Коефіцієнт рентабельності

Коефіцієнт рентабельності – Показник рентабельності виробу (групи виробів). Обчислюється як сума творів рентабельності окремого виду виробу з його питому вагу у загальному випуску продукції підприємства; виявляється у відсотках.

Коефіцієнт рентабельності використовується щодо прибутку у зв’язку зі структурними зрушеннями в асортименті та змінами якості продукції, що випускається. У цьому зіставляються коефіцієнти рентабельності, розраховані за асортиментом порівнюваної товарної продукції загалом підприємству в плановому і попередньому періодах. Наприклад, у базисному році підприємство випускало три види продукції: з рентабельністю А = 25%, В = 30% і С = 10% та питомою вагою їх у загальному обсязі товарної продукції відповідно 30%, 20% та 50%. Коефіцієнт рентабельності продукції дорівнює:

0,25*30% + 0,3*20% + 0,1*50% = 18,5%

У наступному році, враховуючи попит та ціни на ринку, підприємство вирішило розпочати випуск нового виду виробу D з передбачуваною рентабельністю 20% та змінити структуру асортименту: А = 40%; В = 15%; З = 35% та D = 10%. Коефіцієнт рентабельності в цьому випадку дорівнюватиме:

0,25*40% + 0,3*15% + 0,1*35% + 0,2*10% = 20%

тобто. підвищиться, отже, збільшиться і прибуток.

Коефіцієнт рентабельності – відношення валового прибутку від продажу одиниці товару до собівартості (витрат виробництва і обігу).

Коефіцієнт рентабельності капіталу – виражене у відсотках ставлення прибуток від до сумарним поточним балансовим активам. Показує, скільки грошей необхідно витратити отримання 1 грошової одиниці прибутку незалежно від джерела залучення коштів.

Коефіцієнти рентабельності (прибутковості) (profitability ratios) – система показників, що характеризують здатність підприємства генерувати необхідний прибуток у процесі своєї господарської діяльності та визначають загальну ефективність використання активів та вкладеного капіталу. Для проведення такої оцінки використовуються такі основні показники:

а) коефіцієнт рентабельності всіх активів, що використовуються, або коефіцієнт економічної рентабельності (Ра) (Return on assets; ROA). Він характеризує рівень чистого прибутку, що генерується всіма активами підприємства, що у його використанні з балансу. Розрахунок цього показника здійснюється за такою формулою:

Формула розрахунку коефіцієнта рентабельності всіх використовуваних активів або коефіцієнт економічної рентабельності

де ППпро – загальна сума чистого прибутку підприємства, отримана від усіх видів господарської діяльності, у аналізованому періоді;
А – Середня вартість всіх використовуваних активів підприємства в аналізованому періоді (розрахована як середня хронологічна);

б) коефіцієнт рентабельності власного капіталу чи коефіцієнт фінансової рентабельності (Рск) (Return on equity; ROE). Він характеризує рівень прибутковості власного капіталу, вкладеного у підприємство. Для розрахунку цього показника використовується така формула:

Формула розрахунку коефіцієнта рентабельності власного капіталу чи коефіцієнт фінансової рентабельності

де ППпро – сума чистого прибутку підприємства, отримана від усіх видів господарської діяльності у аналізованому періоді;
СК – Середня сума власного капіталу підприємства в аналізованому періоді (розрахована як середня хронологічна);

в) коефіцієнт рентабельності реалізації продукції чи коефіцієнт комерційної рентабельності (Ррп) (Return on sales; ROS). Він характеризує прибутковість операційної (виробничо-комерційної) діяльності підприємства. Розрахунок цього показника проводиться за такою формулою:

Формула розрахунку коефіцієнта рентабельності реалізації продукції або коефіцієнт комерційної рентабельності

де ППрп – сума чистого прибутку, отримана від операційної (виробничо-комерційної) діяльності підприємства, у аналізованому періоді;
ВР – загальний обсяг реалізації продукції в аналізованому періоді;

г) коефіцієнт рентабельності поточних витрат (Ртз) (Return on current costs; ROCC). Він характеризує рівень прибутку, отриманого на одиницю витрат за здійснення операційної (виробничо-комерційної) діяльності підприємства. Для розрахунку цього показника використовується така формула:

Формула розрахунку коефіцієнта рентабельності поточних витрат

де ППрп – сума чистого прибутку, отримана від операційної (виробничо-комерційної) діяльності підприємства у аналізованому періоді;
І – сума витрат виробництва (звернення) підприємства у аналізованому періоді;

д) коефіцієнт рентабельності інвестицій (Рі) (return on investment; ROI) – він характеризує прибутковість інвестиційної діяльності підприємства. Розрахунок цього показника здійснюється за такою формулою:

Формула коефіцієнта рентабельності інвестицій

де ППі – Сума чистого прибутку, отримана від інвестиційної діяльності підприємства в аналізованому періоді;
ІР – Сума інвестиційних ресурсів підприємства, розміщених в об’єкти реального та фінансового інвестування.

Коефіцієнти рентабельності можуть бути розраховані також за окремими видами активів (див. Рентабельність активів), окремими формами залученого позикового капіталу, окремими об’єктами реального та фінансового інвестування.

Залишити коментар:

Site Footer