Інвестиційний аналіз

Цілями будь-якого підприємства незалежно від форми власності є отримання прибутку та нарощування економічного потенціалу. Інвестиції є інструментом досягнення цих цілей, але кожне інвестиційне рішення для того, щоб бути успішним, має ґрунтуватися на результатах інвестиційного аналізу.

Що таке інвестиційний аналіз та кому він необхідний

Інвестиційний аналіз – це комплекс методичних та практичних прийомів та методів розробки, обґрунтування та оцінки доцільності здійснення інвестицій з метою прийняття інвестором ефективного рішення.

Ціль інвестиційного аналізу

Мета інвестиційного аналізу полягає в об’єктивній оцінці доцільності здійснення короткострокових та довгострокових інвестицій, а також розробці базових орієнтирів інвестиційної політики компанії.

Завдання інвестиційного аналізу

Грамотно та своєчасно проведений інвестиційний аналіз дозволяє вирішити такі завдання:

 1. Оцінити реальну потребу в інвестуванні та наявність необхідних умов реалізації інвестицій.
 2. Вибрати оптимальні інвестиційні рішення, за допомогою яких можна зміцнити конкурентоспроможність компанії з урахуванням її тактичних та стратегічних цілей.
 3. Виявити всі фактори, здатні вплинути на фактичні результати інвестування та їх відхилення від запланованих.
 4. Оцінити прийнятні для інвестора параметри ризику та прибутковості під час інвестування. Якщо потенційний прибуток та терміни окупності влаштовують інвестора, можна розпочинати інвестування, якщо ні — проект може бути згорнутий ще на передінвестиційній стадії.
 5. Розробити рекомендації та заходи щодо постінвестиційного моніторингу для покращення якісних та кількісних показників діяльності компанії.

Функції інвестиційного аналізу

 1. Розробка впорядкованої структури збору даних, яка забезпечила б ефективну координацію заходів при виконанні інвестиційних проектів.
 2. Оптимізація процесу прийняття рішень на основі аналізу альтернативних варіантів, визначення черговості виконання заходів та вибору оптимальних для інвестицій технологій.
 3. Чітке визначення організаційних, фінансових, технологічних, соціальних та екологічних проблем, що виникають різних стадіях реалізації інвестиційних проектів.
 4. Сприяння прийняттю компетентних рішень щодо доцільності використання інвестиційних ресурсів.

Інвестиційний аналіз передбачає створення чіткої схеми організації всього проекту – від його початкового етапу до отримання прибутку та досягнення запланованої норми рентабельності. На стадії проводиться збір інформації про сферу інвестування, дані аналізуються, і основі формується структура інвестиційного проекту. При виявленні факторів ризику та недоліків вживаються заходи щодо їх усунення або мінімізації.

Суб’єкти інвестиційного аналізу

Найчастіше до інвестиційного аналізу звертається сам інвестор (власник компанії чи керівництво). Пріоритетними напрямами аналізу у разі будуть дохідність вкладеного капіталу, фінансова стійкість підприємства у зв’язку з потенційним впливом її у інвестиційних проектів.

Друга група зацікавлених осіб – акціонери (власники) компаній, які прагнуть залучити інвесторів. У цьому випадку інвестиційний аналіз проводиться для того, щоб визначити, наскільки конкретний бізнес є привабливим для інвесторів і які кроки слід зробити, щоб збільшити цю привабливість.

Інвестиційний аналіз може бути цікавим і контрагентам компанії, оскільки дозволяє їм зрозуміти здатність організації виконувати договірні зобов’язання з позиції оцінки можливої ​​зміни її фінансового стану, спричиненого інвестиційною діяльністю.

До цільової аудиторії також належать і кредитори компанії, оскільки їм інвестиційний аналіз цікавий насамперед із погляду її кредитоспроможності, платоспроможності і ліквідності балансу.

Зрештою, зацікавленими можуть бути представники державних органів — у разі ухвалення рішення про здійснення бюджетного фінансування.

Об’єкти інвестиційного аналізу

У сучасній оціночній практиці існує кілька видів інвестиційної оцінки, і вибір того чи іншого виду залежить від низки факторів — мети дослідження, його обсягу та глибини, періоду проведення та типу запланованих інвестицій. Розглянемо оглядово основні види інвестиційного аналізу, класифіковані за різними ознаками.

За типом інвестицій

Об’єкти інвестиційного аналізу можна розмежувати залежно від цього, чи здійснюється аналіз реальних інвестицій чи фінансових інвестицій.

Об’єкти реальних інвестицій може бути різними характером. Типовим об’єктом капіталовкладень можуть бути витрати на земельні ділянки, будинки, обладнання. Крім витрат на різноманітних придбання підприємству доводиться також виробляти інші численні витрати, які дають прибуток через тривалий час. Такими витратами є, наприклад, інвестиції у дослідження, вдосконалення продукції, рекламу, збутову мережу, реорганізацію підприємства та навчання персоналу. Таким чином, об’єктами аналізу реальних інвестицій є окремі проекти або їх комбінації, включаючи капіталовкладення в підприємства, що будуються, реконструюються або розширюються, будівлі, споруди (основні фонди); об’єкти природокористування; нематеріальні активи; земельні ділянки та оборотні активи.

В аналізі фінансових інвестицій як об’єкти аналізу виступають різні організаційно-правові та фінансові аспекти інвестування в цінні папери (корпоративні акції та облігації, державні зобов’язання, векселі Центрального банку).

По об’єкту аналізу

Аналіз підприємства у цілому , без вичленування із неї окремих підрозділів чи напрямів господарську діяльність. При такому аналізі може бути отримана об’єктивна та комплексна картина ефективності інвестицій у фірмі та за необхідності розроблені шляхи її оптимізації. Цей метод аналізу частіше застосовується щодо капітальних інвестицій, які можуть вплинути на ринкові позиції компанії, наприклад, у разі диверсифікації діяльності.

Аналіз окремих інвестиційних подій . Зазвичай застосовуються у випадках, коли необхідно фінансувати локальні проекти, наприклад, купівлю обладнання, проведення досліджень з метою вдосконалення продукції тощо.

За періодами аналізу

Передінвестиційний – це аналіз на етапі від попереднього дослідження до ухвалення остаточного рішення про вкладення в той чи інший проект. Він може бути як одним із етапів комплексного аналізу, так і самостійним видом, яким можна обмежитися при недовгостроковому інвестуванні на відносно невеликі суми.

Поточний, чи оперативний — проводиться контролю відповідності поточних показників плановим і оперативної коригування інвестиційної діяльності. Може виконуватися періодично та охоплювати лише невеликий тимчасовий період.

Постінвестиційний або ретроспективний аналіз за обраний звітний період — місяць, квартал або рік. За допомогою ретроспективного аналізу вдається ретельніше вивчити інвестиційну позицію та результати інвестиційної діяльності організації завдяки наявності завершених звітних матеріалів статистичного та бухгалтерського обліку.

За обсягом аналітичного дослідження

Повний аналіз . Він проводиться з метою вивчення всіх аспектів інвестиційної діяльності підприємства, а також всіх показників інвестиційних позицій підприємства.

Трендовий, чи тематичний, аналіз обмежується вивченням окремих напрямів інвестиційної діяльності — стану інвестиційного портфеля, ефективності реалізації окремих проектів, оптимальності формування джерел інвестиційних ресурсів тощо.

За глибиною аналітичного дослідження

Експрес-аналіз, або укрупнений аналіз . Для нього використовуються стандартні алгоритми розрахунку основних аналітичних показників інвестиційної діяльності компанії на основі даних фінансової звітності за той чи інший період.

Фундаментальний аналіз . Являє собою факторне дослідження показників динаміки обсягів інвестиційної діяльності.

Щодо організації процедури

Внутрішній аналіз проводиться власними інвестиційними менеджерами компанії разом із її власниками. Для аналізу використовуються усі наявні інформативні показники. У цьому результати внутрішнього аналізу нерідко є комерційну таємницю.

Зовнішній аналіз проводять працівники аудиторських фірм, банків, страхових компаній з метою вивчення результатів правильності відображення результатів інвестиційної діяльності компанії та їхнього впливу на фінансовий стан.

Класифікація інвестиційних проектів:

 1. за масштабом інвестицій: дрібні, традиційні, великі, мегапроекти;
 2. по поставленим цілям: зниження витрат, зниження ризику, прибуток від розширення, вихід нові ринки збуту, диверсифікація діяльності, соціальний ефект, екологічний ефект;
 3. за рівнем взаємозв’язку: незалежні, альтернативні, взаємопов’язані.
 4. за рівнем ризику: ризикові, безризикові;
 5. за термінами: короткострокові, довгострокові.

Коли потрібно проводити аналіз?

Інвестиційний аналіз можна розділити на дві категорії:

 1. Предметний аналіз.  Дослідження проводиться на початок угоди. Воно важливо для ухвалення рішення про доцільність інвестування. У процесі здійснюється аналіз усіх аспектів, які можуть вплинути на перебіг інвестування. Предметний аналіз передбачає формування цілей інвестування та завдань. Розраховується рівень ризику. Визначається соціальна значущість проекту та стратегія з управління ним.
 2. Тимчасовий аналіз.  Проводиться протягом усього інвестиційного проекту.

ВАЖЛИВО!  Інвестиційний аналіз є короткостроковою мірою, але динамічним заходом. Його проведення у процесі реалізації проекту дозволяє скоригувати завдання та цілі, підвищити ефективність.

Життєвий цикл інвестиційного проекту може бути розділений на 3 базові стадії: передінвестиційну, інвестиційну та експлуатаційну.

Початкова (передінвестиційна) стадія  зазвичай поділяється на передінвестиційні дослідження та розробку проектно-кошторисної документації, планування проекту та підготовку до будівництва. Під час проведення передінвестиційної стадії, зазвичай, виділяють такі три фази:

 • вивчення інвестиційних можливостей проекту;
 • передпроектні дослідження;
 • оцінка здійсненності інвестиційного проекту.

Інвестиційна (будівельна) стадія  полягає у:

 1. проведення торгів та укладання контрактів, організації закупівель та поставок, підготовчих робіт;
 2. будівельно-монтажні роботи;
 3. завершення будівельної фази проекту.

Експлуатаційна стадія  включає в себе експлуатацію, ремонт, розвиток виробництва та закриття проекту.

Порядок проведення аналізу

Можна виділити такі етапи інвестиційного аналізу :

 1. Формування інформаційної бази. Збираються відомості, на підставі яких виконуватиметься аналіз.
 2. Проведення попереднього дослідження. Зокрема проводиться попередній аналіз зовнішніх факторів, умов інвестиційного середовища.
 3. Оцінка зовнішніх факторів. На цьому етапі досліджується сам ринок, зовнішні параметри, які можуть впливати на інвестиційну привабливість.
 4. Дослідження обсягу вільних коштів у компанії. Потрібно це для того, щоб визначити розмір коштів, які будуть спрямовані на інвестування. На цьому етапі також вивчається потенціал організації.
 5. Вивчення економічної стабільності.
 6. Створення висновку про інвестиційний проект, що базується на комплексі факторів.
 7. Проведення порівняльного аналізу.

Етапи аналізу можуть змінюватись в залежності від мети проведення дослідження.

Методи аналізу інвестиційних проектів

Фахівці-оцінювачі для вирішення конкретних завдань у процесі інвестиційного аналізу використовують різні методи, що дозволяють отримувати кількісну оцінку інвестиційної діяльності з погляду її окремих аспектів як у статиці, так і в динаміці:

Горизонтальний, чи трендовий, метод . У процесі використання цього методу проводиться розрахунок темпів зростання інвестиційних показників за певний час — місяця, кварталу чи року. Метод застосовується для дослідження показників звітного періоду та порівняння їх з попереднім періодом, для проведення аналітичних вишукувань щодо визначення динаміки зростання в різний час. Для порівняння можуть бути взяті показники за попередній час або аналогічний період минулого року, наприклад, дані першого кварталу звітного періоду порівнюють з аналогічними показниками першого кварталу минулого року. Результати трендового аналізу рекомендується оформляти як графіків, щоб полегшити визначення лінії тренда.

Вертикальний, чи структурний, метод . У процесі цього аналізу розраховується питома вага окремих показників інвестиційної діяльності підприємства. Зазвичай вертикальний метод використовується для аналізу інвестицій, інвестиційних ресурсів та грошових потоків з інвестиційної діяльності. Результати, одержані за допомогою вертикального методу, також оформлюються графічно.

Порівняльний метод є розгляд та зіставлення однакових показників у різних групах. Наприклад, порівняння даних інвестиційної діяльності компанії та середньогалузевих показників або звітних показників із плановими. Метод є основою моніторингу поточної інвестиційної діяльності підприємства. У процесі аналізу виявляється ступінь відхилення звітних показників від нормативних, з’ясовуються причини цих відхилень та формуються рекомендації щодо коригування.

Коефіцієнтний метод (аналіз) виходить з розрахунку співвідношення різних абсолютних показників інвестиційної діяльності підприємства між собою. У процесі проведення аналізу визначаються відносні показники інвестиційної діяльності та її впливом геть рівень фінансового становища підприємства. Найчастіше в інвестиційному аналізі використовують коефіцієнти оцінки рентабельності інвестиційної діяльності, оборотність операційних активів та інвестованого капіталу, коефіцієнти оцінки фінансової стійкості.

Інтегральний метод . Зазвичай використовується для придбання цінних паперів для формування обсягу чистих вкладень в об’єкт інвестування. За допомогою цього можна за рахунок підбору «ефективного портфеля» знизити рівень ризику і поліпшити співвідношення аналізованих показників на користь прибутковості. Моделювання відбувається за допомогою спеціальних комп’ютерних програм.

Вибір методу аналізу інвестиційної діяльності залежить від цього, які саме показники потрібно досліджувати під час процедури. Нерідко оцінювачі використовують усі методи аналізу одночасно, особливо у випадках, коли потрібно отримати комплексну картину.

p align=”justify”> Для різних типів інвестицій призначені різні методи аналізу.

Аналіз реальних інвестицій

Реальні інвестиції від фінансових. Відмінності визначають методи, що використовуються. Розглянемо їх:

 • Дохід від реальних інвестицій очікується лише у довгостроковій перспективі (рік чи більше).
 • Обсяг реальних інвестицій досить великий.
 • Реальні інвестиції зазвичай мають безпосередній зв’язок із довгостроковими цілями компанії.

Усі розглянуті відмінності мають бути враховані під час проведення аналізу. Дослідження проводиться за двома напрямками:

 1. Дослідження економічної ефективності вкладів.
 2. Визначення ступеня ризиків.

Дослідження економічної ефективності вкладів проводиться такими способами, як:

 • Облікова оцінка . Заснована на поточній оцінці значень проекту. У цьому не враховується такий чинник, як час. Облікова оцінка характеризується простотою, і навіть наочністю. Проте аналізований метод вважається допоміжним.
 • Динамічний метод . Оцінка проводиться з огляду на такий чинник, як час. Метод вважається точнішим.

Для оцінки рівня ризиків застосовуються різні математичні методи.

Аналіз фінансових інвестицій

Аналіз фінансових інвестицій може виконуватися безліччю методів. Розглянемо основні їх:

 • Фундаментальний . Основна мета цього – оцінка привабливості цінних паперів, динаміка зміни їх вартості. У процесі аналізується світовий ринок, окремі галузі. Цей метод дозволяє досліджувати фундаментальні питання.
 • Технічний . У його рамках формується прогноз щодо вартості цінних паперів. Прогноз ґрунтується на зміні цін у минулому. Технічний аналіз дозволяє визначити оптимальний момент для купівлі та реалізації паперів.
 • Портфельний . У процесі здійснюється аналіз інвестиційного портфеля. Основна мета методу – дослідження співвідношення значень прибутковості та ризику, вибір оптимального портфеля.

Методи можуть використовуватися як окремо, так і в комплексі.

Залишити коментар:

Site Footer