Агентський договір – у судноплавстві – договір, що визначає взаємовідносини та обов’язки агента та судновласника, доручення якого з обслуговування суден у порту виконує агент.

Агентський договір – цивільно-правовий договір, за яким одна сторона (агент) зобов’язується за винагороду здійснювати за дорученням іншої сторони (принципала) юридичні та інші дії від свого імені, але за рахунок принципала, або від імені та за рахунок принципала. Поняття «Агентський договір» у праві Західної Європи, Великої Британії, США та інших держав відповідає поняттям договорів доручення та комісії.

По угоді, досконалої агентом з третьою особою від імені і з допомогою принципала, набуває правничий та стає зобов’язаним агент, хоча принципал і було названо угоді чи вступив із третьою особою у безпосередні відносини у виконанні угоди. По угоді, досконалої агентом з третьою особою від імені Ілліча та з допомогою принципала, правничий та обов’язки виникають безпосередньо в принципала. У випадках, коли в агентському договорі, укладеному в письмовій формі, передбачені загальні повноваження агента на укладання угод від імені принципала, останній у відносинах з третіми особами не має права посилатися на відсутність у агента належних повноважень, якщо не доведе, що третя особа знала чи має було знати про обмеження повноважень агента. Агентський договір може бути укладений на певний строк або без вказівки на термін його дії.

Винагорода, яку сплачує принципал агента за агентським договором, називається агентською винагородою. Розмір та порядок його сплати мають визначатися в агентському договорі. За відсутності в договорі умов про порядок сплати агентської винагороди принципал зобов’язаний сплачувати винагороду протягом тижня з моменту подання йому агентом звіту за минулий період, якщо із суті агентського договору або звичаїв ділового обороту не випливає інший порядок.

Агентським договором може бути передбачено зобов’язання принципала не укладати аналогічні агентські договори з іншими агентами, що діють на визначеній в агентському договорі території, або утримуватись від здійснення на цій території самостійної діяльності, аналогічної діяльності, що становить предмет агентського договору. Договором може бути передбачено зобов’язання агента не укладати з іншими принципалами аналогічних агентських договорів, які повинні виконуватися на території, що повністю або частково збігається з територією, зазначеною в договорі.

Умови агентського договору, внаслідок яких агент має право продавати товари, виконувати роботи або надавати послуги лише певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), які мають місце знаходження або місце проживання на визначеній у договорі території, є нікчемними.

У результаті виконання агентського договору агент зобов’язаний представляти принципалу звіти гаразд і терміни, передбачені договором. За відсутності в агентському договорі відповідних умов звіти надаються агентом у міру виконання ним договору або після закінчення дії договору.

Договір, укладений агентом для виконання агентського договору з іншою особою (субагентом), називається субагентським договором. У цьому агент залишається відповідальним дії субагента перед принципалом. В агентському договорі може бути передбачений обов’язок агента укласти субагентський договір із зазначенням або без зазначення конкретних умов такого договору. В агентському договорі може бути встановлена ​​також заборона на укладання субагентських договорів. Субагент немає права укладати з третіми особами угоди від імені особи, що є принципалом за агентським договором, крім випадків, як у субагент може діяти з урахуванням передоверия.

Агентський договір припиняється внаслідок:

  • відмови однієї із сторін від виконання договору, укладеного без визначення терміну закінчення його дії;
  • смерті агента, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім;
  • визнання індивідуального підприємця, що є агентом, неспроможним (банкрутом).

Залишити коментар:

Site Footer