Ризик та невизначеність

Невизначеність у підприємницькій діяльності

У процесі підприємницької діяльності практично завжди доводиться приймати рішення в умовах невизначеності , яка виникає, наприклад, у таких випадках:

 • невизначеність зовнішнього середовища;
 • невизначеність економічної кон’юнктури, що випливає з невизначеності попиту та пропозиції на товари, гроші, засоби виробництва тощо;
 • невизначеність у багатоваріантності сфер застосування капіталу;
 • невизначеність у різноманітності критеріїв надання переваги інвестування коштів;
 • невизначеність, пов’язана з обмеженістю знань у предметній галузі бізнесу тощо.

Таким чином, ризик є об’єктивним елементом у прийнятті будь-якого управлінського рішення внаслідок невизначеності, що зрештою зумовлює повну чи часткову невизначеність кінцевих результатів підприємницької діяльності. Під невизначеністю зазвичай мають на увазі неповноту або неточність інформації про умови господарської діяльності, у тому числі пов’язаних із нею витрат та отриманих результатів. Невизначеність пояснюється тим, що економічні проблеми зводяться у своїй сутності до завдань вибору з деякої кількості альтернатив, при цьому економічні агенти – підприємства та індивіди – не мають повного знання ситуації для вироблення оптимального рішення.

Але невизначеність годі було плутати з непередбачуваністю, т.к. Невизначені ситуації та виникаючі з нею ризики характеризують ситуацію, коли настання невідомих подій досить ймовірне і може бути оцінено кількісно . Непередбачуваність означає неможливість точно визначити час, а іноді й місце наступу подій.

У кількісному відношенні невизначеність має на увазі можливість відхилення результату від очікуваного, або середнього значення як у меншу, так і у більшу сторону. Така невизначеність зветься «спекулятивною», на відміну від «чистої» невизначеності, що передбачає лише можливість негативних відхилень кінцевого результату діяльності. Відповідно, під ризиком в економічній теорії розуміється ймовірність (загроза) втрати частини своїх ресурсів, недоотримання доходів або появи додаткових витрат та/або протилежне – можливість отримання значної вигоди (доходу) внаслідок здійснення підприємницької діяльності. Тому будь-який вид аналізу та оцінки повинні проводитися з урахуванням ризику та невизначеності.

Що таке ризик?

Ризик — це ситуація, коли результат будь-якої дії є неочевидним і неоднозначним і може бути кілька результатів. Терміном «ризик» зазвичай користуються для опису невизначеності в ситуації, коли фактичний результат якоїсь дії точно невідомий і передбачається, що він буде визначений у результаті випадкового вибору кількох можливих варіантів, розподіл яких відомий.

Ризик – це небезпека виникнення непередбачених втрат очікуваного прибутку, доходу або майна, коштів у зв’язку з випадковою зміною умов економічної діяльності, несприятливими обставинами.

Ризик – це можливість виникнення несприятливої ​​ситуації або невдалого результату виробничо-господарської чи будь-якої іншої діяльності.

Несприятливою ситуацією або невдалим результатом можуть бути:

 • втрачена вигода;
 • збиток (втрата власні кошти);
 • відсутність результату (ні прибутку, ні збитку);
 • недоотримання доходу чи прибутку;
 • подія, яка може призвести до збитків чи недоотримання доходів у майбутньому.

Ризик – це діяльність, пов’язана з подоланням невизначеності у ситуації неминучого вибору, у процесі якого існує можливість кількісно та якісно визначити ймовірність досягнення передбачуваного результату, невдачі та відхилення від мети.

Іншими словами, ризик – це дія, що здійснюється в умовах вибору з надією на сприятливий результат, коли у разі невдачі існує небезпека опинитися в гіршому становищі, ніж до вибору.

Ризики є невід’ємною рисою функціонування будь-якого підприємства в умовах ринкової економіки, в якій свобода бізнесу пов’язана з невизначеністю та конкурентною боротьбою. Ризики присутні на всіх етапах діяльності підприємства, приймаючи різні форми та розміри, впливаючи на сам процес функціонування та на його результати.

Основні характеристики ризиків

Основними характеристиками ризиків є:

 • Економічна природа . Ризик характеризується як економічна категорія, займаючи певне місце у системі економічних понять, що з здійсненням господарського процесу підприємства. Він проявляється у сфері економічної діяльності підприємства, прямо пов’язаний із формуванням його прибутку та часто характеризується можливими економічними наслідками у процесі здійснення фінансово-господарської діяльності.
 • Об’єктивність прояву . Ризик є об’єктивним явищем у діяльності підприємства, тобто. супроводжує все та всі напрямки його діяльності. Незважаючи на те, що ряд параметрів ризику залежить від суб’єктивних управлінських рішень, об’єктивна природа його прояву залишається незмінною.
 • Ймовірність виникнення . Вона в тому, що ризикова подія може статися, і може і статися у процесі здійснення фінансово-господарську діяльність підприємства. Ступінь цієї ймовірності визначається дією і об’єктивних, і суб’єктивних факторів, проте ймовірна природа фінансового ризику є постійною його характеристикою.
 • Невизначеність наслідків . Наслідки здійснення фінансово-господарської операції залежать від виду ризику та можуть коливатися у досить значному діапазоні. Іншими словами, ризик може супроводжуватись як фінансовими втратами для підприємства, так і формуванням додаткових його доходів. Ця характеристика ризику означає недетермінованість (відсутність закономірності у появі) його фінансових результатів, насамперед рівня прибутковості здійснюваних операцій.
 • Очікувана несприятливість наслідків . Хоча наслідки прояву ризику можуть характеризуватись як негативними, так і позитивними показниками результативності фінансово-господарської діяльності, ризик у господарській практиці характеризується та вимірюється рівнем можливих несприятливих наслідків. Це з тим, що низка наслідків ризику визначає втрату як доходу, а й капіталу підприємства, що призводить його до банкрутства (тобто. до незворотних негативних наслідків його діяльності).
 • Варіабельність рівня . Рівень ризику, притаманний тієї чи іншої операції чи певного напрями діяльності підприємства, перестав бути незмінним. Він змінюється в часі (залежить від тривалості здійснення операції, так як фактор часу надає самостійний вплив на рівень ризику, що виявляється через рівень ліквідності фінансових коштів, що вкладаються, невизначеність руху ставки позичкового відсотка на фінансовому ринку тощо) і під впливом інших об’єктивних і суб’єктивних факторів, що перебувають у постійній динаміці.
 • Суб’єктивність оцінки . Незважаючи на те, що ризик як економічне явище має об’єктивну природу, його оцінний показник — рівень ризику — має суб’єктивний характер. Ця суб’єктивність (нерівнозначність оцінки даного об’єктивного явища) визначається різним рівнем повноти та достовірності інформаційної бази, кваліфікації фінансових менеджерів, їх досвіду у сфері ризик-менеджменту та іншими факторами.

Функції ризику

До чотирьох основних функцій ризику відносяться:

 1. захисна;
 2. аналітична;
 3. інноваційна;
 4. регулятивна.

Захисна функція в тому, що з господарюючого суб’єкта ризик — це нормальний стан, тому має вироблятися раціональне ставлення до невдач. Вона має два аспекти: історико-генетичний (пошук засобів захисту) та соціально-правовий (необхідність законодавчого закріплення поняття «правомірність ризику»).

Аналітична функція пов’язана з тим, що наявність ризику передбачає необхідність вибору одного з можливих варіантів рішень, у зв’язку з чим підприємець у процесі прийняття рішення аналізує всі можливі альтернативи, обираючи найбільш рентабельні та найменш ризикові. Залежно від конкретного змісту ситуації ризику альтернативність має різний рівень складності і дозволяється різними способами. У простих ситуаціях, наприклад, під час укладання договору постачання сировини, підприємець спирається, зазвичай, на інтуїцію і досвід. Але при оптимальному вирішенні того чи іншого складного виробничого завдання, наприклад, ухваленні рішення про вкладення інвестицій, необхідно використовувати спеціальні методи аналізу.

Розглядаючи функції підприємницького ризику, слід ще раз підкреслити, що, незважаючи на значний потенціал втрат, який несе у собі ризик, він є джерелом можливого прибутку. Тому основне завдання підприємця не відмова від ризику взагалі, а вибори рішень, пов’язаних із ризиком на основі об’єктивних критеріїв, а саме: до яких меж може діяти підприємець, йдучи на ризик.

Инновационную функцию предпринимательский риск выполняет, стимулируя поиск нетрадиционных решений проблем, стоящих перед предпринимателем. Анализ зарубежной литературы показывает, что в международной хозяйственной практике накопился положительный опыт инновационного рискового хозяйствования. Большинства фирм, компаний добиваются успеха, становятся конкурентоспособными на основе инновационной экономической деятельности, связанной с риском. Рисковые решения, рисковый тип хозяйствования приводят к более эффективному производству, от которого выигрывают и предприниматели, и потребители, и общество в целом.

Регулятивна функція має суперечливий характер і виступає у двох формах: конструктивної та деструктивної. Ризик підприємця, зазвичай, спрямовано отримання значних результатів нетрадиційними методами. Тим самим він дозволяє долати консерватизм, догматизм, відсталість, психологічні бар’єри, що перешкоджають перспективним нововведенням. У цьому вся проявляється конструктивна форма регулятивної функції підприємницького ризику. Конструктивна форма регулятивної функції ризику у тому, що здатність ризикувати — одне із шляхів успішної діяльності підприємця.

Проте ризик може бути проявом авантюризму, суб’єктивізму, якщо рішення приймається за умов неповної інформації, без належного врахування закономірностей розвитку явища. У цьому випадку ризик виступає як дестабілізуючий фактор . Отже, хоча ризик і «шляхетна справа», але не будь-які рішення доцільно реалізовувати на практиці, вони мають бути обґрунтованими, мати виважений, розумний характер.

Типи ризиків

Виділяють два типи ризику – статичний (катастрофічний) та динамічний. Статичний ризик відповідає “чистої” невизначеності, а динамічний ризик – “спекулятивної” невизначеності.

Статичний (катастрофічний) ризик – це ймовірність незворотних втрат активів унаслідок завдання непоправної шкоди суб’єкту економіки, спричиненого непередбаченими змінами численних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.

Динамічний ризик пов’язаний з виникненням непередбачених змін вартості об’єкта, що розглядається, під дією факторів зовнішнього середовища (наприклад, коливань економічної кон’юнктури), а також в результаті неадекватних управлінських рішень (фактичної реалізації стратегії, що відрізняється від тієї, яка відповідає заздалегідь оціненому максимальному значенню критерію ефективності).

На відміну від невизначеності взагалі, ризик є вимірною величиною, його кількісною мірою служить ймовірність несприятливого результату . У вужчому сенсі під ризиком розуміється вимірна можливість недоотримання прибутку чи втрати вартості портфеля фінансових активів, доходів від інвестиційного проекту, підприємства у цілому тощо.

Види ризиків

Проблема управління ризиками існує у будь-якому секторі економіки – від сільського господарства та промисловості до банківської та інвестиційної сфери. По суті ризики багатогранні і суб’єкти господарську діяльність завжди у тому чи іншою мірою піддаються їх впливу. Ключові види ризиків та поняття, пов’язані з ризиками, наведені нижче:

 • Актуарний ризик
 • Аудиторський ризик
 • Базовий ризик
 • Банківські ризики
 • Валютний ризик
 • Види страхових ризиків
 • Військовий ризик
 • Депозитний ризик
 • Допустимий ризик
 • Зони фінансових ризиків
 • Ідентифікація фінансових ризиків
 • Уникнення фінансових ризиків
 • Інвестиційний ризик
 • Інноваційний ризик
 • Інфляційний ризик
 • Виключені ризики
 • Катастрофічний ризик
 • Катастрофічний фінансовий ризик
 • Комерційний ризик
 • Концентрація фінансових ризиків
 • Концепції ризик-менеджменту у банках
 • Кредитний ризик
 • Кредитний ризик у банку
 • Кредитний ризик: визначення, сутність та управління
 • Кумуляція страхових ризиків
 • Лімітування фінансових ризиків
 • Макроекономічний ризик
 • Методи аналізу ризиків
 • Мінімізація фінансових ризиків
 • Моральний ризик
 • Нагляд на основі оцінки ризиків
 • Податковий ризик
 • Несистематичний (специфічний) ризик
 • Нормативи кредитного ризику
 • Загальноприйняті принципи управління ризиками (GARP)
 • Вогневий ризик
 • Операційно-технологічний ризик
 • Операційний ризик
 • Організаційне та функціональне забезпечення ризик-менеджменту в банках
 • Органи управління ризиками у банку
 • Відбір ризиків
 • Відбір ризиків у страхуванні життя
 • Відповідальність за першим ризиком
 • Оценка кредитного риска
 • Оценка страхового риска
 • Політика управління фінансовими ризиками
 • Політичний ризик
 • Портфельний ризик
 • Підприємницький ризик
 • Премія за ризик
 • Принципи локалізації ризиків
 • Виробничий ризик
 • Профілактика фінансових ризиків
 • Відсотковий ризик
 • Розрахунковий ризик
 • Реєстрація ризиків
 • Резерви під кредитні ризики
 • Ризик
 • Ризик дострокового погашення
 • Ризик зміни процентної ставки
 • Ризик концентрації
 • Ризик ліквідності у банку
 • Ризик ліквідності інвестицій
 • Ризик перекредитування
 • Ризик прибутку
 • Ризик репутації
 • Ризик випадкової загибелі майна
 • Ризик-прибутковість
 • Ризики банківської діяльності
 • Ризики у міжнародних фінансових та валютно-кредитних відносинах
 • Ризики у процесі нагляду на консолідованій основі
 • Ризики кредитування
 • Риски персонала
 • Ризики щодо активних операцій банку
 • Ризики щодо позабалансових операцій та інші ризики банку
 • Ризики з пасивних операцій
 • Ризики з цінних паперів
 • Риск-менеджмент
 • Ризик-менеджмент у страхуванні
 • Ризикова надбавка
 • Ризикове (венчурне) підприємство
 • Ризикові обставини
 • Ризиковий портфель
 • Ринковий ризик
 • Система оценки риска
 • Система управління кредитним ризиком
 • Система управління ризиком ліквідності
 • Систематичний ризик
 • Системний ризик
 • Ситуація ризику
 • Співвідношення рівня ризику та прибутковості
 • Соціальний ризик
 • Країновий ризик
 • Стратегічний ризик
 • Страховий ризик
 • Технічний ризик
 • Товарний ризик
 • Трансферний ризик
 • Ухиляння від ризиків
 • Управління кредитним ризиком
 • Управління страховим ризиком
 • Рівень фінансового ризику
 • Чинники оцінки кредитного ризику
 • Чинники оцінки ризику ліквідності
 • Фінансові ризики
 • Фінансовий ризик
 • Функціональні ризики
 • Хеджування ризиків
 • Ціновий ризик
 • Юридичний ризик
 • Екологічний ризик

Залишити коментар:

Site Footer